Юськов Дмитро Сергійович

Юськов Дмитро Сергійович

лаборант лабораторії мікробіології та біології індивідуального розвитку

 • Навчається у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на факультеті хімії, біології і біотехнологій, здобуває ступінь освіти «Магістр» за спеціальністю 091 «Біологія».
 • Забезпечує проведення лабораторних занять з дисциплін «Мікробіологія», «Біологія індивідуального розвитку», «Біотехнологія».
 • Займається науковою роботою на кафедрі ботаніки та екології.
 • Є автором та співавтором наукових 10 публікацій та 2 патентів.

Наукові інтереси

 • Основним напрямом наукової діяльності є дослідження лазерного опромінення на ростові параметри базидієвих грибів .

    Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

 1. Решетник К.С., Юськов Д.С. Каталазна активність макроміцета Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr) P. Kumm за дії лазерного опромінення. SciencеRise: Biological Science. 2019. Vol. 1. (16). С. 30-36.
 2. Решетник К.С., Юськов Д.С. Модернизация профессиональной подготовки специалистов в области естественнонаучного образования. Международная научно-практическая конференция студентов (Минск, 19 апреля 2019).
 3. Решетник К.С., Юськов Д.С. Зміна ростових параметрів грибів роду Pleurotus при твердофазному культивуванні Problems and achievements of modern science : coll. оf scientific papers «ΛΌГOΣ». Materials of the international scientific-practical conf. (Cork, May 6, 2019). Cork, 2019. V.1. P. 116.
 4. Решетник К.С., Юськов Д.С. Покращення ростових параметрів гриба Pleurotus оstreatus (Jacq.:Fr.) P. Kumm. під дією лазерного опромінення La science et la technologie a l’ere de la societe de l’information. Sur les materiaux de la conference scientifique et pratique international (Bordeaux, 3 mars 2019). Bordeaux, 2019.
 5. Решетник К.С., Юськов Д.С. Молодь і поступ біології» присвячена 135 річчю від дня народження Я. Парнаса. XV Міжнародна наукова конференції студентів і аспірантів (Львів, 9 – 11 квітня 2019 р.). Львів, 2019. С.35 – 36.
 6. Решетник К.С., Юськов Д.С. Вплив лазерного опромінення на ростові параметри деяких штамів гливи звичайної Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/BioScience Advances. Збірник тез XVI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (Київ, 24-27 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С.74-75.
 7. Решетник К.С., Юськов Д.С. Вплив лазерного опромінення на швидкість росту міцелію деяких штамів гливи звичайної Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Вінниця, 2018. С.126-127.
 8. Решетник К.С., Юськов Д.С., Левицька Д.Р. Видовий склад базидієвих грибів Вінницького району. Prospects for the development of natural sciences in EU and Ukraine. International scientific and practical conference Wloclawek, 2018. P.23-25.

Патенти

 1. Решетник К.С., Приседський Ю.Г., Юськов Д.С. Деклараційний патент України на корисну модель № 877419. Спосіб інтенсифікації ростових параметрів вищого базидіального гриба Flammulina velutipes. Заявка № u201811990, від 03.12.2018, МПК A01G 18/40 (2018.01), Бюл.№ 7, від 09.04.2019.
 2. Решетник К.С., Юськов Д.С. Деклараційний патент України на корисну модель № 996219. Спосіб підвищення активності антиоксидантної системи базидіоміцета Pleurotus ostreatus. Заявка № u201812553, від 17.12.2018, МПК A01G 18/40 (2018.01), Бюл.№ 7, від 09.04.2019.