Кафедра ботаніки та екології

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Біологія» і «Екологія. Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з ботаніки, екології, генетики, фізіології рослин, мікробіології та біотехнології, молекулярної біології, цитології, мікології, методики викладання спеціальних дисциплін, біоетики та біобезпеки. До програми підготовки входять загальні і спеціальні дисципліни. Поряд з набуттям фундаментальних знань велика увага приділяється всебічній практичній та фаховій підготовці студентів. У процесі навчання студенти проходять навчальну польову, науково-виробничу та асистентську практики. Така підготовка дозволяє випускнику працювати в науково-дослідних установах системи Академії наук, лабораторіях підприємств харчової промисловості, державних заповідниках, інспекціях охорони природи, системі екобезпеки й карантинних служб, на підприємствах з вирощування їстівних грибів і зеленого будівництва, санепідемстанціях, викладачами середніх і вищих навчальних закладів тощо.

Історія кафедри

Сучасна кафедра біології та екології утворилася шляхом об´єднання двох кафедр: ботаніки та екології і фізіології та біохімії рослин.
Кафедра ботаніки та екології була створена в 1965 році. Першим завідувачем кафедри ботаніки колишнього Донецького педагогічного інституту була кандидат сільськогосподарських наук, доцент Фельдберг Клавдія Антонівна (очолювала з 1965 до 1967 рр.). Коло наукових інтересів – експериментальний мутагенез деревних рослин, а також лікарські рослини Донбасу – знайшло відображення у більше 40 праць, серед яких монографія «Столові сорти винограду в Донбасі», наукові статті.

Освітні програми

Освітня програма «Біологія» СО «Бакалавр»

Освітня програма «Біологія» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»). Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи. 

Освітня програма «Біологія» СО «Магістр»

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101​ «Екологія»

Освітня програма «Екологія» СО «Бакалавр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!

Освітня програма «Екологія» СО «Магістр»

Програма базується на наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану екології та інших природничих наук і спрямована на здобуття навичок та знань з екології та охорони навколишнього природного середовища. Програма передбачає опанування студентами базових фундаментальних дисциплін, важливих для розуміння природних процесів,  формування компетентностей, необхідних для моніторингу, дослідження та управління природними та антропогенними процесами.