Соломаха Володимир Андрійович

Соломаха Володимир Андрійович

професор кафедри ботаніки та екології, доктор біологічних наук, професор

Досягнення

 • З 1972 по 1977 рр. – студент природничого факультету Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією зі спеціальності “Біологія з додатковою спеціальністю хімія”.
 • В 1977 р. працював директором Чорнобаївської станції юних натуралістів Черкаської обл.
 • З 1977 по 1982 рр. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Академії Наук України. Під час навчання також пройшов службу в звані від рядового до сержанта в лавах Радянської Армії.
 • З 1978 по 1979 рр. В 1982 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему „Луговая растительность бассейна р. Ворскла и пути повышения ее продуктивности”.
 • З 1982 по 1991 рр. – молодший та науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
 • З 1992 по 1994 рр. – провідний науковий співробітник відділу медоносної флори Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН.
 • В 1993 р. захистив докторську дисертацію в спецраді Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Академії Наук України на тему „Сегетальная растительность Украины (синтаксономия, типология, динамика).
 • З 1994 р. професор кафедри ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка по травень 2018 р. (з 1996 по 2000 рр. – завідувач цієї ж кафедри, з вересня 2006 по жовтень 2008 рр. – директор Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна університету).
 • Доктор біологічних наук, ботанік, геоботанік, еколог, професор. Координатор наукових досліджень по класифікації рослинності України.
 • Головний редактор загальноукраїнських видань: Українського фітоценологічного збірника, 1996-2005 рр. вип. 1 – 22; Ботанічної бібліографії України, 1998 – 2002, вип. 1 – 3; Рослинності України, 2000, том. 1, Природно-заповідні території. Рослинний світ. Вип. 6 -10. 2006-2012.
 • Автор понад 200 друкованих праць (в тому числі статей, 20 наукових монографій), восьми підручників та учбових посібників; понад 50 збірників праць та монографій вийшли під науковим редагуванням.
 • Лауреат премії ім. М.Г. Холодного НАН України в 1990 р. та отримав державну нагороду – медаль „За участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в 1986 р.”.
 • Також в 2005 р. нагороджений за особливо видатні заслуги перед Київським національним Університетом імені Тараса Шевченка Почесною Грамотою.
 • Член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій при Київському національному Університеті імені Тараса Шевченка з ботаніки.
 • Під керівництвом професора  захистились 16 кандидатів та п”ять докторів біологічних наук, причому практично всі проходили попередній захист достроково.
 • На даний момент керує двома аспірантами та одним докторантом.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Dubyna D., Dziuba Т., Iemelianova S., … Konyschuk V., … Solomakha V. et al. Prodrome of vegetation of Ukraine // Abstract. Vegetation Diversity and Global Change. 28th Meeting of the European Vegetation Survey (2-6 September 2019). –  Madrid, Spain. – 2019. – Р.  100-101.
 2. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., … Соломаха В.А.та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – 784 с.
 3. Yakushenko, D., Chorney, I., Tokaryuk, A., Budzhak, V., Solomakha, V. 2018. Syntaxonomy of tall-herb vegetation in the Ukrainian Carpathians. – The third International Nature Conference  of the Polish-Czech-Slovak Borderland. – Zakopane, 2018. – P. 8.
 4. Шевчик О.В., Соломаха В.А. Особенности произрастания Crataegus Ucrainica (Rosaceae) в долине р. Десна (Мезинский НПП) // Извест. Гомельск. госуніверс. им. Ф. Скорины, № 3 (108), 2018. – 92-96.
 5. Vasyl L. Shevchyk , Igor V. Solomakha & Volodymyr A. Solomakhа. ABOUT POETEA BULBOSAE RIVAS GODAY ET RIVAS-MARAT. IN RIVAS-MARAT. 1978 CLASS DISTRIBUTION IN UKRAINE. XII International Conf. “Synanthropization of Flora and Vegetation” 20-22 September 2018, Uzhhorod-Berehove, Ukraine. Р. 59.
 6.  ШЕВЧИК В.Л., СОЛОМАХА И.В., СОЛОМАХА В.А. (2018). Синтаксономия сообществ гелиофильных эфемероидов и озимых эфемеров сезонной (ранневесенней) растительности Приднепровской Лесостепи (Украина). Черноморск. бот. ж., 2018 14 (2): 130–140.
 7. Соломаха В.А., Шевчик В.Л., Соломаха І.В. Конспект класів рослинності України за методом Браун-Бланке. В кн.:Modern Methodologies Innovations and Operational Experiense in the Field of Biological Scienses: мат. міжнар. наук. конф. Люблін, 2017, с. 54–57.
 8. Шевчик О.В., Панченко С.М., Соломаха В.А.  До поширення Crataegus ucrainica (Rosaceae) в Сеймському РЛП. В кн.: Регіональні проблеми вивчення та збереження біорізноманіття: мат. міжнар. наук. конф. Чернівці, 2017, с. 132–134.
 9. Шевчик О.В., Купач Т.Г., Дем’яненко С.О., Шевчик В.Л., Соломаха В.А. Особливості зростання Crataegusucrainica (Rosaceae) на о. Шелестів. Чорноморськ. бот. ж., 2017, 13(4): 516–526.
 10. Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Соломаха В.А. Сeratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах дельти р. Супій (Середнє Придніпров’я) //  Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 355–359.
 11. Cмоляр Н.О., Соломаха Т.Д., Соломаха В.А. Роль проектованого об’єкта Смарагдової мережі «Борівський» (Лівобережне Придніпров’я)  у збереженні видів рослин  Бернської конвенції // Natural resources of  Border areas under a changing climate. Monography. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. – 2017. – 97-103.         
 12. Smoliar N.O., Schevchyk V.L., Solomakha I.V., Schevchyk T.V., Solomakha V.A. Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. (Ceratophyllaceae) in the lakes of the islands in the mouth area of the Sula River (Ukraine) // Вісн. Харк. націон. унів. ім. В.Н. Каразіна. Серія «Біологія».// –  2017. –  Т. 2 (125),  Вип. 28. –  C. 22-28.
 13. Соломаха В.А., Воробйов Є.О., Дербак М.Ю. та ін. Національний природний парк “Синевир”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослин. світ. Вип. 10. – Київ: Фітосоціоцентр, 2016. – 332 с.      
 14. Cудинні рослини Смарагдової мережі України під охоронною Бернської конвенції (за редакцією проф. Соломахи В.А.). –Житомир, 2016. –  152 с.
 15. Шевчик В.Л., Нікітчук О.В., Шевчик Т.В., Соломаха В.А.Нове місцезнаходження Crataegus ucrainica (Rosaceae) в дельті р. Рось. Укр. бот. журн, 2016, 73(2): 158–162
 16. Шевчик О.В., Соломаха В.А.До поширення Crataegusucrainica (Rosaceae) в заплаві р. Дніпро (о. Шелестів, Канівський природний заповідник) // Вісн. Київ. нац. Ун-ту імені Тараса Шевченка, 2016, 73(1): 84–87.
 17. Нікітчук О.В, Смоляр Н.О., Соломаха В.А. До поширення Crategus uсrainica (Rosaceae) в Лівобережному Лісостепу // Чорноморськ. бот. ж., 2016, 12(1): 31–40.
 18. Iakushenko, D., Matchutadze, I., Tokaryuk, A., Solomakha, V. & Bolqvadze, B. 2016. Coastal dune vegetation of Georgia (the Caucasus). In: Book of Abstract – Lectures, 25th meeting of the European Vegetation Survey: 44. Roma, IT.
 19. Соломаха І.В., Гірін А.І., Мойсієнко І.В., Соломаха В.А. Еколого-ценотичні особливості Crataegus helenolae (Rosaceae) Північного Причорномор’я // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. Мат-ли ІV міжн. конф. (16-20 травня 2016 р., Київ). – Київ: Паливода А.В., 2016. – С. 143-144.
 20. Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Шевчик В.Л., Соломаха В.А., Соломаха І.В. До поширення Ceratоphyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae)  в басейні Нижньої Сули // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронної стратегії: М-ли IV Міжн. конф., 16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – С. 138-140.
 21. Рубановська Н.В., В.А. Соломаха. Регіонально рідкісні види роду Allium L. в умовах Західного Поділля  //  Наук. В. Чернів. ун-ту. Серія: Біологія. – 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 211-218.
 22. Рубановська Н.В., А.М. Солоненко, В.А. Соломаха.  Динаміка популяції Allium L. в умовах Західного Поділля // Біолог. Вісн.Мелітоп. унів. – 2016. – Т. 6, № 3. – С. 407-413.
 23. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Синтаксономія евтрофних пухнастоберезових боліт у басейні нижньої Сули. «Вісн. Черкас. універ. Сер. Біол..н.».. – №20 (353).- .2016.  с. 88 – 97.
 24. Смаглюк О.Ю., Смоляр Н.О., Соломаха В.А.  Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна) // Наук. Вісн. Львів. Націон. Універ. Серія Біологічна. – 2016.
 25. Solomakha V., Smoliar N., Smagliuk O. Floristic classification of the floodplain alder, willow and poplar forests in the basin of the lower Sula (Ukraine) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. – 2016. – №2(72). – С. 33-44.
 26. Соломаха Т.Д., Костильов О.В., Соломаха В.А. Історичні аспекти фітоценотичних досліджень синантропної рослинності України// Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття. Матеріали  Міжнар. наук. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера 14-16 травня 2015 р., Берегово. – Берегово, 2015. – С. 561-566.
 27. Cмоляр Н.О., Чорний М.Г., Соломаха В.А. Про необхідність збереження біорізноманіття на низькопродуктивних землях // Наук. Вісн. Чернів. Унів. Біологія (Біологічні системи). – 2015. – Т.7, Вип. 1. – Чернівці, 2015. – С. 53-59.
 28. Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Нові місцезнаходження Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceaе) в Середньому Придніпров’ї. – Укр. бот. журн. – 2015. – 72(4):.- С. 352-356.
 29. Смаглюк О.Ю., Соломаха В. А. Флористична класифікація грабових лісів у басейні нижньої течії річки Сули.«Вісн. Черкас. універ. Сер. Біол..н.».- 2015. – №19  (352).- .2015. –   с.  98 -109.
 30. Шевчик В.Л., Соломаха В.А. Стан популяцій лучних видів рослин з Бернської конвенції та перспективи їх збереження в Придніпровському лісостепу// Геоботанические исследования естественных экосистем: проблемы и пути их решения. Мат. межд. науч.-практ. конф.-Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2015.-С. 167-171.