Войтенко Сергій Михайлович

Войтенко Сергій Михайлович

викладач кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 

Досягнення

У 2000 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання та методика спортивно-масової роботи» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури, керівника спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів. У 2003 році закінчив у Львівський державний інститут фізичної культури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію магістр фізичного виховання і спорту, викладач фізичного виховання і спорту.

У 2015 році виконав дисертаційне дослідження в аспірантурі (заочна форма навчання) Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту м. Київ. У 2017 році захистив дисертацію в Львівському державному університеті фізичної культури за темою «Психолого-педагогічні засоби регуляції спільної діяльності спортивних команд із різним типом взаємодії» зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт та здобув науковий ступень кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

Викладає студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

 

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

 1. Войтенко С., Льовкін В. Новітні технології у фізичному вихованні: деякі шляхи удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культ. та спорту. Анотаціїї, зміст та допоміжні індекси. Вип. 10. Том 1. Львів: НВФ «Українські технології», 2006. С. 24–25.
 2. Леонова В., Дуржинська О., Войтенко С., Ковбій Н. Динаміка фізичної працездатності і фізичного розвитку студентів за період навчання в аграрному університеті. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. С. 118–121.
 3. Ковбій Н., Клибанівський Я., Войтенко С. Спеціальна силова підготовка як засіб удосконалення витривалості бігунів на середні і довгі дистанції. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Анотації, зміст та допоміжні індекси. Вип. 11. Том 3. Львів: НВФ «Українські технології», 2007. С. 152–153.
 4. Дуржинська О., Льовкін В., Войтенко С. Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень для студентів із низьким рівнем фізичної підготовленості. Зб. наук. праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Том 2. Луцьк, 2007. С. 104–107.
 5. Войтенко С.М. Дослідження тестів контролю технічної підготовленості юних футболістів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вип. 9. Вінниця, 2010. С. 53–57.
 6. Войтенко С.М. Корекція учбово-тренувальної програми для футболістів 13-14 років з метою розвитку фізичної якості швидкості на підготовчому етапі тренування. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вип. 12. Том 2. Вінниця, 2011. С. 67–71.
 7. Kolosov A.B. Voutenko S.M. Roles Distribution and Group Identification in Sport Teams with Joint-Consistent Interaction Mode. International Multidisciplinary Journal «European Researcher» Sochi, 2012. Vol. 23, N 6-1 June. P. 989–992. ISSN 2219-8229.
 8. Войтенко С.М. Розвиток наукових уявлень про спільну спортивну діяльність: феноменологія, структура, регуляція. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2013. Вип. 26(1). С. 55–65.
 9. Войтенко С.М. Ефективність суб’єкта спортивної діяльності: теоретичні засади та емпіричні фактори. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 16. Вінниця, 2013. С. 100–107.
 10. Лисогор В.М., Єленіч М.П., Войтенко С.М., Літвінкевич О.В. Інформаційно-фінансова математично модель управління фізичним станом спортсменів у змаганнях. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2013. Вип. 12. С. 180–187.
 11. Лисогор В.М., Єленіч М.П., Войтенко С.М., Вінник Ю.В. Інформаційна математична модель групової взаємодії гравців у змаганнях по волейболу. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2013. Вип. 12. С. 187–193.
 12. Войтенко С.М. Аналіз зв’язків групової ефективності з якісними показниками спільної діяльності спортивних команд. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вінниця, 2014. Вип. 18, т. 1. С. 367–374.
 13. Колосов А.Б., Войтенко С.М. Психометрична адаптація опитувальника групової ефективності спортивної команди. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2014. Вип. 32 (4). С. 46–51.
 14. Войтенко С.М. Підвищення групової ефективності волейбольної команди на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2015. № 4(22). С. 19–27.
 15. Войтенко С.М. Порівняльний аналіз якісних показників ефективності спільної діяльності в спортивних командах з різним типом взаємодії. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вінниця, 2015. Вип. 19, т. 2. С. 51–60.
 16. Войтенко С. М. Спортивное взаимодействие и здоровьесберегающая компетентность студентов [Электронный ресурс]: науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Омск, 2015. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24134332
 17. Колосов А.Б., Войтенко С.М. Оцінка спільної діяльності спортивних команд різної кваліфікації. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 1. С. 58–63.
 18. Войтенко С.М. Порівняльний аналіз змагальної діяльності волейбольних команд із різним рівнем групової ефективності. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вінниця, 2016. Вип. 1. С. 271–278.
 19. Войтенко С.М. Оценка различий технических действий волейбольных команд в условиях экспериментального развития групповой эффективности. Физическая культура и спорт в жизни студенческой молодежи: материалы 3-й Международной науч.-практ. конф. Минобрнауки России, ОмскГТУ, 2017. С. 61–68. ISBN 978-5-8149-2525-1
