Абрамова Ганна Геннадіївна

Абрамова Ганна Геннадіївна

доцент кафедри ботаніки та екології, кандидат біологічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Ботаніка», кваліфікація: біолог, викладач біології та хімії.
 • Отримала ступінь кандидата біологічних наук, захистивши дисертацію на тему «Урбанофлора агломерации Донецк – Макеевка» за спеціальністю 03.00.05 ботаніка та звання доцента кафедри ботаніки та екології.
 • Викладала студентам біологічного факультету курси з анатомії рослин, генетикі, методику викладання біології та хімії,ландшафтну архітектуру з основами моделювання, екологію рослин, біогеографію, великий практикум з систематики та морфології вищіх рослин.

Наукові публікації

СТАТТІ

 1. Дерев’янська Г.Г., Глухов О.З. (2016). Географічна структура урбанофлор степової зони України. Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького, 6 (2), стор. 239–245.
 2. Derevyanska, G.G., Glukhov, O.Z. (2016). Geographical structure of the urban floras of steppe zone of Ukraine. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), 239–245.
 3. Glukhov O., Derevyanska G. The features of urban habitats under conditions of the steppe zone of Ukraine and Russia / Phytologia Balcanica. – 2016. – № 22 (1). – Р. 61 – 68.
 4. Деревянская А.Г. Адвентивная фракция урбанофлоры агломерации Донецк–Макеевка / А.Г.Деревянская // Известия Самарск. науч. центра РАН. – 2013. – Т. 15, № 3 (1). – С. 338–341.
 5. Дерев’янська Г.Г. Раритетні види урбанофлори мегаполіса Донецьк – Макіївка / Г.Г. Дерев’янська // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12). – С. 77–82.
 6. Дерев’янська Г.Г. Структура урбанофлори мегаполіса Донецьк – Макіївка / Г.Г. Дерев’янська // Промислова ботаніка. – 2012. – Вип. 12. – С. 100–106.
 7. Глухов О.З. Декоративні інтродуценти природної флори в техногенному мегаполісі Донецьк – Макіївка / О.З. Глухов, С.І. Прохорова, Г.Г. Дерев’янська, Г.І. Хархота // Інтродукція рослин. – 2010. – № 1. – С. 3–9.
 8. Глухов О.З. Спонтанна флора парків і скверів техногенного мегаполісу Донецьк – Макіївка / О.З. Глухов, С.І. Прохорова, Г.Г. Дерев’янська, Г.І. Хархота // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – –  № 1 (9). – С. 30–36.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з ботаніки (систематики вищих рослин) для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки «Біологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»  /  Д. Я.  Зацепіна,  О. В.  Машталер, Г. Г. Дерев’янська. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 42 с.
 2. Методичні поради до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Філогенія та еволюція рослин» (за кредитно-модульною системою) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.04010208 Ботаніка / Укл. Л.Ю. Качур, Г.Г. Дерев’янська. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 16 с.
 3. Методичні поради до лабораторних занять зі спецкурсу «Декоративне садівництво» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 040102 «Біологія») / Укл. Г.Г. Дерев’янська, С.І. Прохорова, Г.І. Хархота. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 19 с.

ПАТЕНТИ

 1. Пат. 66809 МПК-2011.01 А 01G 7/00. Спосіб використання декоративних петрофітів аборигенної флори в ландшафтному фітодизайні урбанізованих територій // О.З. Глухов, Г.І. Хархота, С.І. Прохорова, Н.Ю. Кунець, Г.Г. Дерев’янська; заявник та власник Донецький ботанічний сад НАН України. – № u201104038; заявл. 04.04.2011; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. – 22 с.
 2. Пат. 56031 Україна МПК-2011.01 А 01G 7/00 А 01В 79/00. Спосіб локального знищення карантинного виду амброзії полинолистої в умовах міста з використанням аборигенних видів степових рослин / О.З. Глухов, Г.І. Хархота, С.І. Прохорова, І.В. Агурова, Г.Г. Дерев’янська; заявник та власник Донецький ботанічний сад НАН України. – № u201006052; заявл. 19.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. – 14 с.

