Юськова (Решетник) Катерина Сергіївна

Юськова (Решетник) Катерина Сергіївна

старший викладач кафедри ботаніки та екології

Досягнення

 • Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського у 2014 році та здобула СО «магістр» за спеціальністю «Біологія», кваліфікація «Біолог. Викладач біології. Вчитель хімії та екології».
 • З серпня 2014 року по листопад 2015 року працювала на посаді завідувача лабораторії у Вінницькому торгівельно-економічному інституті КНТЕУ.
 • В грудні 2015 року вступила до аспірантури кафедри фізіології рослин біологічного факультету за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.
 • З березня 2016 року за сумісництвом виконувала обов’язки диспетчера деканату та працювала на посаді молодшого наукового співробітника прикладного дослідження.
 • З вересня 2017 по серпень 2018 року працювала на посаді асистента кафедри фізіології та біохімії рослин.
 • З вересня 2018 року по серпень 2019 року працювала на посаді викладача кафедри фізіології та біохімії рослин.
 • З вересня 2019 року по даний час працює на посаді старшого викладача кафедри ботаніки та екології.
 • З 2017 року по даний час виконує обов’язки заступника декана з профорієнтаційної роботи. З вересня 2019 року по даний час виконує обов’язки заступника декана з виховної і соціальної роботи факультету хімії, біології і біотехнологій.
 • Захищено кандидатську дисертацію (05.04.2021 р.) та отримано диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.21 – мікологія (диплом ДК №061640 від 29.06.2021).

Наукові інтереси

 • Основним напрямом науково-дослідної роботи Решетник К.С. є вплив лазерного опромінення на ростові параметри деяких видів базидієвих грибів та видовий склад макроміцетів Вінницької області.
 • Під керівництвом завідувача кафедри ботаніки та екології, к.б.н. Приседського Ю.Г. підготовлена та готується до захисту кандидатська дисертація за темою «Вплив лазерного опромінення міцелію на інтенсифікацію ростових параметрів деяких видів Basidiomycota».

 

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Решетник К.С. Особливості синтезу білка у міцелії Pleurotus ostreatus за дії лазерного опромінення. Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences. № 2(390). 2021. С.25-30.
 2. Решетник К. С., Юськов Д. С., Сімонян Р. В. Вивчення ростових та морфологічних параметрів міцелію Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. за дії LED лазерів. Екологічні науки». Випуск 3 (36), 2021.
 3. Решетник К.С., Юськов Д.С. Зміна ростових параметрів грибів роду Pleurotusпри твердофазному культивуванні Problems and achievements of modern science : coll. оf scientific papers «ΛΌГOΣ». Materials of the international scientific-practical conf. (Cork, May 6, 2019). Cork, 2019. 1. P. 116.
 4. Решетник К.С., Юськов Д.С. Покращення ростових параметрів гриба Pleurotus оstreatus(Jacq.:Fr.) P. Kumm. під дією лазерного опромінення La science et la technologie a l’ere de la societe de l’information. Sur les materiaux de la conference scientifique et pratique international (Bordeaux, 3 mars 2019). Bordeaux, 2019. . V.1. P. 132.
 5. Решетник К.С., Юськов Д.С. Молодь і поступ біології» присвячена 135 річчю від дня народження Я. Парнаса.XV Міжнародна наукова конференції студентів і аспірантів (Львів, 9 – 11 квітня 2019 р.). Львів, 2019. С.35 – 36.
 6. Решетник К.С., Юськов Д.С., Левицька Д.Р. Видовий склад базидієвих грибів Вінницького району. Prospects for the development of natural sciences in EU and Ukraine.International scientific and practical conference Wloclawek, 2018. P.23-25.
 7. Reshetnyk K. Investigation the effect of laser irradiation on the growth characteristics of Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 2ND International Conference «Smart Bio»(Kaunas, 3-5 May 2018). Kaunas, 2018. P. 344.
 8. Reshetnyk K. Investigation the effect of laser irradiation on the growth characteristics of the Flammulina velutipes (Curt.:Fr.) Sing fungi. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнар. конф. молодих учених (Луцьк, 5–10 верес. 2017 р.). Луцьк, 2017. С.84.
 9. Решетник К.С., Юськов Д.С. Каталазна активність макроміцета Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr) P. Kumm за дії лазерного опромінення. SciencеRise: Biological Science. Vol. 1. (16). С. 30-36.

