Dotsenko Olha

Dotsenko Olha

Head of the Department of Biophysics and Physiology, PhD in Chemistry, Associate Professor

 • 1987 – Graduated from the Donetsk National University with a degree in Chemistry.
 • 1994 – PhD in Chemistry.
 • 1994 – present works at the Department of Biophysics and Physiology.
 • Teaches courses in Biophysics (sections “Kinetics of enzymatic processes”, “Mathematical models of biological systems”, “Thermodynamics of biological systems” and “Molecular biophysics”), “Systems Biology”, special courses “Biophysics of membrane processes”, “Mechanisms of intercellular communication”, “Statistical analysis in biology”.
 • Supervisor of master’s theses.
 • Has publications in more than 100 scientific articles and abstracts from the scientific conferences. An author of more than 20 educational and methodical textbooks.

Research interests

 • Biophysics of complex systems.
 • Mathematical modeling of metabolic networks. Theory of metabolic control.

Scientometric databases

Scientific publications

 1. Dotsenko, O. I. In silico study of peculiarities in erythrocytes’ metabolism with glucosephosphate isomerase deficiency. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(3), –. doi:10.15421/021947  2019.
 2. Dotsenko O. I, Taradina G. V., Voronych M. V. Enzyme protection systems of erythrocytes in conditions of ascorbate recirculation and oxidative loadingRegulatory Mechanisms in Biosystems. 2018.9(№4)-Р.584-590.doihttps://doi.org/10.15421/021887Indexing: Web of Science.
 3. Mishchenko M., Dotsenko O. I., Taradina G. V. Deterministic approximation of stochastic spatially explicit model of actin-myosin interaction in discrete filament lattice. General Physiology and Biophysics Vol.37, No.4, p.363–374, 2018. doi:10.4149/gpb_2018005. Indexing: Scopus.
 4. Dotsenko Olga. In silico modeling of the redox metabolism in human erythrocytes. EUREKA: Life Sciences. Number 1, Р. 39–46 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2016.000537.
 5. Dotsenko O. Y. Aktyvnost systemy hlutatyona krovy myshei, nakhodiashchykhsia v uslovyiakh vybratsyonnoho stressa. ScienceRise. Tom 11 №6 (16). 2015. C. 39 – 46. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416.2015.548095.
 6. Dotsenko O. I. Matematychna model dlia doslidzhennia protsesiv rehuliatsii redoks-metabolizmu v erytrotsytakh. Visnyk Lvivskoho universytetu, seriia biolohichna, 2014, vypusk 68, s. 269–278. ISSN 0206-5657.
 7. Dotsenko O. I., Troshchynskaia Ya. A. Rol fermentov katabolyzma AMR v enerhetycheskom statuse erytrotsytov v uslovyiakh ykh ystoshchenyia po hliukoze. Visnyk Dnipropetrovskohouniversytetu. Biolohiia, ekolohiia.Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2014. 22(1), 46–52. ISSN 2310-0842, 2312-301X DOI: http://dx.doi.org/10.15421/011406 Ympakt-faktor RYNTs 2013.
 8. Dotsenko O.I. Kyslotno-hemolytycheskaia ustoichyvost erytrotsytov napriazhenoho erytropoeza v uslovyiakh nyzkochastotnoi vybratsyy. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, ekolohiia. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2014. 22(1), 53–59. 2310-0842, ISSN 2312-301X, DOI: http://dx.doi.org/10.15421/011407 Ympakt-faktor RYNTs 2013.

Manuals

 1. Dotsenko O. I. Praktykum iz systemnoi biolohii. Matematychne modeliuvannia metabolichnykh protsesiv. Dlia mahistriv spetsialnosti «Biolohiia». Vinnytsia: DonNUimeni Vasylia Stusa, 2018. S. 58
 2. Dotsenko O. I., Taradina H. V. Biofizyka. Fermentatyvna kinetyka. Dynamichni modeli biolohichnykh protsesiv. Teoriia. Laboratornyi praktykum. Dlia studentiv spetsialnosti «Biolohiia». Vinnytsia, DonNU imeni Vasylia Stusa, 2017. S. 183.

Participation in conferences, seminars

 1. Taradina H. V., Dotsenko O. I., Voronych M.V. Doslidzhennia in silico shliakhiv adaptatsii erytrotsytiv v umovakh enerhetychnoho i okysnoho stresu. XII Mizhnar. konf. po prykladnii biofizytsi, bionitsi ta biokibernetytsi. 18–20 zhovt., 2018. M.Kyiv.
 2. Dotsenko O. I., Stekhiometrychne modeliuvannia folat- ta metionin- zalezhnykh protsesiv pukhlyn dlia otsinky reprohramuvannia metabolizmu za inaktyvatsii SAM-dekarboksylazy. XII Mizhnar. konf. po prykladnii biofizytsi, bonitsi ta biokibernetytsi. 18–20 zhovt., 2018. M.Kyiv.
 3. DotsenkoO., Boiarska Z. Tumor cell metabolism during inactivation of S-adenosylmethionine decarboxylase. Investigation in silico. Smart Bio: 2nd International Conference, 03–05 May 2018, KAUNAS, LITHUANIA, p. 283. ISBN 978-609-8104-48-6.
 4. Dotsenko O. I. Red-ox metabolizm erytrotsytov v uslovyiakh retsyrkuliatsyy askorbata y okyslytelnoi nahruzky. Yssledovanye in silico. Aktualni pytannia rozvytku biolohii ta ekolohii: Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 3-7 zhovt. 2016r., m. Vinnytsia, s. 23-27. Ukraina. ISBN 978-966-924-354-6.