Наука

Виконання наукових досліджень в області хімії здійснюється в рамках діяльності наукових шкіл кафедр.

Ми активно співпрацюємо з інститутами Національної академії наук України та Національних галузевих академій наук України, має тісні зв’язки з університетами Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, США, Канади тощо.

Наукова школа кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів, а також кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

Наукова школа кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії започаткована член-кореспондентом М. В. Мохосоєвим (синтез та властивості складних оксидних систем), першим ректором університету, академіком Л. М. Литвиненком (реакційна здатність нуклеофілів та механізми реакцій нуклеофільного заміщення) та академіком Вищої школи І. О. Шевчуком (екстракція органічними розчинниками). На теперішній час на кафедрі працюють наукові школи з неорганічної хімії: поліоксометалати рідкісних і рідкісноземельних елементів (д-р хім. наук, проф. Г. М. Розанцев), хімії твердого тіла (д-р хім. наук, проф. Є. І. Гетьман), органічної хімії: розробка кількісної теорії реакційної здатності органічних сполук (д-р хім. наук, проф. І. В. Шпанько, д-р хім. наук, проф. О. М. Швед), аналітичної хімії: хімія навколишнього середовища, розділення й концентрування речовин (канд. хім. наук С. В. Радіо).

Дослідницька діяльність в області біології і екології здійснюється на кафедрах у відповідності з існуючими фундаментальними та прикладними проектами, та спрямована на вирішення актуальних питань ботаніки, екології, зоології, фізіології та біохімії рослин, біомоніторингу, біофізики, моделювання процесів у біологічних системах, мікології, біотехнології тощо.

Наукова діяльність кафедри ботаніки та екології спрямована на вивчення сучасного стану флори (квіткових рослин, альгофлори, бріофлори) та рослинності. Вивчення екології рослин, взаємовідносин рослин в популяціях, біоценозах, в тому числі штучних (агрофітоценозах, культурфітоценозах тощо). Резистентності рослин до дії чинників середовища. Питань вегетативного розмноження рідкісних декоративних рослин, інтродукції рослин, в тому числі з цінними господарськими якостями.На розробку методів фітоіндикації умов навколишнього середовища, фітодизайну та ландшафтної архітектури. Впливу фізичних чинників на ростові процеси грибів та рослин.Та на вивчення видового різноманіття мікофлори Вінничини.

Наукові дослідження кафедри біофізики і фізіології розвиваються у наступних напрямках:
наукова школа д-ра біол. наук, професора Альгімантаса Паулаускаса пов’язана з вивченням генетичної диверсифікації видів у природних популяціях, в тому числі і під впливом антропогенних факторів, а також процесів патогенезу. Канд. біол. наук, доцент Кавун Едуард Михайлович вивчає інтерференцію фізичних та хімічних сигналів у безхребетних, їх значення та роль в орієнтації та у комунікації серед комах; а також стан природних та штучних екосистем в умовах антропогенного тиску. Канд. біол. наук, Березовський Ігор Васильович працює над розробкою методів профілактики паразитарних хвороб прісноводних риб у водоймах Вінницької області. Овчинникова Юлія Юріївна приймає участь у розвитку Екологічної та Смарагдової мережі України, у розробці практичних кроків щодо збереження біорізноманіття, вивчення окремих видів безхребетних в екосистемах Східного Поділля.

Наукова діяльність кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки спрямована на вивчення питання управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників. Мета дослідження полягає в розробці теоретично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи управління освітнім середовищем професійного розвитку педагогів. Провідною ідеєю концепції дослідження є розуміння того, що вдосконалення механізму управління освітнім середовищем професійного розвитку педагогів у навчальному закладі завдяки впровадженню відповідної системи, яка обґрунтована на всіх рівнях методологічного аналізу, є необхідною передумовою підвищення якості їх професійної компетентності.

