Стрельніков Віктор Юрійович

Стрельніков Віктор Юрійович

професор кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, доктор педагогічних наук, професор

 

Досягнення

Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Історія» (1980 р.).

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію «Розвиток професійної компетентності вчителів у закладах післядипломної освіти» (спеціальність 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки») в Інституті педагогіки та психології професійної освіти АПН України (м. Київ).

У 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ) захистив докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» на тему: «Теоретичні основи проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки».

У 2008 році присвоєно вчене звання професора.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій: Д. 12.112.01 в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» і Д. 44.053.01 в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка. Під науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Викладає студентам кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою факультету хімії, біології і біотехнологій дисципліни: «Теорія і практика вищої професійної освіти», «Теорія і практика науково-педагогічних досліджень», «Методика викладання у вищій школі», «Сучасні моделі освіти», «Сучасний стан розвитку науки».

Має міжнародні сертифікати підвищення кваліфікації, отримані у Швеції (Swedish Royal Scientific Society, 2012 р.), Польщі (International Institute of Innovations «Science – Education – Development» in Warsaw, піврічне стажування за кордоном 2016 р. за напрямами: «The Quality of Economic and Management Education in EU (Якість економічної та управлінської освіти в ЄС)», «The quality education and university autonomy (Якість освіти та університетська автономія)», «Social work (Соціальна робота)», «Pedagogy of Higher Education (Педагогіка вищої освіти)», «International Scientometric Bases Scopus and Web of Science (Міжнародні наукометричні бази Scopus та Web Science)») й Україні (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», тримісячні курси «Комп’ютерні системи та мережі» 2017 р.; National Office Erasmus + UA, участь у Міжнародному Інформаційному тижні Програми Європейського Союзу Еразмус+ «День Жана Моне» 2017 р., м. Київ).

 

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

Має більше 300 наукових, науково-методичних та інших публікацій, серед яких: 3 монографії, 15 навчальних та методичних посібників, понад 150 наукових статей, в тому числі 70 статей у провідних фахових виданнях, більше 75 статей в збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, основними з яких є:

 

 1. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 1. 295 с. Кн. 2. 230 с.
 2. Стрельніков В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. 375 с.
 3. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.
 4. Стрельніков В. Ю. Акмеологічна компетентність викладача вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. № 31 (244). Черкаси : ЧНПУ імені Богдана Хмельницького, 2013. C. 71–74.
 5. Стрельніков В. Ю. Розвиток започаткованої А. С. Макаренком теорії проектування дидактичних систем. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. Вип. 12. С. 300–305.
 6. Стрельніков В. Ю. Професійний розвиток майбутнього фахівця як складник його соціальної діяльності у контексті сучасної соціокультурної ситуації. Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації суспільства: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / С. П. Архипова, Т. М. Десятов, І. І. Кругляк та ін. ; за заг. ред. С. П. Архипової. Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2014. C. 19–46.
 7. Стрельніков В. Ю., Лебедик Л. В. Дипломне проектування : метод. рек. щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у галузі знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». Полтава: ПУЕТ, 2015. 34 с.
 8. Стрельніков В. Ю. Емоційний складник здоров’язберігаючого навчального середовища. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / за ред. Г. М. Арзютова. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Вип. (56) 15. С. 343–347.
 9. Стрельников В. Компоненты профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. Edukacja i ekonomia. Redakcja naukova prof. dr. hab. V. Rajangu, dr. T. Trocikowski. Wloclawek Kaniewo, 2015. С. 213–221.
 10. Стрельніков В. Ю. Проблеми впровадження модульної системи підготовки магістрів педагогіки вищої школи. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Додаток 1 до Вип. 36. Т. ІІ (62). К. : Гнозис, 2015. 270–277.
 11. Стрельніков В. Ю. Вітчизняні та зарубіжні теорії інтенсивного навчання дорослих. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. Вип. 64. С. 59–65.
 12. Стрельніков В. Ю. Принципи побудови змістовних модулів в системі інтенсивного навчання. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. 2016. № 5. C. 125–131.
 13. Стрельніков В. Ю. Теоретико-методологічні основи формування духовної культури майбутнього вчителя. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2016. Вип. 2. C. 38–43.
 14. Стрельніков В. Ю. Проектування змісту навчання з метою його інтенсифікації. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Старобільськ, 2016, № 6 (303) жовтень. Ч. I. C. 50–57.
 15. Стрельніков В. Ю. Авторські курси як форма підвищення кваліфікації викладачів. Освіта. Технікуми. Коледжі : навчально-методичний журнал. 2017. № 1,2 (42). C. 14–17.
 16. Стрельніков В. Ю. Технологія інтенсивного електронного навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. Вип. 66-67. С. 19–24.
 17. Стрельніков В. Ю. Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наукове видання «Педагогічні науки». Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 69. С. 52–57.
 18. Стрельніков В. Ю. Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 70. С. 27–30.
 19. Стрельніков В. Ю. Проектування вчителем інтерактивних технологій навчання на основі електронних освітніх ресурсів. Фізико-математична освіта : наук. журн. 2017. Вип. 4(14). С. 348–351.
 20. Стрельніков В. Ю. Технології «діадної взаємодії» та ситуаційного навчання студентів. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. Вип. 71. С. 34–38.
 21. Стрельніков В. Ю. Духовний світ індивідуальності студента. Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. пр. / за заг. ред. Л. В. Помиткіної, Т. В. Вашеки, О. М. Ічанської. К. : Аграр Медіа Груп, 2018. С. 278–283.
 22. Стрельніков В. Ю. Критерії якості підготовки фахівців у закладах освіти. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : збірник матеріалів ІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 20 листопада 2018 року). / укладачі : Брик Р. С., Дідух Т. Г. Тернопіль, 2019. ­С. 73–79.
 23. Стрельніков Віктор. Підготовка вчителів до проектування дидактичної системи в руслі виконання положень «Концепції нової української школи». Дидаскал : часопис : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Педагогічна освіта в Україні : пошуки, стратегія, перспективи розвитку». Полтава, 20-21 листопада 2018 року / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. № 19. С. 10–13.
 24. Стрельніков В. Ю. Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної освіти. Освітні й наукові виміри географії та туризму : матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 26 квітня 2019 р.) / відп. ред. О. А. Федій. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 15–20.
 25. Стрельніков В. Ю. Виховання духовних цінностей учнівської молоді як основи здоров’я особистості. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості. [Електронне видання] : збірник статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 21-22 березня 2019 р.) / гол. ред. В. М. Пристинський. Слов’янськ, 2019. С. 76–84.
 26. Стрельніков В. Ю. Принципи побудови змісту індивідуальних планів учнів у інклюзивному навчанні. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю : Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика. (Умань, 28 березня 2019 р.) / гол. ред. Демченко І. І. Умань : ВПЦ Візаві, 2019 р. Вип. V. С. 157–160.
 27. Стрельніков В. Ю. Інноваційні технології навчання у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Том 1. С. 26–29.
 28. Стрельніков В. Ю. Шляхи підготовки педагогів до проектування технології інтенсивного навчання. Вектори психології – 2019 : матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (24 квітня 2019 р., м. Харків, Україна). Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. С. 318–321.