Departments

Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Наукова школа кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів і кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

Кафедра біофізики та фізіології

Кафедра орієнтована на випуск спеціалістів для вирішення фундаментальних біологічних проблем на базі сучасних методів фізики, хімії, математики, комп’ютерного моделювання в області медицини, екології, біотехнологій, сільського господарства. Кафедра біофізики та фізіології, разом з іншими кафедрами факультету та університету у забезпечує підготовку фахівців за напрямами «091- Біологія» та «101- Екологія» ОКР «Бакалавр», «Магістр».

Кафедра ботаніки та екології

Діяльність кафедри спрямована на вивчення сучасного стану флори (квіткових рослин, альгофлори, бріофлори) та рослинності, в тому числі Поділля та техногенно трансформованих територій Донбасу, екології рослин, взаємовідносин рослин в популяціях, біоценозах, в тому числі штучних (агрофітоценозах, культурфітоценозах тощо), резистентності рослин до дії факторів та чинників середовища, питань вегетативного розмноження рідкісних декоративних рослин, інтродукції рослин, в тому числі з цінними господарськими якостями, розробка методів фітоіндикації умов навколишнього середовища, фітодизайну та ландшафтної архітектури. Також до програми підготовки входять загальні і спеціальні біологічні дисципліни, що дозволяють випускнику працювати в науково-дослідних установах системи Академії наук, лабораторіях підприємств харчової промисловості, державних заповідниках, інспекціях охорони природи, системі екобезпеки й карантинних служб, на підприємствах з вирощування їстівних грибів і зеленого будівництва, санепідемстанціях; викладачами середніх і вищих навчальних закладів та ін.

 

Кафедра зоології

Кафедра зоології готує фахівців за спеціальностями «091- Біологія» та «101- Екологія»  для роботи в галузях науки, середньої та вищої освіти, заповідної справи, та на відповідних підприємствах. Кафедра надає фундаментальні знання в області зоології, функціонування природних екосистем, паразитології, іхтіології, сенсорних систем та морфофізіології, зоотоксинології, та інших спеціальних розділів зоології. У процесі навчання студенти проходять навчальну, виробничу та педагогічну практики. Особлива увага приділяється умінню працювати з живими об’єктами, вивчати їх життєдіяльність та розуміти їх роль біоценотичних зв’язках. Кафедра також надає можливість отримувати другу вищу освіту в університеті імені Вітовта Великого у місті Каунас, Литва.

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Хімія», що включає напрямки: «Неорганічна хімія», «Органічна хімія» та «Аналітична хімія» для хімічної, металургійної, вугільної, фармацевтичної та харчової промисловостей; радіоелектроніки, хімічної екології та побутової хімії; науково-дослідних інститутів і науково-виробничих об’єднань, дослідницьких виробництв НДІ та малих підприємств; викладачів вузів, та закладів освіти.

 

Навчально-науковий центр експериментальної хімії

У рамках центру реалізуються науково-дослідні проекти з фундаментальних досліджень, які виконуються за грантами МОН України, та ініціативні теми, працюють п’ять навчально-наукових лабораторій. Метою роботи центру є сприяння розвитку наукових досліджень як досвідчених науковців, так і аспірантів і студентів.

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою здійснює підготовку фахівців, пов’язану із набуттям загальних та спеціальних компетентностей у галузі знань «Освіта/Педагогіка» і «Управління та адміністрування». Кафедра забезпечує викладання дисциплін педагогічного спрямування та фізичного виховання на факультетах Університету.