Наука

Виконання наукових досліджень в області хімії здійснюється в рамках діяльності наукових шкіл кафедр.

Наукова школа кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів, а також кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

Наукова школа кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії започаткована член-кореспондентом М. В. Мохосоєвим (синтез та властивості складних оксидних систем), першим ректором університету, академіком Л. М. Литвиненком (реакційна здатність нуклеофілів та механізми реакцій нуклеофільного заміщення) та академіком Вищої школи І. О. Шевчуком (екстракція органічними розчинниками). На теперішній час на кафедрі працюють наукові школи з неорганічної хімії: поліоксометалати рідкісних і рідкісноземельних елементів (д-р хім. наук, проф. Г. М. Розанцев), хімії твердого тіла (д-р хім. наук, проф. Є. І. Гетьман), органічної хімії: розробка кількісної теорії реакційної здатності органічних сполук (д-р хім. наук, проф. І. В. Шпанько, д-р хім. наук, проф. О. М. Швед), аналітичної хімії: хімія навколишнього середовища, розділення й концентрування речовин (канд. хім. наук С. В. Радіо).

Наукові розробки кафедри спрямовані на дослідження будови монокристальних супрамолекулярних комплексів та мікроморфології поверхні нанорозмірних сполук, екстракцію іонів металів, проведення екологічного моніторингу об’єктів довкілля, створення медичних композицій на основі модифікованого гідроксиапатиту для ортопедії та стоматології, вивчення некаталітичних та каталітичних реакцій оксиранів з протонодонорними нуклеофілами, дослідження механізму нуклеофільного розкриття оксиранового циклу, розробку теорії кореляційного аналізу, створення нових матеріалів на основі епоксидних сполук різної морфології, в тому числі наноматеріалів.

Ми активно співпрацюємо з інститутами Національної академії наук України та Національних галузевих академій наук України, має тісні зв’язки з університетами Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, США, Канади тощо.

Біологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса – це потужний науково-дослідницький центр інноваційного типу.

Дослідницька діяльність здійснюється на кафедрах у відповідності з існуючими фундаментальними та прикладними проектами, та спрямована на вирішення актуальних питань ботаніки, екології, зоології, фізіології та біохімії рослин, біомоніторингу, біофізики, моделювання процесів у біологічних системах, мікології, біотехнології тощо.

 

 

Наукові видання

Науковий журнал «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ №22702–12602ПР від 04.05.2017).
ISSN 2617-0868 (Print версія)
ISSN 2617-0876 (Online версія)

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення»

Щороку навесні на базі ННІ хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса проходить наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення».