Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Шпанько Ігор Васильович

shpanko.jpgПрофесор кафедри органічної хімії, доктор хімічних наук, професор.

Кімн. 203.

Електронна пошта: [email protected]

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1999 — дотепер — професор кафедри органічної хімії Донецького національного університету.

2003 — присвоєння вченого звання професора кафедри органічної хімії.

1999 — захист докторської дисертації «Перехресний кореляційний аналіз реакцій нуклеофільного заміщення. Явище ізопараметричності та структура перехідних станів» у спеціалізованій вченій раді Д 11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

1985 — присвоєння вченого звання доцента.

1973 — захист кандидатської дисертації «Дослідження кінетики некаталітичних і каталізованих N-оксидом піридину реакцій ацилювання первинних ариламінів. Перехресна кореляція» у спеціалізованій вченій раді хімічного факультету Донецького державного університету.

1969 — 1998 — асистент, старший викладач, доцент Донецького державного університету.

1966 — 1969 — аспірант Донецького державного університету — науковий керівник академік Л.М. Литвиненко.

1957 — 1962 — студент Харківського державного університету, диплом з відзнакою.

Педагогічна діяльність:

Стаж педагогічної роботи І.В. Шпанька в Донецькому національному (державному) університеті становить 46 років. За цей час підготував, читав та читає загальні курси «Органічна хімія», «Методологія наукових досліджень», спецкурси — «Теорія будови органічних сполук», «Кількісні методи органічної хімії», «Кореляційний аналіз», «Хімія природних біологічно активних сполук», «Природні лікарські засоби», «Сучасна хімія та розвиток суспільства» та інші для студентів різних спеціальностей і спеціалізацій. Проводив лабораторні й практичні заняття, керував педагогічною та виробничими практиками, виконанням курсових, дипломних і магістерських робіт, опублікував 2 навчальних посібника.

Наукові інтереси:

І.В. Шпанько очолює перспективний напрямок наукової школи, заснованої першим ректором Донецького державного університету академіком Л.М. Литвиненком, зі створення кількісної теорії органічних реакцій. За його керівництвом та участю проводяться систематичні кількісні дослідження сумісного впливу перехресно варійованих факторів (структура, розчинник, температура) на кінетику і механізми фундаментальних в органічній хімії реакцій нуклеофільного заміщення. На підставі методології перехресного кореляційного аналізу результатів багатофакторного кінетичного експерименту отримано нові, раніше невідомі знання щодо реактивності досліджуваних систем. У першу чергу це стосується експериментальних доказів унікального явища ізопараметричності, яке є викликом традиційним уявленням у хімії. Вперше у світовій практиці реалізовано цілий спектр ізопараметричних точок; здійснені рідкісні в хімічних процесах переходи через ці точки, що супроводжуються інверсією реактивності (парадокс ізопараметричності). Впроваджено методологію використання коефіцієнтів перехресної взаємодії та ізопараметричних точок як кількісних індексів механізмів реакцій і структури їх перехідних станів. Ці пріоритетні дослідження мають широке визнання, цитуються у наукових статтях та низці монографій.

Під керівництвом І.В. Шпанька виконано та захищено 4 кандидатських дисертації. Він є автором та співавтором понад 200 наукових публікацій, зокрема 66 статей в авторитетних фахових виданнях України, Росії, Великобританії, Естонії, Республіки Корея та 12 методичних праць. У 1993/94 рр. проходив наукове стажування на хімічному факультеті в університеті Inga (Республіка Корея). У 1994 р. мав індивідуальний науковий грант «Фонду Сороса». Довгий час працював замісником декана хімічного факультету з наукової роботи. З 2001 р. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі хімічних наук при Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

Основні публікації:

