Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Місія кафедри – розвиток інтелектуального, наукового, економічного потенціалу регіону і країни шляхом реалізації освітніх програм з хімії і здійснення дослідницької діяльності в сучасних напрямках хімічної науки. 

Бачення кафедри – ґрунтовна теоретична і якісна практична підготовка хіміків від бакалавра до доктора філософії, що дає фундамент для професійного розвитку і активної громадянської позиції випускників; залучення здобувачів освіти до здійснення наукових досліджень з акцентом на сучасні тенденції розвитку біохімії, фізичної хімії, хімічного матеріалознавства, з дотриманням принципів академічної свободи і доброчесності в усіх видах діяльності. 

Перспективні напрями (завдання) розвитку кафедри в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету та перспективного плану розвитку факультету: 

Пріоритет 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності:

 • Удосконалення освітніх програм відповідно до вимог чинного законодавства та інтересів стейкхолдерів. 
 • Забезпечення високої якості освітнього процесу на рівні здобувачів вищої освіти і працівників кафедри. 
 • Створення умов для професійного зростання здобувачів вищої освіти і працівників кафедри. 
 • Впровадження дистанційних технологій навчання. 

Пріоритет 2. Університет як науково-інноваційний простір реалізації можливостей:

 • Розвиток наукових шкіл. 
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 
 • Активне залучення здобувачів освіти до наукової діяльності з реалізацією принципу «навчання через дослідження». 
 • Організація наукових заходів.  
 • Розширення співпраці з установами-партнерами регіону, України та зарубіжжя. 

Пріоритет 3. Творення університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом): 

 • Розвиток співпраці учасників освітнього процесу у форматі менторства.
 • Сприяння укріпленню корпоративного духу між учасниками освітнього процесу. 

 

Наукова школа кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда, д-р хім. наук, ст. наук. співроб. О.В. Кущ). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів і кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

В.о. завідувача кафедри

Жильцова Світлана Віталіївна

доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, кандидат хімічних наук, доцент

Історія кафедри

Кафедра біохімії і фізичної хімії була створена 1 березня 2018 року з кафедр: біохімії та фізичної хімії, кожна з яких має свою давню історію з моменту заснування хімічного факультету Донецького державного університету. Виконує обов’язки завідувача кафедри доцент, кандидат хімічних наук Жильцова Світлана Віталіївна. Кафедра має високопрофесійний викладацький склад до якої входять професори й доценти, старші викладачі та асистенти, переважна більшість яких є випускниками хімічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса. На кафедрі виконується робота за трьома основними напрямами: навчальний процес, наукові дослідження та навчально-методична робота.

Освітні програми

Спеціальність 102«Хімія»

Освітня програма «Біохімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук органічної і неорганічної природи, сучасних методів синтезу та аналізу вміють передбачати властивості хімічних речовин, що є складовими біологічних систем різного рівня, проводити експериментальні дослідження та трактувати їх результати.

Освітньо-професійна програма «Хімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.

Освітня програма «Біохімія» (СО «Магістр»)

За останніми наукометричними даними найпотужнішим міждисциплінарним hub’ом серед наук про природу, життя і здоров’я людини є біохімія. На її полях продукується близько 50 % нових знань та інновацій щодо підвищення рівня комфорту цивілізації і забезпечення її сталого розвитку. ОНП «Біохімія» Стусівського університету понад 50 років є єдиною в Україні профільованою програмою підготовки хіміків-біохіміків, «заточених» під високотехнологічні галузі фармації, біотехнології, біо-, біомедичної та генної інженерії.

Освітня програма «Фізична хімія» (СО «Магістр»)

Фізична хімія дає відповіді на широке коло важливих питань. Зможеш і ти! Навчання поєднує теоретичні знання та практичні навички фізико-хімічної науки, методи обчислювальної хімії для кращого розуміння поведінки молекул і матеріалів, особливостей і закономірностей перебігу процесів. Вивчення фундаментальних і прикладних аспектів фізичної хімії, робота в наукових лабораторіях – запорука успішної кар’єри дослідника, грамотного фахівця в університетах, інститутах, на підприємствах фармацевтичної, харчової, хімічної промисловості тощо.