Спеціальності

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 091 «Біологія»

Освітня програма «Біологія»

Формування у випускників здатностей дослідження і  оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, представлення, інтерпретації та використання результатів біологічних досліджень; отримання студентами знань та вмінь у галузі біології із широким доступом до працевлаштування, інтересу до подальшого навчання та зацікавленості до більш поглибленого вивчення окремих областей біології.

Об’єкти вивчення: загальні закономірності будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу; біорізноманіття та еволюція живих систем; значення живих істот у біосферних процесах, біотехнологіях, господарстві, охороні здоров’я, охороні навколишнього середовища та раціональному природокористуванні.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): поглиблена фундаментальна, спеціалізована та практична підготовка бакалаврів у галузі біології.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітня програма «Біохімія»

Освітня програма «Біохімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук органічної і неорганічної природи, сучасних методів синтезу та аналізу вміють передбачати властивості хімічних речовин, що є складовими біологічних систем різного рівня, проводити експериментальні дослідження та трактувати їх результати.

Об’єкти вивчення: хімічні елементи і хімічні сполуки, що входять до складу біологічних систем різного рівня, біохімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): опанування системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі.

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія»

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Об’єкти вивчення: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітня програма «Хімія»

Освітня програма «Хімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.

Об’єкти вивчення: хімічні елементи, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): опанування випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі.

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Аналітична хімія»

Освітньо-наукова програма «Аналітична хімія»

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних хіміків в галузі хімічної та пов’язаних із нею промисловостей або в науково-освітній сфері. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Спеціальність 091 «Біологія»

Освітня програма «Біологія»

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Об’єкти вивчення: загальні закономірності будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу; біорізноманіття та еволюція живих систем; значення живих істот у біосферних процесах, біотехнологіях, господарстві, охороні здоров’я, охороні навколишнього середовища та раціональному природокористуванні.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): поглиблена фундаментальна, спеціалізована та практична підготовка магістрів у галузі біології.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Біохімія»

Освітньо-наукова програма «Біохімія»

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних біохіміків в галузі хімічної та пов’язаних із нею промисловостей або в науково-освітній сфері. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія»

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Об’єкти вивчення: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та  оптимізація природокористування.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Хімія»

Освітньо-наукова програма «Хімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань бакалаврського рівня підготовки вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити досліди та трактувати їх результати; представляти результати досліджень науковій спільноті шляхом написання наукових публікацій, підготовки та захисту магістерської дисертації.

Об’єкт вивчення: хімічні елементи, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання: опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, представлення та обговорення своїх наукових результатів мовою рідної країни та однією з поширених європейських мов в усній та письмовій формах.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Фізична хімія»

Освітньо-наукова програма «Фізична хімія»

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних хіміків в галузі хімічної та пов’язаних з нею промисловостей. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програми «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання»

Освітня програми «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання»

Об’єкт вивчення: управління закладами освіти та їх підрозділами.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту освіти або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Об’єкт вивчення: педагогічна система вищої освіти, викладання у закладах вищої освіти.

Цілі навчання: підготовка  фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у закладі вищої освіти.