Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Гумерова Надія Ісмагілівна

humerova.jpgСтарший науковий співробітник НДЧ кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук.

Kім. 213.

Електронна пошта: [email protected].

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2015 — старший науковий співробітник НДЧ кафедри неорганічної хімії ДонНУ.

2015 — захист кандидатської дисертації «Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона» у спеціалізованій вченій раді Д 08.078.01 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ. Науковий керівник — Розанцев Г.М.

2014 — 2015 — старший викладач кафедри неорганічної хімії ДонНУ.

2011 — 2014 — аспірант кафедри неорганічної хімії ДонНУ.

2010 — 2011 — магістрант ДонНУ.

2006 — 2010 — студентка Донецького національного університету (ДонНУ).

Наукові інтереси:

Хімія гетерополісполук молібдену і вольфраму: іонні рівноваги та термодинамічні характеристики утворення гексаметалоніколат(ІІ)-аніонів зі структурою Андерсона; синтез, структура та властивості гетерополігексаметалоніколатів(ІІ) катіонів s- та f-металів.

Науковий доробок Н.І. Гумерової включає 35 опублікованих робіт, серед яких: 6 статей в міжнародних реферованих журналах із імпакт-фактором, які індексуються в наукометричній базі даних SCOPUS; 6 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України; cif-файли, депоновані у Міжнародних банках структур ICSD-Database (FIZ Karlsruhe, Germany) та Cambridge Crystallographic Data Center; матеріали та тези доповідей Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.

У 2013-2014 роках під час навчання в аспірантурі Гумерова Н.І. була стипендіатом Кабінету міністрів України. У 2012 р. отримала ІІ премію гранту X Конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених-хіміків на здобуття гранту ім. академіка Л.М. Литвиненка та диплом І ступеню на міжнародній конференції «Менделєєв — 2012» (м. Санкт-Петербург). У 2015 році виграла стипендію Республіки Австрії для проведення досліджень на кафедрі біофізічної хімії Університету Відня (лютий — травень 2016 року).

Основні публікації:

  1. G.M. Rozantsev, S.V. Radio, N.I. Gumerova Strontium Isopoly Tungstates: Synthesis and Properties / Polish J. Chem. — 2008. — Vol. 82, № 11. — С. 2067–2080.
  2. Г.М. Розанцев, С.В. Радио, Н.И. Гумерова [и др.] Фазообразование в системе Ni2+—WO42——H+—H2O (Z = 1,00). Кристаллическая структура и свойства гетерополигексавольфрамо-никелата (+2) натрия Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O / Журн. структ. химии. — 2009. — Т. 50, № 2. — С. 311–319.
  3. Г.М. Розанцев, С.В. Радио, Н.И. Гумерова [и др.] Синтез и кристаллическая структура кислого паравольфрамата стронция, Sr4,5H[W12O40(OH)2]·30H2O / Журн. неорган. химии. — 2010. — Т. 55, № 5. — С. 737–745.
  4. Н.И. Гумерова, К.А. Семенова, Г.М. Розанцев, С.В. Радио Образование полиоксометаллат-анионов в подкисленных водных растворах вольфрамата натрия в присутствии ионов Co(II) и Ni(II) / Journal of Siberian Federal University. Chemistry. — 2012. — Vol. 5, No 1. —P. 73-85.
  5. Морфология поверхности и термические превращения Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O / Н.И. Гумерова, А.О. Пилипенко, Г.М. Розанцев, С.В. Радио // Украинский химический журнал. ‒2014. ‒Т. 80, № 3-4. ‒С. 85-90.
  6. N.I. Gumerova, K.V. Kasyanova, G.M. Rozantsev, V.N. Baumer, S.V. Radio Synthesis and crystal structure of potassium-nickel heteropoly hexatungstonickelate (II) K3Ni0,5[Ni(OH)6W6O18]∙12H2O with Anderson-type anion and potassium-nickel paratungstate B K6Ni2[W12O40(OH)2]∙22H2O / Journal of Cluster Science. ‒ 2015. ‒ Vol. 26, № 4. — P. 1171-1186.
  7. N.I. Gumerova, N.A. Melnik, G.M. Rozantsev, V.N. Baumer, S. V. Radio Sodium heteropolyhexamolybdenumnickelate (II) Na4[Ni(OH)6Mo6O18]⋅16H2O with an Anderson anion: synthesis and crystal structure / Journal of Structural Chemistry. ‒ 2015. ‒Vol. 56, № 5. ‒ Р. 926-933.