Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукова діяльність

На кафедрах факультету працюють наукові школи.

Вчені кафедри аналітичної хімії створили оригінальні напрямки наукової роботи в області іонних асоціатів, методів розділення, концентрування та атомно-абсорбційної спектроскопії. Їхні роботи лягли в основу фундаментальних знахідок і практичних розробок, в основу нових технологій, методів аналізу матеріалів сучасної техніки, охорони навколишнього середовища. Наукові дослідження виконуються в рамках держбюджетних і госпрозрахункових тeм, було отримано грант Фонду фундаментальних досліджень МОН. Вчені кафедри забезпечили експрес-методиками аналітичний контроль нових технологічних процесів виділення благородних металів з відходів, рідкоземельних елементів з мінералів, моніторинг шахтних підземних вод, біооб’єктів на токсичні елементи, різні сполуки та ін. Особливу увагу в своїх дослідженнях науковці кафедри приділяють галузі охорони навколишнього середовища, розробці нових технологій вилучення та регенерації рідких і кольорових металів з відходів виробництва.

Наукові дослідження кафедри біохімії — радикальні, радикально-ланцюгові і ферментативні процеси відновлення молекулярного кисню; антиоксиданти; міжфазно-каталітичні реакції в гетерогенних системах рідина / рідина.

Науково-дослідна робота кафедри неорганічної хімії присвячена отриманню та дослідженню нових сполук, а також створенню матеріалів на основі відомих речовин шляхом удосконалення традиційних і розробки нових методів синтезу. Об’єктом досліджень є сполуки на основі оксидів з такими фізико-хімічними та фізико-технічними властивостями, які дозволяють використовувати їх для створення надпровідників, сегнетоелектриків, люмінофорів, каталізаторів, йонообмінників, сорбентів, біоактивних матеріалів та ін. Один із перспективних наукових напрямів кафедри, робота за яким вже продемонструвала значні досягнення — дослідження біоактивного матеріалу на основі гідроксиапатиту, який є ефективним замінником кісток і може бути використаний як імплантант кістково-щелепної хірургії, стоматології та ортопедії. Результати цієї розробки запатентовані і впроваджуються.

Наукова школа кафедри органічної хімії розвивалася в останні роки під керівництвом професора Н.М. Олійника. На кафедрі займаються створенням композитних матеріалів із заданими властивостями на основі епоксидних смол для електронної техніки. Синтез фізіологічних активних речовин і лікарських засобів проводиться в рамках створеної на кафедрі лабораторії, яка вивчає і випробовує методами фармакокінетики та фармакодинаміки лікарські препарати та їх метаболіти з метою їх застосування у фармакології. Проводиться вивчення протипухлинних препаратів як інгібіторів ферментів і вивчення кінетичних та аллостеричних характеристик кислої і простатичної фосфатази. Науковим колективом розроблені нові загальні підходи до синтезу конденсованих гетероциклів. Перспективним є також розвиток хімії похідних 2,3-бензодіазепіну — сучасних перспективних попередників лікарських засобів, що поліпшують когнітивні функції головного мозку людини (навчання й пам’ять), виявляють анксіолітичну, антидепресантну і нейропротекторну дію і можуть у перспективі бути використані для лікування хвороб Паркінсона, Альцгеймера та інших нейродегенеративних розладів.

Наукова школа кафедри фізичної хімії була створена в 1968 р. академіком НАН України Р.В. Кучером. Фундаментальні та прикладні дослідження, проведені на кафедрі під його керівництвом, зокрема, дослідження жидкофазного окислення, полімеризації і кополімеризації вінілових й акрилових мономерів, розкладання пероксидних сполук, відрізнялися оригінальністю і внесли вагомий внесок у науку.

Всі зазначені напрямки знайшли продовження і розвиток у роботах послідовників і учнів. Виконано великий цикл досліджень інгібованого окислення, встановлено загальні закономірності кінетики таких процесів і зв’язок між структурою та ефективністю дії інгібіторів синтетичного й природного походження в процесах окислення органічних речовин. Створена напівемпірична концепція пошуку ефективних інгібіторів окислення органічних речовин різної природи (вуглеводнів, масел, жирів, полімерів та ін.). Крім того, на кафедрі проведені роботи з дослідження фізико-хімічних властивостей оксидних розплавів, які застосовуються для вирощування широкого кола монокристалів. В останні роки виконуються наукові дослідження, спрямовані на встановлення закономірностей формування, термоокисної деградації і стабілізації епоксидних сітчастих полімерів, взаємопроникних полімерних сіток і полімер-неорганічних нанокомпозитів. Закладені наукові основи одержання оптично прозорих структурно-модифікованих високоміцних епоксидних та епоксидно-аллілових полімерів з високим ступенем фазової однорідності. Розроблені матеріали впроваджені на ряді підприємств України, Росії, Білорусі і використовуються досі.

Кожна наукова школа має певні досягнення: публікації, захист дисертацій; реалізується винахідницька діяльність. Вчені факультету тісно співпрацюють з провідними вищими навчальними закладами України, Росії, Польщі, Великобританії.

Однією з форм міжнародного співробітництва є проведення наукових конференцій, семінарів. За останній час на базі хімічного факультету ДонНУ були проведені міжнародні конференції «Сучасні проблеми фізичної хімії» (2002 р., 2004 р., 2007 р., 2009 р., 2011 р., 2013 р.). У 2013 році відбулася IX Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії, щорічно проводиться всеукраїнська конференція студентів та аспірантів з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» і обласний науково-методичний семінар.