Спеціальності та освітні програми

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 091 «Біологія та біохімія»

Освітня програма «Біологія»

Формування у випускників здатностей дослідження і  оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, представлення, інтерпретації та використання результатів біологічних досліджень; отримання студентами знань та вмінь у галузі біології із широким доступом до працевлаштування, інтересу до подальшого навчання та зацікавленості до більш поглибленого вивчення окремих областей біології.

Об’єкти вивчення: загальні закономірності будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу; біорізноманіття та еволюція живих систем; значення живих істот у біосферних процесах, біотехнологіях, господарстві, охороні здоров’я, охороні навколишнього середовища та раціональному природокористуванні.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): поглиблена фундаментальна, спеціалізована та практична підготовка бакалаврів у галузі біології.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/biology-bak-2023/

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія. Відновлення екосистем»

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Об’єкти вивчення: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/ekology-bak-2023/

Спеціальність 102 «Хімія»

Освітня програма «Хімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.

Об’єкти вивчення: хімічні елементи, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): опанування випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/chem_bak_2023-2/

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 091 «Біологія та біохімія»

Освітня програма «Біологія»

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Об’єкти вивчення: загальні закономірності будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу; біорізноманіття та еволюція живих систем; значення живих істот у біосферних процесах, біотехнологіях, господарстві, охороні здоров’я, охороні навколишнього середовища та раціональному природокористуванні.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): поглиблена фундаментальна, спеціалізована та практична підготовка магістрів у галузі біології.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/biology-mag-2023/

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія»

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Об’єкти вивчення: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та  оптимізація природокористування.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/ekology-mag-2023/

Спеціальність 102 «Хімія»

Освітньо-наукова програма «Хімія»

Підготовка фахівців, які на основі знань бакалаврського рівня підготовки вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити досліди та трактувати їх результати; представляти результати досліджень науковій спільноті шляхом написання наукових публікацій, підготовки та захисту магістерської дисертації.

Об’єкт вивчення: хімічні елементи, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання: опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, представлення та обговорення своїх наукових результатів мовою рідної країни та однією з поширених європейських мов в усній та письмовій формах.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/102-himiya-magistr-2023-2/

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність 102 «Хімія»

Освітньо-наукова програма «Хімія»

Мета програми: підготовка професіоналів вищої кваліфікації, здатних розв’язувати комплексні дослідницькі проблеми в галузі хімії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики та включає планування і здійснення наукового експерименту для успішного розв’язання поставлених задач, викладання хімічних дисциплін, представлення результатів наукових досліджень науковій спільноті шляхом написання наукових статей, підготовки та захисту дисертації.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/chem_phd_2023/