Тези

 1. Решетник К.С. Біологічно активні речовини міцелію деяких штамів базидієвих грибів за дії лазерного опромінення. ХVІІІ Наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2021» м.Вінниця, Україна.
 2. Решетник К.С. Intrnsification of growth parametrs of the mushrooms Pleurotus ostreatus under solid-phase cultivacion on agricultural waste. IІ Міжнародна науково-практична конференція «VinSmartEco» (20-21 травня 2021, м. Вінниця, Україна).
 3. Reshetnyk K. S., Shundel M.S., Petryshyna D. M. Features of distribution of fungi-xylotrophs in the territory of Shargorod district. I international scientific-theoretical conference Modernization of science and its influence on global processes (November 5, 2021). Bern, Switzerland.
 4. Решетник К. С., Петришина Д. М. , Шундель М. С. Дослідження ростового коефіцієнту міцелію деяких штамів гриба Flammulina velutipes. II міжнародна наукова конференція Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття (5 листопада 2021) Рівне, Україна.
 5. Решетник К. С., Шундель М. С. Субстратна спеціалізація та поширеність ксилотрофних грибів серед видів деревних порід у межах Шаргородського району. II Міжнародна студентська конференція. Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку (5 листопада, 2021 р.) м. Миргород, Україна.
 6. Петришина Д. М., Решетник К. С. Дослідження культурально-морфологічних параметрів гриба Flammulina velutipes. Актуальні тенденції розвитку науки та освіти: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 83 с.
 7. Данильченко А. Р., Решетник К. С. Ростові та морфологічні особливості міцелію гриба Pleurotus оstreatus (Jacq.) P. Kumm. на модифікованих живильних середовищах. Наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.)
 8. Кедик О. О., Безпалько С. А., Решетник К. С. Вплив середовищ з різними джерелами вуглецю на культуральні параметри міцелію гриба Laetiporus sulphureus. Наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.).

Патенти

 1. Приседський Ю.Г., Решетник К.С., Юськов Д.С. Деклараційний патент України на корисну модель № 148999. Пристрій для лазерного опромінення біологічних об’єктів. Заявка u 2021 03316, від 14.06.2021, A01G 7/04 (2006.01) G01N 21/59 (2006.01).
 2. Решетник К.С., Юськов Д.С. Деклараційний патент України на корисну модель № 996219. Спосіб підвищення активності антиоксидантної системи базидіоміцета Pleurotusostreatus. Заявка № u201812553, від 17.12.2018, МПК A01G 18/40 (2018.01), Бюл.№ 7, від 09.04.2019.
 3. Решетник К.С., Приседський Ю.Г., Юськов Д.С. Деклараційний патент України на корисну модель № Спосіб інтенсифікації ростових параметрів вищого базидіального гриба Flammulina Заявка № u201811990, від 03.12.2018, МПК A01G 18/40 (2018.01), Бюл.№ 7, від 09.04.2019.
 4. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Деклараційний патент України на корисну модель №124610. Спосіб стимулювання росту їстівного гриба гливи звичайної (Pleurotus ostreatus(Jacq.) P. Kumm). Заявка № u 201712425, від 14.12.2017, МПК (2018.01), Бюл.№ 7, від 10.04.2018
 5. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Деклараційний патент України на корисну модель №124612. Спосіб стимулювання початкових етапів росту лікарського гриба Schizophyllum CommuneЗаявка № u 201712432, від 14.12.2017, МПК (2017.01), Бюл.№ 7, від 10.04.2018.
 6. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Деклараційний патент України на корисну модель №124286. Спосіб стимулювання росту лікарського гриба Schizophyllum CommuneЗаявка № u 201712427, від 14.12.2017, МПК (2018.01), Бюл.№ 6, від 26.03.2018.
 7. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Спосіб стимулювання росту дикаріотичного міцелію їстівного гриба гливи звичайної (Pleurotusostreatus (Jacq.) P. Kumm): пат. 124287 Україна. № u 201712431, від 14.12.2017, МПК (2018.01), Бюл.№ 6, від 26.03.2018.