Мартинець Лілія Асхатівна

Мартинець Лілія Асхатівна

завідувач кафедри педагогіки,фізичної культури та управління освітою, доктор педагогічних наук, доцент

 

Досягнення

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет (2004) за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, українознавства; Слов’янський державний педагогічний університет (2005) за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки вищої школи; Донецький національний університет (2006) за спеціальністю «Управління навчальними закладами» та здобула кваліфікацію керівника навчального закладу, організатора освіти.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування ділових якостей старшокласників засобами проектної діяльності» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Здобула звання доцента кафедри педагогіки та управління освітою у 2015 році.

У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів загальноосвітнього навчального закладу» та отримала ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою».

Керівник наукової теми «Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників» (державний реєстраційний номер 0117U006014).

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 73.053.04 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Член Галузевої експертної ради з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»).

Викладає студентам кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою факультету хімії, біології і біотехнологій дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Управлінська діяльність керівника навчального закладу», «Сучасні моделі освіти», «Основи системного підходу», «Управління професійним розвитком педагогів», «Нова українська школа: реалізація плану реформ».

 

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

Має більше 170 наукових, науково-методичних та інших публікацій, серед яких: 3 монографії (2 з них одноосібні), 20 навчальних та методичних посібників, понад 140 наукових статей, в тому числі у провідних фахових виданнях, збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, основними з яких є:

 

 1. Martynets L.A. Designing Cloud-oriented University Environment in Teacher Training of Future Physical Education Teachers / A. Martynets // Journal of Physical Education and Sport. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf
 2. Мартинець Л. А. Особливості управління професійним розвитком учителів / Л. А. Мартинець // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. – Київ, 2016. – № 27 (37). – С. 19–24.
 3. Мартинець Л. А. Методологічні підходи та принципи управління професійним розвитком учителів / Л. А. Мартинець // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка / редкол. : Огневюк В. О., Хоружа Л. Л. та ін. – Київ, 2016. – № 26. – С. 77–82.
 4. Мартинець Л. А. Програмно-цільовий підхід в управлінні професійним розвитком учителів / Л. А. Мартинець // Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика / В. В. Камишин (гол. ред.). – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 62–68.
 5. Мартинець Л. А. Факторно-критеріальна модель ефективності управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів / Л. А. Мартинець // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 7–8 (62–63). – С. 24–28.
 6. Мартинець Л. А. Закономірності та принципи управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів / Л. А. Мартинець // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2017. – № 4. – С. 119–129.
 7. Мартинець Л. А. Організаційно-педагогічні умови впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів / Л. А. Мартинець // Педагогічні науки. – Херсон, 2017. – № 76. – Том 2. – С. 91–94.
 8. Мартинець Л. А. Система управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів / Л. А. Мартинець // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 63 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 111-117.
 9. Мартинець Л.А. Робота педагогічного колективу школи над Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів / Л. А. Мартинець // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / [За ред. І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта та ін.]. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18. – Кн. 1. – С. 450–457.
 10. Постать сучасного вчителя загальноосвітньої школи (на прикладі освітньо-виховних поглядів О. Тихого) // Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність: зб.наук.праць / Редкол.: Р.Гринюк (відп.ред) та ін. – Вінниця-Дружківка: Нілан-ЛТД, 2017. – С.102-109.
 11. Martynets L.A. Continuity of Professional Development of Teachers / L.A.Martynets // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015-2016 рр. Том 2. – 2017. – С. 26-27.
 12. Мартинець Л. А. Діяльнісний підхід в управлінні освітнім середовищем професійного розвитку вчителів / Л. А. Мартинець // Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами : зб. наукових праць / за заг. ред. Л. А. Мартинець. – Вип. 1. Ч. 2. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – С. 26-27.
 13. Мартинець Л. А. Нова українська школа: які зміни чекають на вчителів, учнів та їхніх батьків? / Л. А. Мартинець // Університетські вісті. – 2018. – № 5. – С. 15.
 14. Мартинець Л. А. Орієнтація педагогічного колективу на спільну командну діяльність із досягнення поставленої мети як організаційно-педагогічна умова / Л. А. Мартинець // Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами : зб. наукових праць / за заг. ред. Мартинець Л. А. – Вип. 1. Ч. 1. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – С. 49-52.
 15. Мартинець Л. А. Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : [монографія] / Л. А. Мартинець. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 408 с.
 16. Мартинець Л.А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу / Л. А. Мартинець : [навч. посібн.] / Л. А. Мартинець. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 196 с.
 17. Мартынец Л. Менеджмент организаций : учебн.-метод. пособие. Изд-е 2-е., доп. и переработ. / Л. Мартынец. – Винница: ООО «Нилан-ЛТД», 2015. – 104 с.
 18. Мартинець Л.А. Управління професійним розвитком учителів: [навч.-метод. посібник] / Л.А. Мартинець. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 87 с.
 19. Мартинець Л.А. Управління процесом формування ділових якостей учнів старшої школи: [метод. посібник] / Л.А. Мартинець. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 300 с.