Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Жильцова Світлана Віталіївна

jiltsova.jpgДоцент кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук.

Kімн. 216.

Електронна пошта: [email protected].

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2014 — дотепер — доцент кафедри фізичної хімії.

2012 — 2014 — старший викладач кафедри фізичної хімії.

2010 — 2012 — асистент кафедри фізичної хімії.

2011 — захист кандидатської дисертації на тему «Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу» у спеціалізованій вченій раді Д 08.078.03 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук.

2008 — 2010 — молодший науковий співробітник НДЧ ДонНУ.

2005 — 2008 — аспірант кафедри фізичної хімії ДонНУ.

2000 — 2005 — студентка Донецького національного університету (ДонНУ).

Педагогічна діяльність:

Стаж педагогічної роботи С.В. Жильцової у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 7 років. На даний час викладає такі основні навчальні курси: «Хімія високомолекулярних сполук», «Статистична обробка експерименту в хімії», «Інформатика та інформаційні технології», «Полімерні композити».

Наукові інтереси:

Наукові інтереси пов’язані з синтезом нанокомпозиційних епоксидних матеріалів з використанням золь-гель методу та дослідженням структури і властивостей одержаних систем.

Під керівництвом С.В. Жильцової виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи. Студентські наукові роботи, виконані у співавторстві з Жильцовою С.В., нагороджені дипломами всеукраїнських і міжнародних конференцій, а також конкурсів студентських наукових робіт.

Загалом за період науково-педагогічної роботи С.В. Жильцовою опубліковано 79 наукових праць (серед яких 17 наукових статей у фахових виданнях, 3 патенти України на корисну модель, 1 патент України на винахід, 1 авторське свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір) та 5 навчально-методичних робіт.

Вона регулярно бере участь у конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів. Була членом організаційного комітету Міжнародної конференції «Сучасні проблеми фізичної хімії» (2009, 2011, 2013 рр.), а також Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.). З 2009 по 2011 рік входила до складу організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних та педагогічних університетів.

З 2010 року є членом виконавчого комітету Ради молодих учених хімічного факультету ДонНУ. Входить до складу редакційної колегії «Вісника студентського наукового товариства Донецького національного університету».

З лютого 2014 р. — стипендіат Кабінету Міністрів України.

З вересня 2014 р. — заступник декана хімічного факультету з наукової роботи.

Основні публікації:

