Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Швед Олена Миколаївна

shved.jpgВ.о. завідувача кафедри органічної хімії, доктор хімічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України.

Кім. 213б.

Електронна пошта: o.shved @donnu.edu.ua.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2014 — дотепер — в.о. завідувача кафедри органічної хімії.

2015 — захист докторської дисертації на тему «Ацидоліз та феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами» у спеціалізованій вченій раді Д 08.078.03 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

1992 — 2014 — доцент кафедри органічної хімії ДонНУ.

1988 — 1992 — асистент кафедри органічної хімії ДонДУ.

1980 — 1988 — старший науковий співробітник НДЧ ДонНУ.

1982 — захист кандидатської дисертації «Закономерности передачи электронных влияний в протяженных ароматических системах» у спеціалізованій вченій раді К 016.21.01 Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР, м. Донецьк.

1979 — 1980 — асистент кафедри органічної хімії ДонДУ.

1976 — 1979 — аспірант кафедри органічної хімії ДонДУ.

1971 — 1976 — студентка Донецького державного університету (ДонДУ).

Педагогічна діяльність:

Стаж наукової та педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 36 років.

Підготувала та читає загальні курси «Органічна хімія», «Основи стереохімії» та спецкурси — «Термодинамічні та кінетичні аспекти хімічних процесів», «Кінетика та каталіз складних реакцій», «Методи планування синтезу органічних сполук», «Методика розв’язку розрахункових та практичних завдань на уроках хімії в школі».

Є членом методичних комісій та членом журі Соросівської, Всеукраїнських та Обласних олімпіад школярів з хімії. З 2000 р. є членом методичної комісії та журі Міжнародної Менделєєвської олімпіади, з 1991 р. — Всеукраїнської олімпіади студентів з хімії. Її учні працюють у провідних університетах світу.

Наукові інтереси:

О.М. Швед очолює один із напрямків наукової школи, заснованої першим ректором Донецького національного університету, академіком АН УРСР Л.М. Литвиненком. Наукова діяльність О.М. Швед дала змогу впровадити новий для кафедри науковий напрям — дослідження каталітичних процесів розкриття оксиранового циклу нуклеофільними реагентами та створення функціональних полімерних матеріалів на основі оксиранових сполук. Розроблена методика комплексних досліджень дозволила встановити уніфікований механізм ацидолізу й фенолізу епіхлоргідрину в присутності органічних основ, цілеспрямовано здійснювати дослідження впливу структурних і температурних факторів на взаємодію у системі «епіхлоргідрин — протонодонорний реагент — основа», створити кінетичні моделі прогнозування реакційної здатності нуклеофілів у реакції розкриття оксиранового циклу.

Під керівництвом О.М. Швед виконано та захищено 3 кандидатські дисертації, велика кількість магістерських та дипломних робіт. О.М. Швед є автором близько 300 публікацій, з яких — більше 200 наукового характеру, зокрема 1 монографія, 42 статті у фахових виданнях, 15 авторських свідоцтв або патентів, 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Регулярно бере участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.

Основні публікації:

 1. Конкурсні задачі з хімії та їх розв’язок / Розанцев Г.М., Ніколаєвський А.М, Швед О.М — Донецьк: Норл-Прес, 2004. — 190 с.
 2. Фізичні методи дослідження в хімії: навч. посібник для самостійної роботи / М.М Олійник., М.В Горічко., О.М Швед. та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2013 — 182 с. (гриф МОН України).
 3. Статична та динамічна стереохімія / О.М. Швед, М.А. Сінельникова Ю.М. Беспалько Донецьк: ДонНУ, 2013 — 131 с. (гриф МОН).
 4. Perepichka I.V. Quantitative regularity in the epoxidation reaction of phenols by epichlorohydrine / Inna V. Perepichka, Elena N. Shved // Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. — 1996. — Vol. 26, Chemistry. — Р. 15-19.
 5. Швед Е. Н. Кинетический изотопный эффект и механизм каталитической реакции гидроксибензолов с эпихлоргидрином // Е.Н. Швед, И. В. Перепичка. — Теорет. и эксперим. химия. — 1998. — Т. 34, № 5. — С. 302-305.
 6. Перепичка И. В. Каталитическая активность и механизм действия пиридинов в реакции фенолиза эпихлоргидрина / И. В. Перепичка, Е. Н. Швед, З. В. Степаненко// — Теорет. и эксперим. химия. — 1999. — Т. 35, № 2. — С. 89-91.
 7. Кинетика взаимодействия фенолов с эпихлоргидрином в среде диметилсульфоксида при 80ºС / Е. Х. Аллабердиева, Е. Н. Швед, О. В. Логвинова, Е. В. Сошенко // Укр. хим. журн.- 2000. — Т. 66, № 6. — С.121-123.
 8. Моделирование механизма и кинетика реакции хлорметилоксирана с фенолами при катализе третичными аминами и производными пиридина / Е. Н. Швед, Е. Н. Петренко, М. А. Пожидаев // Журнал органической химии. — 2001. — Т. 37, Вып. 12. — С. 1804-1806.
 9. Закономерности ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 в присутствии комплексов трифторида бора с аминами / Е. Н. Швед, И. М. Серебряков, М. А. Синельникова // Вісник Донецького національного університету. — Сер. А: Природничі науки. — 2002. — № 1. — С. 307-310.
 10. Acidolysis of epichlorohydrin by acetic acid in the presence of tetraethylammonium bromide [Текст] / V.V. Usachov, E. N. Shved // Mendeleev Commun. — 2002. — Р. 113-114.
 11. Влияние структуры алифатических карбоновых кислот на каталитический ацидолиз эпихлоргидрина / В. В. Усачев, Е. Н. Швед, Е. И. Козорезова, А. А. Пономарев // Укр.хим.журн.. — 2006. — Т.72, № 4. — С.108-112.
 12. Каталитическое раскрытие оксиранового цикла при ацидолизе эпихлоргидрина уксусной кислотой в присутствии аминов и тетраалкиламмоний галогенидов / Е. Н. Швед, В. В. Усачов, Е. И. Козорезова // Укр. хим. журн.. — 2007. — Т.73, № 12. — С.113-117.
 13. Особенности каталитического поведения оснований в реакции алифатических карбонових кислот с α-окисью / Ю. Н. Беспалько, Е. Н. Швед, Н. М. Олейник // Теорет. и эксперим. химия . —2008. — Т. 44, № 5. — С. 292-297.
 14. Механизм каталитической реакции карбонових кислот и фенолов с α-оксидами / Ю. Н. Беспалько, Е. Н. Швед, Т. А. Чепурная // Укр. хим. журн . — 2008. — Т. 74, № 2. — С.120-124.
 15. Кинетическая и квантово-химическая оценка реакционной способности комплексов аминов с трифторидом бора в реакции эпоксидной смолы ЭД-20 с кислотными отвердителями / Е. Н. Швед, Н. М. Олейник, М. А. Синельникова и др.// Вопросы химии и химической технологии. -— 2009. — № 1. — С. 63-66.
 16. Влияние строения карбоновых кислот на активационные параметры каталитического ацидолиза эпихлоригидрина / Ю. Н. Беспалько, Е. Н. Швед, Н.М. Олейник // Теорет. и эксперим. химия, — 2010. — Т.46, № 3. — С. 184-189.
 17. Моделирование механизма катализа аминами ацидолиза эпихлоргидрина алифатическими и ароматическими карбоновими кислотами / М. А. Синельникова, Е. Н. Швед, В. В. Усачов, Н. М. Олейник // Теорет. и эксперим. химия, — 2010. — Т.46, № 3. — С. 164-170.
 18. Эпоксидные композиции «холодного» ангідридного отверждения на основе ЭД-20 / Е. Н. Швед, М.А. Синельникова, Ю. Н. Беспалько и др. // Пластические массы. — 2011. — № 10. — С. 8 —10.
 19. Исследование ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 комплексом с трифторидом бора с помощью кинетических и квантово-химических методов / Е. Н. Швед, М.А. Синельникова, Ю.Н. Беспалько и др. // Вопросы химии и химической технологии. — 2012. — № 1. — С. 80 — 84.
 20. Комплексы аминов с трифторидом бора как катализаторы «холодного» ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД — 20 / Е. Н. Швед, М. А. Синельникова, Ю. Н. Беспалько, Н. М. Олейник // Журнал прикладной химии. — 2012. — Т. 85, № 10. — С. 1709 — 1712.
 21. Каталитический ацидолиз эпихлоргидрина бензойными кислотами в присутствии оснований / Е.Н. Швед, М.А. Синельникова, Ю.Н. Беспалько // Вестник Новгородского государственного университета. — 2013. — Т.2. № 73 — С. 64-67.
 22. Региоселективность ацидолиза хлорметилоксирана ароматическими кислотами в присутствии органических оснований / М.А.Синельникова, Е.Н.Швед // Журнал органической химии. — 2014. — Т. 50, №. 3. — С. 343 — 348.
 23. Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность / Монография // Е. Н. Швед, Ю. Н. Беспалько, М. А. Синельникова — Донецьк: ДонНУ, 2013 — 139 с.
 24. Патент на винахід № 24708 Епоксидна композиція ангідридного затвердіння / І. М. Серебряков, О. М. Швед, М. М. Олійник. — Заявл. 04.01.95. — № 95010082. — опубл. 30.10.98., бюл. № 5.
 25. Деклараційний патент на винахід № 63212 Епоксидна композиція / М. М. Олійник, Л. А. Колодіна, О. М. Швед, Н. Д. Щепіна, М. А. Сінельникова, І. В. Скуратова. — Заявл. 28.02.2003. — № 2003021818. — опубл. 15.01.2004., бюл. № 1.
 26. Патент на корисну модель № 67454 Епоксидна композиція для покриття / М. М. Олійник, О. М. Швед, Л. А. Колодіна, М. А. Сінельникова, Ю. М. Беспалько, О.М. Затірка. — Заявл. 29.06.2011. — № u2011 08141. — опубл. 27.02.2012., бюл. № 4.
 27. Патент на корисну модель № 80304 Епоксидна нанокомпозиція для клеїв та покрить / Ю. М. Беспалько, А. П. Бебешко, О. М. Швед, М. А. Сінельникова, М. М. Олійник, О. О. Горбань, С. А. Синякіна — Заявл. 12.11..2012. — № u2012 12820. — опубл. 27.05.2013., бюл. № 10.
 28. G.M. Rozantsev, E.N. Shved Problems of Higherand Secondary School Interaction / Russian Journal of General Chemistry, 2013, Vol. 83, No. 6, pp. 1252–1256. © Pleiades Publishing, Ltd., 2013. Original Russian Text © G.M. Rozantsev, E.N. Shved, 2011, published in Rossiiskii Khimicheskii Zhurnal, 2011, Vol. 55, Nos. 5–6, pp. 49–52.