Cooperation

Cooperation

The Faculty of Chemistry, Biology and Biotechnologies is a reliable and active partner, open to new proposals, a generator of new projects. We have close links with universities in France, the United Kingdom, Germany, Poland, Lithuania, Estonia, the US, Canada and more. Each year, students and faculty participate in international academic mobility programs. The Faculty has the experience of successful student participation in the EU-funded scholarship and grant programs.

The Department of Teacher Training, Physical Culture and Management of Education has close links with the institutions of pre-school, general secondary, vocational and higher education in Vinnytsia and Donetsk Oblasts. The department cooperates with Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Poltava National Pedagogical University named after V. Korolenko, Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Students and staff of the department participate in sports competitions every year, so there is an active cooperation with the Vinnytsia Regional Branch of the Committee on Physical Education and Sports of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Toulouse University III Paul Sabatier (Toulouse, France)

The result of many years of cooperation between Vasyl’ Stus Donetsk National University of Chemistry and Paul Sabatier University resulted in the signing of a cooperation agreement between universities in 2018. Within the framework of this agreement, mobility of students, scholars and teachers under the Erasmus + program was realized. Cooperation is carried out in traineeships, joint research, participation in the organization of conferences. Three Toulouse III staff are honorary doctors of Vasyl’ Stus DonNU.

Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва

Vytautas Magnus – один з найбільш ліберальних вищих навчальних закладів у Литві, з багатою та давньою історією. Університет дбайливо ставиться до успадкованих традицій і продовжує їх, відіграючи особливу роль в інтелектуальному і культурному житті не тільки Литви, але і Балтійського регіону. Результатами співпраці з цією установою стала реалізація програми подвійних дипломів СО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями 091 «Біологія» та 101 «Екологія». Співробітники та студенти біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса також мають можливість вступити до аспірантури Університету Вітовта Великого або пройти відповідне стажування.

ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка

В рамках співробітництва з установою проводяться:

– спільні дослідницькі проекти, що включає можливість участі в державних і недержавних програмах;

– взаємний інформаційний обмін сучасними технологіями та передовими науковими досягненнями;

– участь у підготовці сумісних наукових проектів, грантів з метою отримання фінансового забезпечення наукових досліджень;

– організація сумісних наукових семінарів, конференцій тощо.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Співпраця з цією установою полягає у реалізаціъ спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-прикладних проблем у сфері біотехнології та екології. Проводиться організація науково-дослідних лабораторій і тимчасових науково-дослідних груп, комісій для реалізації різних науково- дослідних та пошукових проектів. Здійснюється взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, навчальних посібників, підручників, статей, звітів та інших видань,організація та координація виконання спільних навчально-наукових проектів, грантів, конкурсів та інших форм залучення наукових інвестицій. Проводяться спільні наукові, науково-практичні і науково-методичні конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, інші наукові заходи.

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

В рамкам співробітництва проводиться:

організація та підтримка експедиційної роботи в межах Поділля та суміжних територій, збір зоологічних зразків та колекцій.

– наукова робота в області зоології, а також фізіології, психофізіології та біокомунікації тварини;

– стажування в межах спільних тем, напрямків та інтересів;

– методичне керівництво студентами під час виконання спільних проектів та при проходженні студентами виробничої та переддипломних практик гідно з календарним планом у строки, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців, чи у строки, що будуть узгоджені окремо;

– залучення фахівців Інституту у наукові проекти, проекти прикладного спрямування.

Інститут еволюційної екології НАН України

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за напрямками біологічних, біофізичних, мікологічних, біотехнологічних та екологічних досліджень.  Здійснюється обмін навчально-методичними матеріалами, реалізуються спільні наукові проекти. На базі Інституту проводяться наукові стажування викладачів кафедр факультету.

Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою ботаніки, екології та мікології, обміні навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою. 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

На базі Інституту проводяться практики та виконується науково-дослідна робота студентів та аспірантів біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, готуються курсові та магістерські роботи. В рамках співпраці здійснюється підготовка науково-дослідних проектів фундаментального та прикладного спрямування. Також Інститут надає можливості для наукового стажування та підвищення кваліфікації співробітників факультету.

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (м. Київ)

Співробітництво з ІнФОВ реалізується в проведенні спільних наукових досліджень, стажуванні та підвищенні кваліфікації співробітниками ННІ хімії у наукових лабораторіях ІнФОВ, залученні провідних фахівців ІнФОВ до проведення навчальних занять, співкерівництва магістерськими роботами, підготовці спільних наукових публікацій, співорганізації і проведенні наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». У 2018 р. відбулося відкриття спільної навчально-наукової лабораторії з дослідження радикальних реакцій.

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (м. Львів)

Співпраця здійснюється у сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної діяльності. Співробітники установи беруть участь у співорганізації та проведенні наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», виконанні спільних наукових досліджень, співкерівництві курсовими й магістерськими роботами здобувачів освіти

Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ)

Співпраця полягає у викладанні спецкурсів; виконанні експерименту на базі Інституту органічної хімії (ІОХ); участі професорів ІОХ у співкерівництві магістерськими роботами студентів ННІ хімії, проведенні захисту магістерських робіт; участі співробітників ІОХ в організації наукової конференції «Хімічні проблеми сьогодення».

Асоціація «Парфумерія та Косметика України» (м. Київ)

Співпраця полягає в налагодженні та всебічному розширенні співробітництва у галузі навчально-методичної та науково-дослідницької діяльності. Співробітники ННІ хімії беруть участь у загальних зборах, заходах і форумах, організованих Асоціацією «Парфумерія та косметика України».

Вінницька філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (м. Вінниця)

Співпраця з цією установою полягає у співробітництві в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, науково-організаційної та іншої діяльності в рамках здійснення наукового та навчального процесу, зокрема, проведенні лабораторних робіт із аналітичної хімії студентами ННІ хімії, організації екскурсій за участю студентів до лабораторій Філії з проведенням робіт із атомно-абсорбційної спектроскопії та з аналізу ґрунтів на вміст окремих мікроелементів.

Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг (м. Вінниця)

Співробітництво полягає в реалізації спільних навчальних, наукових та прикладних проектів, організації екскурсій, проходженні практики студентами, стажування студентів та викладачів, сприянні працевлаштуванню студентів і випускників ННІ хімії.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)

Співпраця полягає в удосконаленні підготовки фахівців у споріднених областях хімії та біохімії; проведенні спільних науково-дослідних робіт, підвищенні ефективності НДР і впровадженні їх результатів у навчальний процес і розробки прикладного характеру; участі співробітників ННІ хімії ДонНУ імені Василя Стуса у роботі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні науки».

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)

Співпраця полягає в двосторонньому науковому і навчально-методичному співробітництві, інформуванні щодо проведенні наукових та навчально-методичних заходів, організовуваних на базі університетів.