Напрямки підготовки

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 091 «Біологія»
Спеціальність 102 «Хімія» Освітня програма «Біохімія»

Освітня програма «Біохімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук органічної і неорганічної природи, сучасних методів синтезу та аналізу вміють передбачати властивості хімічних речовин, що є складовими біологічних систем різного рівня, проводити експериментальні дослідження та трактувати їх результати.

Об’єкти вивчення: хімічні елементи і хімічні сполуки, що входять до складу біологічних систем різного рівня, біохімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): опанування системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі.

Спеціальність 101 «Екологія»
Спеціальність 102 «Хімія» Освітня програма «Хімія»

Освітня програма «Хімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.

Об’єкти вивчення: хімічні елементи, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): опанування випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі.

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Аналітична хімія»

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних хіміків в галузі хімічної та пов’язаних із нею промисловостей або в науково-освітній сфері. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Біохімія»

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних біохіміків в галузі хімічної та пов’язаних із нею промисловостей або в науково-освітній сфері. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Хімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань бакалаврського рівня підготовки вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити досліди та трактувати їх результати; представляти результати досліджень науковій спільноті шляхом написання наукових публікацій, підготовки та захисту магістерської дисертації.

Об’єкт вивчення: хімічні елементи, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання: опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, представлення та обговорення своїх наукових результатів мовою рідної країни та однією з поширених європейських мов в усній та письмовій формах.

Спеціальність 102 «Хімія» Освітньо-наукова програма «Фізична хімія»

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних хіміків в галузі хімічної та пов’язаних з нею промисловостей. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.