Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Місія кафедри відповідно до Стратегії розвитку Університету 2020-2025 рр.

Бачення кафедри  підготовка висококваліфікованих професіоналів через освітню та наукову діяльність в галузях неорганічної, органічної та аналітичної хімії і дотичних до них інноваційних сферах. Випускник кафедри має демонструвати високий рівень професійних знань і компетентностей, комунікабельність, вихованість, толерантність, духовність, культуру поведінки у відносинах з державою і громадянським суспільством та бути готовим до швидкоплинних змін структури ринку праці і навчання протягом життя.

Перспективні напрями (завдання) розвитку кафедри в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету та перспективного плану розвитку факультету:

 • Збільшення кількості і підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти та наповнення змісту освітнього процесу сучасним контентом.
 • Створення умов для зміцнення кадрового потенціалу за всіма напрямами освітньо-наукової діяльності кафедри.
 • Розвиток діючих і створення нових освітніх програм (ОП) та наукових шкіл з широким залученням стейкхолдерів.
 • Вибудова взаємовідносин між учасниками освітньо-наукового процесу на принципах академічної свободи і академічної доброчесності.
 • Розвиток міжнародних зв’язків та академічної мобільності студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних працівників (НПП).
 • Об’єднання колективу кафедри навколо ідеї його розбудови як високоспеціалізованого академічного осередку сучасного європейського університету за біолого-природничим спрямуванням.

Пріоритет 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності:

 • Удосконалення освітніх програм відповідно до вимог чинного законодавства та інтересів стейкхолдерів. 
 • Створення умов для професійного зростання здобувачів вищої освіти і працівників кафедри. 
 • Впровадження дистанційних технологій навчання. 

Пріоритет 2. Університет як науково-інноваційний простір реалізації можливостей:

 • Підвищення дослідницького потенціалу кафедри.
 • Активізація науково-дослідної роботи.
 • Розвиток студентської науки.

Пріоритет 3. Творення університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом): 

 • Формування лояльного внутрішньокорпоративного середовища.
 • Сприяння укріпленню корпоративного духу між учасниками освітнього процесу. 

 

Наукова школа кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії започаткована член-кореспондентом М. В. Мохосоєвим (синтез та властивості складних оксидних систем), першим ректором університету, академіком Л. М. Литвиненком (реакційна здатність нуклеофілів та механізми реакцій нуклеофільного заміщення) та академіком Вищої школи І. О. Шевчуком (екстракція органічними розчинниками). На теперішній час на кафедрі працюють наукові школи з неорганічної хімії: поліоксометалати рідкісних і рідкісноземельних елементів (д-р хім. наук, проф. Г. М. Розанцев), хімії твердого тіла (д-р хім. наук, проф. Є. І. Гетьман), органічної хімії: розробка кількісної теорії реакційної здатності органічних сполук (д-р хім. наук, проф. І. В. Шпанько, д-р хім. наук, проф. О. М. Швед), аналітичної хімії: хімія навколишнього середовища, розділення й концентрування речовин (канд. хім. наук С. В. Радіо).

Історія кафедри

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії створена 1 березня 2018 року з трьох кафедр: неорганічної хімії, органічної хімії та аналітичної хімії, кожна з яких починає свою історію з моменту створення хімічного факультету Донецького державного університету (1965 рік). Першим завідувачем кафедри є професор, доктор хімічних наук Розанцев Георгій Михайлович. На кафедрі виконується робота за трьома основними напрямами: навчальний процес, наукові дослідження та навчально-методична робота.

Освітні програми

Спеціальність 102 Хімія

Освітньо-професійна програма «Хімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.

Освітньо-наукова програма «Хімія» (СО «Магістр»)

Підготовка висококваліфікованих фахівців з хімії широкого профілю, які за рівнем своїх теоретичних знань та експериментальних навичок не поступаються магістрам найкращих закордонних університетів. Набута кваліфікація магістр хімії, хімік, науковий співробітник, дозволяє випускникам розв’язувати найсучасніші проблеми теоретичної та прекладної хімії, матеріалознавства, медицини, криміналістики, промисловості, сільського господарства, як в Україні та і за кордоном.