 20. Войтенко С.М. Використання інноваційних технологій у викладанні дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО в сучасних умовах. Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: міжнародна наук. практ. конф. Київ, 2019. С. 5–9.
 21. Войтенко С.М. Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Житомир, 2018. Вип. 6. С. 116–122.
 22. Войтенко С.М. Взаємозв’язок показників групової самооцінки із показниками групової ефективності жіночих і чоловічих волейбольних команд. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вінниця, 2019. Вип. 7. С. 147–154.
 23. Войтенко С.М. Взаимосвязь показателей эффективности совместной деятельности спортивных команд. Физическая культура и спорт в жизни студенческой молодежи: материалы 5-й Международной науч.-практ. конф. Минобрнауки России, ОмскГТУ, 2019. С. 46–50.
 24. Kolosov A., Voitenko S. Сognitive resource of athlete’s resistance to stress. ХVІ International Scientific Congress «Olympic Sports and Sport for All» & VІ International Scientific Congress «Sport, Stress, Adaptation» (National Sports Academy «Vassil Levski», Sofia, Bulgaria, May, 17–19, 2012. P. 633–635.
 25. Колосов А.Б., Войтенко С.М. Ролевое распределение и групповая идентификация в спортивных командах с совместно-последовательным типом взаимодействия. Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. Сочи; Волгоград, 2012. С. 677–681.
 26. Войтенко С.М. Співвідношення рольового статусу та групової ідентифікації чоловіків та жінок у спільній спортивній діяльності. Психологічні проблеми сучасності: зб. наук. пр. Х наук-прак. конф. студ. та молодих вчених з міжнар. участю. Львів, 2013. С. 178–181.
 27. Войтенко С.М. Групповая эффективность спортивной команды: содержательный анализ. Рудиковские чтения : сб. материалов IX Междунар. науч.-прак. конф. психологов спорта и физ. культуры. Москва, 2013. С.44–46.
 28. Колосов А.Б., Войтенко С.М. Психическое состояние спортсмена как регулятивный ресурс совместной деятельности. Университетский и олимпийский спорт: две модели – одна цель?: сб. тез. докл. конф. Междунар. федерации студенческого спорта. Казань, 2013. С. 337–339.
 29. Войтенко С.М. Методика підвищення групової ефективності спортивних команд: навч.-метод. посіб. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2015. 122 с.
 30. Войтенко С.М., Віннік Ю.В., Совик Л.А. Фізичне виховання. Програма для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», «Фінанси і кредит». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2012. 40 с.
 31. Войтенко С.М., Совик Л.А. Словник основних термінів та понять дисципліни «Фізичне виховання». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2012. 148 с.
 32. Войтенко С.М., Совик Л.А., Медяна І.П. Волейбол та методика навчання. Методичний посібник для викладачів фізичної культури та студентів ВНАУ всіх спеціальностей. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2012. 129 с.
 33. Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В. Методика навчання загальнорозвиваючим вправам. Методична розробка. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2012. 78 с.
 34. Войтенко С.М., Совик Л.А., Ковбій Н.М. Спортивний туризм. Довідник. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2012. 285 с.
 35. Войтенко С.М., Совик Л.А. Фізичне виховання. Програма для студентів спеціальності 6.140101 Готельноресторанна справа. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2013. 51 с.
 36. Войтенко С.М., Совик Л.А. Фізичне виховання. Програма для студентів ОРК–бакалавр ННІ аграрної економіки. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2013. 51 с.
 37. Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Бочарова В.Б., Мазур Ю.М. Лікувальна фізична культура, як розділ фізичне виховання (факультатив). Довідник. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2013 422 с.
 38. Войтенко С.М. Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2013. 145 с.
 39. Войтенко С.М., Совик Л.А. Навчальна програма з дисципліни фізичного виховання спеціальної медичної групи. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2014. 75 с.
 40. Совик Л.А. Дуржинська О.О., Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Віннік Ю.В., Анісім П.Г. Волейбол. Довідник фізичного виховання з розділу спортивні ігри. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2014. 180 с.
 41. Войтенко С.М. Футбол – улюблена гра студентів: методичні вказівки для самостійних та практичних занять студентів усіх спеціальностей. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2015р. 177 с.
 42. Войтенко С.М., Віннік Ю.В. Лікувальна фізична культура: методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2016. 246 с.
 43. Войтенко С.М., Колосов А.Б. Програма розвитку групової ефективності спортивних команд : навч. метод. вказівки. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2018. 120 с.
 44. Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Віннік Ю.В. Туристсько-спортивна діяльність: методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2018. 293 с.

Войтенко С.М. Застосування засобів, які пришвидшують відновні процеси і підвищують працездатність студентів-спортсменів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей, Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2019. 74 с.