Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Розанцев Георгій Михайлович

rozantsev.jpgЗавідувач кафедри неорганічної хімії, доктор хімічних наук, професор, Заслужений вчитель України, Відмінник народної освіти УРСР.

Кім. 213.

Електронна пошта: [email protected].

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2013 — дотепер — завідувач кафедри неорганічної хімії.

2013 — захист докторської дисертації на тему «Поліоксометалат-аніони d—елементів V і VI груп в розчині та в складі солей» у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2011 — 2013 — в.о. завідувача кафедри неорганічної хімії ДонНУ.

2000 — 2011 — доцент кафедри неорганічної хімії ДонНУ.

1989 — 2000 — доцент кафедри неорганічної хімії ДонДУ.

1982 — 1989 — асистент кафедри неорганічної хімії ДонДУ.

1980 — захист кандидатської дисертації «Синтез та властивості вольфраматів цинку, кадмію та рідкісноземельних елементів» у спеціалізованій вченій раді К 053.22.04 Університету дружби народів імені Патриса Лумумби, м. Москва.

1978 — 1982 — старший науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

1976 — 1978 — молодший науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

1973 — 1976 — аспірант кафедри неорганічної хімії ДонДУ.

1972 — 1973 — молодший науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

1967 — 1970 — студент Донецького державного університету (ДонДУ).

1964 — 1966 — студент Московського інституту тонкої хімічної технології ім. Ломоносова, м. Москва.

Педагогічна діяльність:

Стаж педагогічної роботи Г.М. Розанцева у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 33 роки. За цей час він підготував та читає загальні курси «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Координаційна хімія», «Методологія наукових досліджень» та спецкурси — «Спектральні методи в неорганічній хімії» та «Моделювання рівноваг у розчинах».

Г.М. Розанцев є членом методичних комісій та членом журі Соросівських, Всесоюзних, Всеукраїнських й Обласних олімпіад школярів з хімії. З 1994-1997 рр. був науковим керівником команди України на International Chemistry Olympiad. З 1992 р. він є членом методичної комісії та журі Міжнародної Менделєєвської олімпіади, а з 1991 р. — Всеукраїнської олімпіади студентів з хімії. Його учні працюють у провідних лабораторіях світу.

Наукові інтереси:

Г.М. Розанцев очолює один із напрямків наукової школи, заснованої ще першим деканом хімічного факультету М.В. Мохосоєвим, з дослідження поліоксометалатів. Розробивши інноваційний підхід, він впровадив новий для кафедри фундаментальний напрям — дослідження стану іонів поліоксометалатів d-елементівV-VI груп у водних та водно-органічних розчинах, яке є одним із найскладніших розділів фізико-хімії розчинів. Розроблена комплексна методика математичного моделювання процесів комплексоутворення ізо- та гетерополіаніонів, що дозволяє отримати діаграми розподілу цих іонів, визначити їх концентраційні та термодинамічні константи утворення, розрахувати термодинамічні функції, створити оптимальні умови синтезу солей з цими аніонами.

Під керівництвом Г.М. Розанцева виконано та захищено 5 кандидатських дисертацій, велика кількість магістерських та дипломних робіт. Г.М. Розанцев є автором близько 290 публікацій, з яких — більше 200 наукового характеру, зокрема 67 статей у фахових виданнях та 2 навчальні посібники з грифом МОН України. Він регулярно бере участь у вітчизняних та міжнародних конференціях. Виконує функції члена спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 02.00.01 — неорганічна хімія.

Основні публікації:

 1. Конкурсні задачі з хімії та їх розв’язок / Розанцев Г.М., Ніколаєвський А.М, Швед О.М — Донецьк: Норл-Прес, 2004. — 190 с.
 2. Розанцев Г.М., О.И. Доценко, Г.В. Тарадина Математическое моделирование и анализ равновесий в растворах Nb (V) / Коорд. химия. — 2000. —Т. 26, № 4. — С. 264–270.
 3. Розанцев Г.М., О.И. Сазонова Термодинамические характеристики взаимных переходов изополианионов в растворах вольфрама (VI) / Коорд. химия. — 2005. — Т. 31, № 8. — С. 583-589.
 4. Розанцев Г.М., О.И. Сазонова Анионы изополиванадовольфраматов при соотношении V : W = 4 : 2 в водных растворах и в кристаллических солях / Журн. неорган. химии. — 2006. — Т. 51, № 8. — С. 1410–1415.
 5. G.M. Rozantsev, S.V. Radio, T.L. Kozlova Investigation of heteropoly niobotungstolantanidate ions equilibria in the aqueous solutions at different ionic strengths / Polish J. Chem. — 2006. — Vol. 80. — С. 235–245.
 6. Г.М. Розанцев, В.В. Игнатьева Моделирование равновесий при изучении состояния ионов гетерополивольфраматов неодима 10-го ряда / Коорд. химия. — 2007. — Т. 33, № 9. — С. 653–659.
 7. Г.М. Розанцев, С.М. Вавилова, Е.Е. Белоусова Изучение равновесий в водных растворах изополиниобовольфраматов 6-го ряда с соотношением CNb : CW = 1:5 / Журн. неорган. химии. — 2007. —Т. 52, № 9. — С. 1577–1584.
 8. G.M. Rozantsev, S.V. Radio, N.I. Gumerova Strontium Isopoly Tungstates: Synthesis and Properties / Polish J. Chem. — 2008. — Vol. 82, № 11. — С. 2067–2080.
 9. Г.М. Розанцев, С.В. Радио, Н.И. Гумерова [и др.] Фазообразование в системе Ni2+—WO42——H+—H2O (Z = 1,00). Кристаллическая структура и свойства гетерополигексавольфрамо-никелата (+2) натрия Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O / Журн. структ. химии. — 2009. — Т. 50, № 2. — С. 311–319.
 10. S.M. Vavilova, M.A. Kryuchkov, G.M. Rozantsev [et al.] Isopolyniobotungstate HxNb2W4O19(4-x)‑ ions: analysis of the state of the ions in aqueous solutions,formation constants calculation and thallium salts synthesis / Acta Chim. Slov. — 2010. —Vol. 57, № 2. — С. 341‑349.
 11. Г.М. Розанцев, С.В. Радио, Н.И. Гумерова [и др.] Синтез и кристаллическая структура кислого паравольфрамата стронция, Sr4,5H[W12O40(OH)2]·30H2O / Журн. неорган. химии. — 2010. — Т. 55, № 5. — С. 737–745.
 12. S.V. Radio, M.A. Kryuchkov, G.M. Rozantsev [et al.] Equilibrium in the acidified aqueous solutions of tungstate-anion: synthesis of Co(II) isopoly tungstates. Crystal structure of Co(II) paratungstate B Со5[W12O40(OH)2]∙37H2O / J. Coord. Chem. — 2010. —Vol. 63, № 10. — С. 1678–1689.
 13. С.В. Радио, Г.М. Розанцев, В.Н. Баумер [и др.] Кристаллическая структура паравольфрамата Б никеля Ni5[W12O40(OH)2] · 37H2O / Журн. структ. химии. — 2011. — Т. 52, № 1. — С. 115–121.
 14. G.M. Rozantsev, V.V.Ignatyeva Study of ionic equilibria and computation of thermodynamic characteristics of heteropoly anion formation in GdW10O369— solution / Russian Journal of Inorganic Chemistry. — 2014. — Vol. 59, № 9. — Р 1045–1054.
 15. Будова атома та періодичність: навчальний посібник (для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Хімі”) / Г.М. Розанцев, С.А. Неділько, С.В. Радіо — Донецьк: ДонНУ, 2014. — 172 с.
 16. O.Yu. Poimanova, S.V. Radio, K.Ye .Bilousova, V.N. Baumer, G.M. Rozantsev Equilibria in the acidified aqueous-dimethylformamide solutions of tungstate-anion. Synthesis, crystal structure and characterization of novel decatungstate [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 / J. of Coord. Chem. ‑2015. Vol. 68, № 1, Р. 1–17.
 17. N.I. Gumerova, K.V. Kasyanova, G.M. Rozantsev, V.N. Baumer, S.V. Radio Synthesis and crystal structure of potassium-nickel heteropoly hexatungstonickelate (II) K3Ni0,5[Ni(OH)6W6O18]∙12H2O with Anderson-type anion and potassium-nickel paratungstate B K6Ni2[W12O40(OH)2]∙22H2O / J. of Cluster Science. ‒ 2015. ‒ Vol. 26, № 4. — P. 1171-1186