Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки

Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки

Місія кафедри – розвиток інтелектуального, наукового, економічного потенціалу регіону і країни шляхом реалізації освітніх програм з хімії, педагогіки і STEM-освіти і здійснення дослідницької діяльності в сучасних напрямках природничих наук.

Бачення кафедри – ґрунтовна теоретична і якісна практична підготовка фахівців від бакалавра до доктора філософії, що дає фундамент для професійного розвитку і активної громадянської позиції випускників; залучення здобувачів освіти до здійснення наукових досліджень з акцентом на сучасні тенденції розвитку біохімії, фізичної хімії, хімічного матеріалознавства, педагогічної науки і STEM-освіти з дотриманням принципів академічної свободи і доброчесності в усіх видах діяльності.

Перспективні напрями (завдання) розвитку кафедри в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету та перспективного плану розвитку факультету: 

Пріоритет 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності:

 • Удосконалення освітніх програм відповідно до вимог чинного законодавства та інтересів стейкхолдерів. 
 • Забезпечення високої якості освітнього процесу на рівні здобувачів вищої освіти і працівників кафедри. 
 • Створення умов для професійного зростання здобувачів вищої освіти і працівників кафедри. 
 • Впровадження дистанційних технологій навчання. 

Пріоритет 2. Університет як науково-інноваційний простір реалізації можливостей:

 • Розвиток наукових шкіл. 
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 
 • Активне залучення здобувачів освіти до наукової діяльності з реалізацією принципу «навчання через дослідження». 
 • Організація наукових заходів.  
 • Розширення співпраці з установами-партнерами регіону, України та зарубіжжя. 

Пріоритет 3. Творення університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом): 

 • Розвиток співпраці учасників освітнього процесу у форматі менторства.
 • Сприяння укріпленню корпоративного духу між учасниками освітнього процесу. 

 

Наукова школа кафедри біофізичної хімії, фізики і педагогіки заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда, д-р хім. наук, ст. наук. співроб. О.В. Кущ). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів і кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

Історія кафедри

Кафедра біофізчної хімії, фізики і педагогіки була створена 1 серпня 2021 року  шляхом реорганізації  кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій та кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки шляхом їх злиття. Кожна з означених кафедр  має свою давню історію з моменту заснування  Донецького державного університету. Сьогодні обов’язки завідувача кафедри виконує доцент, кандидат хімічних наук Лесишина Юлія Остапівна. Кафедра має високопрофесійний викладацький склад, до якого входять професори й доценти, старші викладачі та асистенти, переважна більшість яких є випускниками ДонНУ імені Василя Стуса. На кафедрі виконується робота за трьома основними напрямами: навчальний процес, наукові дослідження та навчально-методична робота.

Освітні програми

Спеціальність 102 Хімія

 

Освітньо-професійна програма «Хімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.

Освітньо-наукова програма «Хімія» (СО «Магістр»)

Підготовка висококваліфікованих фахівців з хімії широкого профілю, які за рівнем своїх теоретичних знань та експериментальних навичок не поступаються магістрам найкращих закордонних університетів. Набута кваліфікація магістр хімії, хімік, науковий співробітник, дозволяє випускникам розв’язувати найсучасніші проблеми теоретичної та прекладної хімії, матеріалознавства, медицини, криміналістики, промисловості, сільського господарства, як в Україні та і за кордоном.