 1. Mицеллярные каталитические эффекты в окислении метилфенилсульфида пероксидом водорода и пероксогидрокарбонат-анионом / Л. Н. Вахитова, С. В. Жильцова, А. В. Скрыпка, Н. Г. Разумова, Н. А. Таран, В. А. Савелова, А. Ф. Попов // Теорет. и эксперим. химия. — 2006. — Т. 42, № 5. — С. 281–287. [Micellar catalytic effects in the oxidation of methyl phenyl sulfide with hydrogen peroxide and the hydrogen peroxocarbonate anion / L. N. Vakhitova, S. V. Zhil’tsova, A. V. Skrypka, N. G. Razumova, N. A. Taran, V. A. Savelova, A. F. Popov // Theoretical and Experimental Chemistry. — 2006. — Vol. 42, N5. — P. 287–294]. — Режим доступу: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11237-006-0055-y.
 2. Получение эпоксикремнеземных композитов, отвержденных изо‑метилтетрагидрофталевым ангидридом / С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Е. М. Петрова, Л. А. Савенкова, А. А. Перепелица // Журнал прикладной химии. — 2007. — Т. 80, № 3. — С. 479–483. [Preparation of epoxy-silica composites cured with iso-methyltetrahydrophthalic anhydride / S. V. Zhil’tsova, V. M. Mikhal’chuk, E. M. Petrova, L. A. Savenkova, A. A. Perepelitsa // Russian Journal of Applied Chemistry. — 2007. — Vol. 80, N3. — P. 477–481]. — Режим доступу: http://link.springer.com/article/10.1134%2FS107042720703024X.
 3. Влияние молярного соотношения тетраэтоксисилана и глицидоксипропилтриэтоксисилана на свойства эпоксидно-силоксановых композитов ангидридного отверждения / С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, В. А. Белошенко, А. В. Кирилаш // Журн. прикл. химии. — 2009. — Т. 82, № 4. — С. 676–682. [Influence of the molar ratio of tetraethoxysilane and glycidoxypropyltriethoxysilane on the properties of anhydride-cured epoxy-siloxane composites / S. V. Zhil’tsova, V. M. Mikhal’chuk, V. A. Beloshenko, A. V. Kirilash // Russian Journal of Applied Chemistry. — 2009. — Vol. 82, N4. — P. 673–679]. — Режим доступу: http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1070427209040247.
 4. Динамические механические и адгезионные свойства эпоксидно-полисилоксановых нанокомпозитов, полученных золь-гель методом / С. В. Жильцова, Н. В. Бабкина, В. М. Михальчук, Т. И. Григоренко, О. Г. Пурикова, В. А. Белошенко // Полімерний журнал. — 2010. — № 1. — С. 11–16.
 5. Властивості епоксидно-силоксанових композитів, одержаних при різних способах формування золю полісилоксанових частинок / С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, О. Г. Пурікова, В. О. Білошенко // Вопросы химии и химической технологии. — 2010. — № 1. — С. 46–51.
 6. Cтруктурно-морфологические особенности органо-неорганических гибридных материалов на основе этоксисиланов и эпоксидной смолы / Ю. П. Гомза, В. В. Клепко, С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Л. А. Савенкова, Т. Е. Константинова, В. А. Белошенко. // Высокомолекулярные соединения. Серия А: Физика полимеров. 2010. — Т. 52, № 6. — С.963—968. [Structural and morphological features of organic-inorganic hybrid materials based on ethoxysilanes and epoxy resin / Yu. P. Gomza, V. V. Klepko, S. V. Zhil’tsova, V. M. Mikhal’chuk, L. A. Savenkova, T. E. Konstantinova, V. A. Beloshenko // Polymer Science, Series A. — 2010. — Vol. 52, N6. — P. 628–632.] — Режим доступу: http://link.springer.com/article/10.1134%2FS0965545X1006009X.
 7. Устойчивость эпоксидно-силоксановых композитов, полученных золь-гель методом, к воздействию агрессивных сред / С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, О. Г. Пурикова, О. О. Платонова, В. А. Белошенко // Вісник Донецького національного університету, Сер. А: Природничі науки. — 2010. — № 1. — С.186—190. — Режим доступу: http://r.donnu.ru/jspui/bitstream/123456789/1941/1/3_Zhiltsova.pdf.
 8. Вязкоупругие и прочностные свойства эпоксидно-силоксановых нанокомпозитов ангидридного отверждения / С. В. Жильцова, Н. В. Бабкина, В. М. Михальчук, Т. И. Григоренко, В. А. Белошенко // Полімерний журнал, — 2010. — Т. 32, № 5. — С.421—428.
 9. Epoxy-silica nanocomposites based on ethoxysilanes and diglycidyl ether of dicyclohexylpropane / S. Zhyltsova, V. Mykhalchuk, O. Platonova, V. Biloshenko // Сhemistry & Chemical Technology. — 2011. — Vol. 5, N1. — P.49—54. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11213.
 10. Жильцова С. В. Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу / С. В. Жильцова // Вісник Донецького національного університету, серія «Природничі науки». — 2014. — № 1. — С. 144–151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/2116.
 11. Влияние условий формирования золей на структуру и свойства эпоксидно-силоксановых композитов ангидридного отверждения / С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Р. И. Лыга, Ф. Н. Павлий // Теоретичская и экспериментальная химия. — 2014. — Т. 50, № 3. — С. 190–195. [Effect of sol formation conditions on the structure and properties of anhydride-cured epoxy-siloxane composites / S. V. Zhil’tsova, V. M. Mikhal’chuk, R. I. Lyga, P. M. Pavlii // Theoretical and Experimental Chemistry. — 2014. — Vol. 50, N3. — P. 191–196. — Режим доступу: http://link.springer.com/article/10.1007/s11237-014-9365-7].
 12. Термостабільність епоксидно-титанових композитів амінного тверднення, одержаних золь-гель методом / С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига, Н. Г. Леонова, П. М. Павлій, К. А. Волянюк, В. О. Білошенко // Вопросы химии и химической технологии. — 2014. — Т. 5-6 (98). — С. 60–65. — Режим доступу: http://oaji.net/articles/2015/1954-1430290907.pdf.
 13. Епоксидно-титанові композити катіонної полімеризації: умови синтезу та властивості / С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Н. Г. Леонова, Р. І. Лига, К. А. Волянюк // Полімерний журнал. — 2015. — T. 37, № 4. — С. 402–407.
 14. Антифрикційний матеріал для холодної обробки металів тиском : патент України на винахід 107527: C10M 175/00, C08L 63/00 / В. С. Гаврилова, В. М. Михальчук, С. В. Жильцова, Т. І. Григоренко, І. Ю. Ростоцький, С. Є. Шейкін, Є. О. Пащенко, О. М. Кошкін ; заявник і власник патенту Інститут надтвердих матеріалів ім. М. В. Бакуля НАН України / № а 201309286; заявл. 24.07.2013; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. — Режим доступу: http://uapatents.com/6-107527-antifrikcijjnijj-material-dlya-kholodno-obrobki-metaliv-tiskom.html.
 15. Фізико-хімія поверхневих явищ і дисперсних систем [Текст] : навчальний посібник / О. І. Хижан, С. В. Жильцова, Л. В. Петренко. — Донецьк: ДонНУ, 2013. — 247 с.
 16. Хімічна термодинаміка [Текст] : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів, які навчаються за напрямом «Хімія» / В. М. Михальчук, Т. Б. Поліщук, С. В. Жильцова та ін.. — Донецьк: ДонНУ, 2013. — 103 с.
 17. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Полімерні композити» [Текст] : для студентів денної та заочної форми навчання, які навчаються за напрямом «Хімія» / С. В. Жильцова. — Вінниця : ДонНУ, 2015. — 36 с.