Кафедра ботаніки та екології

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Біологія» і «Екологія. Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з ботаніки, екології, генетики, фізіології рослин, мікробіології та біотехнології, молекулярної біології, цитології, мікології, методики викладання спеціальних дисциплін, біоетики та біобезпеки. До програми підготовки входять загальні і спеціальні дисципліни. Поряд з набуттям фундаментальних знань велика увага приділяється всебічній практичній та фаховій підготовці студентів. У процесі навчання студенти проходять навчальну польову, науково-виробничу та асистентську практики. Така підготовка дозволяє випускнику працювати в науково-дослідних установах системи Академії наук, лабораторіях підприємств харчової промисловості, державних заповідниках, інспекціях охорони природи, системі екобезпеки й карантинних служб, на підприємствах з вирощування їстівних грибів і зеленого будівництва, санепідемстанціях, викладачами середніх і вищих навчальних закладів тощо.

Завідувач кафедри

Приседський Юрій Георгійович

завідувач кафедри ботаніки та екології, кандидат біологічних наук, доцент

Історія кафедри

Сучасна кафедра біології та екології утворилася шляхом об´єднання двох кафедр: ботаніки та екології і фізіології та біохімії рослин.
Наукова діяльність кафедри спрямована на вивчення:

– сучасного стану флори (квіткових рослин, альгофлори, бріофлори) та рослинності

– екології рослин, взаємовідносин рослин в популяціях, біоценозах, в тому числі штучних (агрофітоценозах, культурфітоценозах тощо)

– резистентності рослин до дії чинників середовища

– питань вегетативного розмноження рідкісних декоративних рослин, інтродукції рослин, в тому числі з цінними господарськими якостями

– розробка методів фітоіндикації умов навколишнього середовища, фітодизайну та    ландшафтної архітектури

– впливу фізичних чинників на ростові процеси грибів та рослин

– видове різноманіття мікофлори Вінничини

Освітні програми

Освітня програма «Біологія» СО «Бакалавр»

Освітня програма «Біологія» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»). Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи. 

Освітня програма «Біологія» СО «Магістр»

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101​ «Екологія»

Освітня програма «Екологія» СО «Бакалавр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!

Освітня програма «Екологія» СО «Магістр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!