Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки

Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки

Місія кафедри – розвиток інтелектуа-льного, наукового, економічного потенціалу регіону і країни шляхом реалізації осві-тніх програм з хімії, педагогіки і STEM-освіти і здійснення дослідницької діяльності в сучасних напрямках природничих наук.

Бачення кафедри – ґрунтовна теоретична і якісна практична підготовка фахівців від ба-калавра до доктора філософії, що дає фундамент для професійного розвитку і актив-ної громадянської позиції випускників; залучення здобувачів освіти до здійснення на-укових досліджень з акцентом на сучасні тенденції розвитку біохімії, фізичної хімії, хімічного матеріалознавства, педагогічної науки і STEM-освіти з дотриманням прин-ципів академічної свободи і доброчесності в усіх видах діяльності.

Перспективні напрями (завдання) розвитку кафедри в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету та перспективного плану розвитку факультету: 

Пріоритет 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності:

 • Удосконалення освітніх програм відповідно до вимог чинного законодавства та інтересів стейкхолдерів. 
 • Забезпечення високої якості освітнього процесу на рівні здобувачів вищої освіти і працівників кафедри. 
 • Створення умов для професійного зростання здобувачів вищої освіти і працівників кафедри. 
 • Впровадження дистанційних технологій навчання. 

Пріоритет 2. Університет як науково-інноваційний простір реалізації можливостей:

 • Розвиток наукових шкіл. 
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 
 • Активне залучення здобувачів освіти до наукової діяльності з реалізацією принципу «навчання через дослідження». 
 • Організація наукових заходів.  
 • Розширення співпраці з установами-партнерами регіону, України та зарубіжжя. 

Пріоритет 3. Творення університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом): 

 • Розвиток співпраці учасників освітнього процесу у форматі менторства.
 • Сприяння укріпленню корпоративного духу між учасниками освітнього процесу. 

 

Наукова школа кафедри біофізичної хімії, фізики і педагогіки заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда, д-р хім. наук, ст. наук. співроб. О.В. Кущ). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів і кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

Історія кафедри

Кафедра біохімії і фізичної хімії була створена 1 березня 2018 року з кафедр: біохімії та фізичної хімії, кожна з яких має свою давню історію з моменту заснування хімічного факультету Донецького державного університету. Виконує обов’язки завідувача кафедри доцент, кандидат хімічних наук Жильцова Світлана Віталіївна. Кафедра має високопрофесійний викладацький склад до якої входять професори й доценти, старші викладачі та асистенти, переважна більшість яких є випускниками хімічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса. На кафедрі виконується робота за трьома основними напрямами: навчальний процес, наукові дослідження та навчально-методична робота.

Освітні програми

Спеціальність 102«Хімія»

Освітня програма «Біохімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук органічної і неорганічної природи, сучасних методів синтезу та аналізу вміють передбачати властивості хімічних речовин, що є складовими біологічних систем різного рівня, проводити експериментальні дослідження та трактувати їх результати.

Освітньо-професійна програма «Хімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.