 1. Shpanko I.V. The isoparametrisiti phenomenon in the reactions of benzoyl halides and benzyl bromides with anilines // Mendeleev Communications. — 1991. — P. 119-120..
 2. Shpanko I.V., Oleinik N.M, Serebryakov I.M. Effect of polarity of aprotic solvents on rate of bimolecular reactions of benzhydryl bromides with primary ami­nes at different temperatures // Organic Reactivity. — 1993. — Vol. 28, № 1. — P.12-17.
 3. Shpanko I.V., Kim S.I., Koh H.J., Lee I. The isoparametricity and non-interaction phenomena in the reactions of benzylbenzenesulfonates with anilines // Bull.Korean Chem. Soc. — 1995. — Vol. 16, № 6. — P. 533-538.
 4. Shpanko I.V. Cross correlation analysis of reactions of benzyl bromides with imidazoles аnd pyridines in nitrobenzene // Mendeleev Communications. — 1997. — N 6. — P. 237 —238.
 5. Шпанько И.В. Перекрестные корреляции структура — реакционная способность в процессах нуклеофильного замещения: явление изопараметричности и структура переходных состояний. Теорет. и эксперим. химия. — 1999. Т.35. — С. 67-79.
 6. Shpanko I.V., Sadovaya I.V., Kitaigorodskii A.M. Cross correlation analysis of the reactions of 4-nitropheniloxirane with arylsulfonic acids in dioxane // Mendeleev Communication. — 2001. — N 2. — P. 83 — 84.
 7. Шпанько И.В. Эффекты совместного влияния структуры, среды и температуры в реакциях ароилхлоридов с анилинами: количественная оценка и механистическая интерпретация. Теорет. и эксперим. химия. — 2002. — Т. 37. — С.265- 280.
 8. Шпанько И.В., Садовая И.В. Влияние структуры и температуры на скорость реакции арилоксиранов с 3,5-динитробензойной кислотой в ацетонитриле // Журн. орган. хим. — 2005. — Т. 41, вып. 7. — С. 1011 — 1014.
 9. Шпанько И.В, Садовая И.В., Куликова Н.В. Неаддитивные эффекты структурных факторов в реакциях арилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами. Наблюдение феномена изопараметричности // Журн. орган. химии, 2011. Т. 47. — С. 685 —693.
 10. Шпанько И.В., Садовая И.В. Совместное влияние структуры и температуры на скорость реакций 3,5-динитрофенилоксирана с аренсульфоновыми кислотами. Компенсационный эффект. Явление изопараметричности // Кинетика и катализ. — 2011. — T. 52, № 5. — С.662 — 669.
 11. Шпанько И.В., Садовая И.В. Полилинейная регрессионная модель для учета перекрестных эффектов структуры и температуры в катализируемых пиридинами реакциях фенилоксирана с бензойными кислотами: доказательство феномена изопараметричности // Журн. прикладной химии. — 2013. — Т. 86, вып. 8. — С. 1282 — 1287.
 12. Шпанько И.В., Садовая И.В. Парадокс изопараметричности в катализируемой пиридинами реакции фенилоксирана с 3-NO2-бензойной кислотой // Журн. физической химии. — 2013. — Т. 87, № 12. — С. 1994 — 1999.
 13. Шпанько И.В., Садовая И.В. Явление изопараметричности и кинетический энтальпийно-энтропийный компенсационный эффект. Экспериментальные доказательства, полученные при изучении катализируемых пиридинами реакций фенилоксирана с бензойными кислотами // Кинетика и катализ. — 2014. — Т. 55, № 1. — C. 59 — 66.
 14. Шпанько И.В., Садовая И.В. Совместные эффекты структуры и температуры в реакциях фенилоксирана с N-ароиларенсульфонамидами. Перекрестный корреляционный анализ. // Укр. хим. журн. — 2015. Т. 81, № 10. С. 124 — 128.

Навчально-методичні праці:

 1. Шпанько І.В. Навчальний посібник з органічної хімії: програма, тематичні плани лекцій, семінарських і лабораторних занять, контрольні запитання й вправи, зразки білетів до іспиту. — Донецьк: Видавництво ДонНУ, 2002, 23 с.
 2. Шпанько І.В., Кітайгородський А.М. Навчальний посібник з органічної хімії. Контрольні завдання і методичні вказівки до їх розв’язання. — Донецьк: Видавництво ДонНУ, 2002, 56 с.