Співробітництво

Співробітництво

Навчально-науковий інститут хімії за роки існування зарекомендував себе надійним та активним партнером, відкритим для нових пропозицій, генератором нових проектів. Ми маємо тісні зв’язки з університетами Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, США, Канади тощо. Студенти та співробітники інституту щороку беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності. ННІ хімії має досвід успішної участі студентів у включеному навчанні за стипендіями та грантовими програмами держав ЄС.

Протягом багатьох років свого існування біологічний факультет підтримує репутацію надійного та активного партнеру для десятків вишів, наукових установ та структур НАНУ та інших академій, відкритим для нових пропозицій, ініціативним та відповідальним.

Серед набутих переваг такої співпраці – ознайомлення з сучасними методиками викладання, поліпшення матеріально-технічної бази як лабораторій так і навчального комплексу факультету, поповненні банку літератури і ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультету проходити стажування і обмінюватися досвідом роботи.

Університет Тулуза ІІІ Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція)

Результатом багаторічної співпраці між ННІ хімії ДонНУ імені Василя Стуса та Університетом Поля Сабатьє стало підписання у 2018 р. угоди про співробітництво між університетами. В рамках цієї угоди реалізовано мобільність студентів, науковців і викладачів за програмою Erasmus+. Співпраця здійснюється в проходженні стажувань, проведенні спільних наукових досліджень, участі в організації конференцій. Троє співробітників Університету Тулуза ІІІ є почесними докторами ДонНУ імені Василя Стуса.

Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва

Університет Vytautas Magnus – один з найбільш ліберальних вищих навчальних закладів у Литві, з багатою та давньою історією. Університет дбайливо ставиться до успадкованих традицій і продовжує їх, відіграючи особливу роль в інтелектуальному і культурному житті не тільки Литви, але і Балтійського регіону. Результатами співпраці з цією установою стала реалізація програми подвійних дипломів СО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями 091 «Біологія» та 101 «Екологія». Співробітники та студенти біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса також мають можливість вступити до аспірантури Університету Вітовта Великого або пройти відповідне стажування.

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (м. Київ)

Співробітництво з ІнФОВ реалізується в проведенні спільних наукових досліджень, стажуванні та підвищенні кваліфікації співробітниками ННІ хімії у наукових лабораторіях ІнФОВ, залученні провідних фахівців ІнФОВ до проведення навчальних занять, співкерівництва магістерськими роботами, підготовці спільних наукових публікацій, співорганізації і проведенні наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». У 2018 р. відбулося відкриття спільної навчально-наукової лабораторії з дослідження радикальних реакцій.

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (м. Львів)

Співпраця здійснюється у сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної діяльності. Співробітники установи беруть участь у співорганізації та проведенні наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», виконанні спільних наукових досліджень, співкерівництві курсовими й магістерськими роботами здобувачів освіти

Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ)

Співпраця полягає у викладанні спецкурсів; виконанні експерименту на базі Інституту органічної хімії (ІОХ); участі професорів ІОХ у співкерівництві магістерськими роботами студентів ННІ хімії, проведенні захисту магістерських робіт; участі співробітників ІОХ в організації наукової конференції «Хімічні проблеми сьогодення».

Асоціація «Парфумерія та Косметика України» (м. Київ)

Співпраця полягає в налагодженні та всебічному розширенні співробітництва у галузі навчально-методичної та науково-дослідницької діяльності. Співробітники ННІ хімії беруть участь у загальних зборах, заходах і форумах, організованих Асоціацією «Парфумерія та косметика України».

Вінницька філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (м. Вінниця)

Співпраця з цією установою полягає у співробітництві в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, науково-організаційної та іншої діяльності в рамках здійснення наукового та навчального процесу, зокрема, проведенні лабораторних робіт із аналітичної хімії студентами ННІ хімії, організації екскурсій за участю студентів до лабораторій Філії з проведенням робіт із атомно-абсорбційної спектроскопії та з аналізу ґрунтів на вміст окремих мікроелементів.

Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг (м. Вінниця)

Співробітництво полягає в реалізації спільних навчальних, наукових та прикладних проектів, організації екскурсій, проходженні практики студентами, стажування студентів та викладачів, сприянні працевлаштуванню студентів і випускників ННІ хімії.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)

Співпраця полягає в удосконаленні підготовки фахівців у споріднених областях хімії та біохімії; проведенні спільних науково-дослідних робіт, підвищенні ефективності НДР і впровадженні їх результатів у навчальний процес і розробки прикладного характеру; участі співробітників ННІ хімії ДонНУ імені Василя Стуса у роботі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні науки».

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)

Співпраця полягає в двосторонньому науковому і навчально-методичному співробітництві, інформуванні щодо проведенні наукових та навчально-методичних заходів, організовуваних на базі університетів.