ТЕЗИ

 1. Скляр Ю.Б., Абрамова Г.Г. Морфометричні параметри Lamium maculatum у міському середовищі // Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 1–2 березня 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 79-81.
 2. Скляр Ю.Б., Дерев’янська Г.Г. Морфометричны параметри Lamium purpureumL. в умовах міста Вінниця // Матеріали науково-практичної конференції “Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України” (7-8 липня 2016 р., Святогірськ). – Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 196 – 197.
 3. Енгельс К.О., Дерев’янська Г.Г. Морфометричні параметри рудеральних рослин в умовах міського середовища на прикладі Ballota nigra // Фундаментальні та  прикладні  дослідження  в  біології  та екології: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 120-121.
 4. Задорожня А.В., Дерев’янська Г.Г. До питання вивчення морфометричних параметрів Phalacroloma annuum (L.) Dumort в міських умовах. // Фундаментальні та  прикладні  дослідження  в  біології  та екології: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 116-117.
 5. Абрамський Р.С., Дерев’янська Г.Г. Онтогенетична структура ценопопуляцій Сorydalis solida (L.) Clairv. в умовах міського середовища // Фундаментальні та  прикладні  дослідження  в  біології  та екології:  Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ДРУК, 2016. – С. 94-95.
 6. Глухов О.З., Дерев’янська Г.Г. Апофітна фракція синантропної флори агломерації Донецьк-Макіївка // Рослини та урбанізація: Матер. п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. „Рослини та урбанізація” (Дніпропетровськ, 16–17 лютого 2016 р.). – Дніпропетровськ, 2016. – 164 с.
 7. Дерев’янська Г.Г. Степофітон агломерації Донецьк-Макіївка / Г.Г. Дерев’янська // Біологія: від молекули до біосфери: матер. Х міжнар. конф. молодих науковців (Харків, 2-4 грудня 2015 р.). – С. 154.
 8. Дерев’янська Г.Г. Особливості викладання курсу «Великий практикум з морфології та систематики вищих рослин» // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Рівне, 25 листопада 2015 р.). – С. 255.
 9. Дерев’янська Г.Г. Оцінка ступеня трансформації урбанофлори мегаполіса Донецьк–Макіївка / Г.Г.Дерев’янська // Матер. наук. конф. Донецького нац. ун-ту за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011–2012 рр. (Донецьк, 15 березн. – 25 квітн. 2013 р.). – Донецьк, 2013. – С. 216–217.
 10. Дерев’янська Г.Г. Розподіл видів флори мегаполіса Донецьк – Макіївка за відношенням до урбанізації / Г.Г.Дерев’янська // Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення: матер. міжнар. конф. (Кам’янець-Подільський, 15–20 жовт. 2012 р.). – С. 33.
 11. Дерев’янська Г.Г. Екологічна структура урбанофлори мегаполісу Донецьк – Макіївка / Г.Г.Дерев’янська // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матер. міжнар. конф. молодих учених (Ужгород, 19 – 23 верес. 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 82–83.
 12. Дерев’янська Г.Г. Спектр провідних родин спонтанної флори мегаполісу Донецьк – Макіївка / Г.Г.Дерев’янська // Актуальні питання природничих наук та методики викладання: матер. Всеукр. наук.- практ. конф. (Ніжин, 22–23 лютого 2012 р.). – Ніжин, 2012. – С. 87–88.
 13. Дерев’янська Г.Г. Систематична структура урбанофлори техногенного мегаполісу Донецьк – Макіївка / Г.Г.Дерев’янська // Матер. ХІІІ з’їзду Укр. ботан. тов-ва (Львів, 19–23 верес. 2011 р.) – Львів, 2011. – С. 42.
 14. Деревянская А.Г. Виды семейства Аsteraceae Вercht. et Рresl в составе флоры городской агломерации Донецк – Макеевка / А.Г. Деревянская // Матер. наук. конф. проф.-викл. складу, наук. співробітників і аспірантів ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009–2010 рр. – Донецьк, 2011. – С. 258–
 15. Деревянская А.Г. Виды аборигенной флоры на промплощадках предприятий тяжелой промышленности в городской агломерации Донецк – Макеевка / А.Г.Деревянская // Каразинские естественнонаучные студии: матер. междунар. науч. конф. (Харків, 1–4 лют. 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 169–170
 16. Деревянская А.Г. Распространение Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal в экотопах техногенного мегаполиса Донецк – Макеевка / А.Г.Деревянская // Актуальные проблемы ботаники и экологии: матер. междунар. конф. (Ялта, 21–25 верес. 2010 р.). – Ялта, 2010. – С. 203–204.
 17. Деревянская А.Г. Толерантность аборигенных видов растений к различным местообитаниям агломерации Донецк – Макеевка / А.Г.Деревянская // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: матер. ХХ Всеукр. наук. конф. (Донецьк, 13–15 квітн. 2010 р.). – Донецьк, 2010. – С. 172–173.
 18. Глухов А.З. Опыт использования в преподавании курса «Декоративное садоводство» данных исследования декоративных видов природной флоры, интродуцированных в мегаполисе Донецк – Макеевка / А.З.Глухов, А.Г. Деревянская // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 239–240.
 19. Derevyanskaya A. Basic ways of formation of phytodiversity of the technogenic metropolis Donetsk – Makeyevka / A. Derevyanskaya // Proceedings of the IV International Young Scientists conference « Ecology. Adaptation. Evolution» (Odesa, 16–19 Sept., 2009). – Odesa: Pechatniy dom, 2009. – Р. 18–19.
 20. Дерев’янська Г.Г. До історії вивчення фіторізноманітності техногенного мегаполісу Донецьк – Макіївка / Г.Г. Дерев’янська // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матер. міжнар. конф. молодих учених (Кременець, 11–15 серп. 2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 238–239.
 21. Глухов А.З. Декоративные растения природной флоры в озеленении городской агломерации Донецк – Макеевка / А.З.Глухов, А.Г. Деревянская, А.И. Хархота, С.И. Прохорова // Інтродукція, селекція та захист рослин: матер. ІІ міжнар. наук. конф. (Донецьк, 6–8 жовт. 2009 р.). – Донецьк, 2009. – С. 190–192.
 22. Глухов О.З. До проблеми вивчення флори та рослинності міської агломерації Донецьк–Макіївка / О.З.Глухов, Г.Г. Дерев’янська // Матер. наук. конф. проф.-викл. складу, наук. співробітників і аспірантів ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи 2007–2008 рр. (Донецьк, 6 квіт. – 14 трав. 2009 р.). – Донецьк, 2009. – С. 238.
 23. Прохорова С.І. Види роду Ambrosia L. в екотопах міської агломерації Донецьк–Макіївка / С.І.Прохорова, Г.Г. Дерев’янська, Г.І. Хархота // Відновлення порушених природних екосистем: матер. ІІІ міжнар. наук. конф. (Донецьк, 7–9 жовт. 2008 р.). – Донецьк, 2008. – С. 477–479.
 24. Прохорова С.И. Адвентивные виды растений в урбанофлоре городской агломерации Донецк – Макеевка / С.И. Прохорова, А.Г. Деревянская // Проблеми збереження біорізноманіття в природних та техногенно порушених екосистемах: матер. III наук. конф. молодих учених (Кривий Ріг, 16 – 18 верес. 2008 р.). – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 58–59.