Абітурієнту

Абітурієнту

Факультет хімії, біології і біотехнологій здійснює набір студентів за трьома ступенями освіти спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 073 «Менеджмент» і 011 «Освітні, педагогічні науки» :

– «Бакалавр» (освітні програми «Біологія», «Біохімія», «Хімія», «Екологія» термін навчання 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти) та освітня програма «Біологія» термін навчання 2 роки 10 міс. (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»));

– «Магістр» (освітні програми «Аналітична хімія», «Біологія», «Біохімія», «Екологія», «Хімія», «Фізична хімія» термін навчання 2 роки та освітні програми  «Біологія», «Екологія», «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання», «Педагогіка вищої школи» термін навчання 1 рік 4 міс.);

– «Доктор філософії» (освітньо-наукова програма «Хімія», термін навчання 4 роки).

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Набір студентів здійснюється на бюджетній (за державним замовленням) і контрактній основі. На базі факультету діє денна форма з нормативним терміном навчання, денна та заочна форми зі скороченим терміном навчання (на базі диплому молодшого спеціаліста).

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти становить 4 роки. Термін навчання на базі диплому молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю становить 2 роки 10 міс.

Особа, яка отримала диплом бакалавра, після складання вступних іспитів на конкурсній основі має право продовжити освіту на бюджетній або платній формі навчання (залежить від кількості бюджетних місць і особистих успіхів абітурієнта) з метою отримання наступного рівня — магістра.

Диплом бакалавра є свідоцтвом отримання повної базової вищої освіти. Він надає випускникові право при працевлаштуванні займати ті посади, які передбачають наявність вищої освіти відповідно до їх кваліфікаційних вимог.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Магістерська програма базується на поглибленій спеціалізації, індивідуалізації, проведенні наукових досліджень.

Вона орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій.

Характерною рисою фахівця-магістра має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання та діяльності, вирішення нестандартних, інноваційних задач.