Акредитація

Освітньо-наукові програми спеціальності 102 «Хімія»

Зміст освітньо-наукової програми в частині її освітньої компоненти обумовлений типовим навчальним планом підготовки докторів філософії (посилання). Дисципліни професійної і практичної підготовки є дотичними до напряму наукових досліджень аспірантів. Це з’ясовується ще під час вступу здобувачів до аспірантури і фіксується у висновку передбаченого наукового керівника за результатами співбесіди. До навчальних планів аспірантів включені також дисципліни за спеціальністю й ті, що забезпечують методологічні та викладацькі компетентності аспірантів.

Освітньо-наукова програма аспірантури Університету включає не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

  • здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант (ад’юнкт) проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);
  • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири – шість кредитів ЄКТС);
  • набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС);
  • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість – вісім кредитів ЄКТС), що відповідає Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) та відображено у моделі навчального плану освітньо-наукової програми  та академічному календарі.

25 % навчального плану підготовки докторів філософії становлять вибіркові дисципліни, що особисто обираються аспірантом за допомогою наукового керівника та фіксуються в якості його індивідуальної траєкторії навчання та оформлюється у вигляді індивідуального плану і затверджується вченою радою протягом 2 місяців з моменту зарахування. Дисципліни за вибором можуть бути спеціально розробленими під напрям його дослідження та запропонованими із загальноуніверситетського списку дисциплін різних рівнів освіти.

Додатково до зазначеного, повноцінну підготовку кваліфікаційної наукової праці забезпечує системний моніторинг відповідності наукових керівників вимогам, що висуваються ліцензійними умовами, порядком підвищення кваліфікації НПП, рекомендаціями Національного агентства з якості вищої освіти, вимогам, що висуваються до таких керівників локальними документами Університету за встановленою формою.

Навчальні плани спеціальності 102 «Хімія»

Робочі навчальні плани спеціальності 102 «Хімія»

Протоколи моніторингу та громадського обговорення освітньо-наукових програм спеціальності 102 «Хімія»

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми спеціальності 102 «Хімія»

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 102 «Хімія»

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм спеціальності 102 «Хімія»

Профайли науково-педагогічних працівників
Розанцев Георгій Михайлович, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної  хімії, доктор хімічних наук, професор, Заслужений вчитель України, Відмінник народної освіти УРСР

Профайл

Швед Олена Миколаївна, професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, в. о. директора навчально-наукового центру експериментальної хімії, доктор хімічних наук, професор, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення»

Профайл

Шендрик Олександр Миколайович, професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, доктор хімічних наук, професор

Профайл

Жильцова Світлана Віталіївна, в. о. завідувача кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, кандидат хімічних наук, доцент

Профайл

Білокобильський Олександр Володимирович, професор кафедри філософії, доктор філософських наук, професор

Профайл

Гнатюк Любомира Ярославівна, професор кафедри теорії практики і перекладу, доктор філологічних наук, доцент 

Профайл

Зарішняк Інна Миколаївна, доцент кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент

Профайл

Мартинець Лілія Асхатівна, доктор педагогічних наук, доцент

Профайл

Попов Володимир Юрійович, професор кафедри філософії, доктор філософських наук, професор

Профайл

Картки самоаналізу виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Відомості про підвищення кваліфікації
Відповідність викладачів дисциплінам, що викладаються на факультеті
Аналіз відповідності наукових керівників вимогам

Конкурсні пропозиції і порушення клопотання перед МОН України про місця державного замовлення обумовлені здатністю Університету створити спеціалізовані вчені ради для разового захисту здобувачів, що оформлюється відповідно до встановленої форми напередодні.

Відповідність наукових інтересів аспіранта тематиці досліджень наукового керівника встановлюється під час співбесіди із аспірантом на етапі подання документів до аспірантури, за результатами якої заповнюється висновок.

І під час зарахування, і під час навчання аспіранта Університет відстежує відповідність наукових інтересів керівників і здобувачів, що фіксується у таблицях відповідності, що додані до атестаційної справи.

Науковим керівником може бути призначений науковий або науково-педагогічний працівник, але не раніше, ніж через 5 років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). Результати наукової роботи таких осіб повинні публікуватися не рідше, ніж раз на два роки (одноосібно або в співавторстві).

Критеріями для надання наукового керівництва (консультування) є виконання принаймні трьох із нижче наведених умов за останні 5 років, зокрема до яких входять дві з перших трьох позицій:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

3) наявність опублікованої монографії;

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародних наукових проєктах, залучення до міжнародної експертизи;

6) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

7) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

8) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);

9) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або двох патентів;

Одним із доказів залученості наукових шкіл Університету до міжнародних мереж дослідників є подвійне керівництво аспірантами та спільний експериментальний досвід із європейськими ЗВО.

Аналіз відповідності наукових керівників вимогам за спеціальністю 102 «Хімія»

Таблиця кореляції наукових керівників зі здобувачами
Готовність Університету до створення разових вчених рад зі спеціальності

Індивідуальна траєкторія здобувача оcвіти

Локальні акти Університету, що регламентують право та порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти:

Здобувачі вищої освіти мають право:

  • на вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС;
  • на перезарахування компетентностей та результатів навчання отриманих здобувачем під час академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти;
  • пропонувати власні теми індивідуальних навчально-дослідних завдань та кваліфікаційної наукової праці;
  • пропонувати бажану методологію дослідження у кваліфікаційній праці;
  • на вибір наукового керівника.