Наукові дослідження кафедри розвиваються у наступних напрямах: кандидат педагогічних наук, доцент Інна Миколаївна Зарішняк працює над використанням інноваційних форм і методів впровадження в освітній процес закладів освіти. Доктор педагогічних наук, професор Віктор Юрійович Стрельніков працює над розробкою рекомендацій із приводу застосування сучасних технологій навчання у вищих навчаль­них закладах України. Розглядає технології інтенсивного навчання: модульні технології як відкриті системи навчання; технології дослідницького (евристичного) навчання; імітаційні технології навчання – соціально-психологічний тренінг, дискусійні технології навчання; кооперативне навчання, тех­нології навчання у співробітництві; проективна освіта.

ГУМЕРОВА Надія Ісмагілівна (Nadiia GUMEROVA),

Postdoctoral fellow, Department of Biophysical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Vienna, Austria

У березні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона» за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро). 

 

Швед Олена Миколаївна,

професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, професор

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Ацидоліз та феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами» за спеціальністю «02.00.03 – Органічна хімія».  Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 08.078.03 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)

 

 

10 липня 2019 р. студентка ІV курсу кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Олексій Юлія Анатоліївна стала призером Міжнародного конкурсу, оголошеного академічним видавництвом WILEY та науковим журналом «Chemistry – A European Journal» і присвяченого Міжнародному року періодичної системи. (47th IUPAC World Chemistry Congress, м. Париж, Франція).

Роботи Юлії вибороли ІІ місце, а сама студентка отримала Сертифікат Переможця конкурсу, пам’ятні подарунки, після чого мала урочисту вечерю із Фрейзером СТОДДАРТОМ, лауреатом Нобелівської премії з хімії 2016 року.

 

19-22 березня 2019 р. студентка ІІІ курсу кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Олексій Юлія Анатоліївна брала участь у 62nd International Conference for Students of Physics and Natural Sciences «Open Readings 2019», (м. Вільнюс, Литва) з постером на тему «Equilibria of Individual Isopoly Tungstate Anions Formation in Physiological Solutions» (науковий керівник – Радіо С. В.).

21 березня 2019 р. Олексій Ю. А. прослухала лекцію Нобелівського лауреата, професора Gérard Mourou на тему «Passion for Extreme Light» (Center for Physical Sciences and Technology, м. Вільнюс, Литва).

Участь у міжнародних заходах, стажування, візити лекторів

28 листопада 2019 р. на урочистому засіданні Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулося вручення почесних атрибутів, дипломів та посвідчень «Почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса» професору Університету Поля Сабатьє Тулуза ІІІ Ремі Шовену та професору, керівнику департаменту в Лабораторії молекулярних взаємодій і хімічної та фотохімічної реактивності в Університеті Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (місто Тулуза, Франція) Стефану Мазьєру.

З 15 по 19 квітня 2019 р. тривав візит проф. Ромюальда Пото (Romuald Poteau) та д-ра Ікера Дель Розаля (Iker Del Rosal) (Université Toulouse III – Paul Sabatier) до ДонНУ імені Василя Cтуса в рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+. За час перебування у Вінниці вони провели цикли лекцій для групи студентів ступеня освіти «Бакалавр», а також магістрантів, аспірантів і молодих учених. Цикл лекцій передбачав знайомство слухачів з теоретичною та обчислювальною хімією, теоретичними основами й методами цього розділу хімічної науки, їх особливостями та задачами, які вони допомагають вирішити.

З 01.10.2018 р. по 17.02.2019 р. студентка ІІІ курсу кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Олексій Юлія Анатоліївна проходила семестрове навчання на Хімічному факультеті Лодзинського університету (м. Лодзь, Республіка Польща) у рамках академічної мобільності. За результатами складання екзаменаційної сесії за кордоном одержала оцінки А (відмінно).

З 15.10.2018 р. пo 04.11.2018 р. кандидат хімічних наук, завідувач науковою частиною науково-дослідної частини, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Радіо Сергій Вікторович проходив наукове стажування в Університеті Тулузи III – Поля Сабатє (м.Тулуза, Франція) y рамках програми Erasmus+ Mobility of Credits Programme for Training. 

23 жовтня 2018 року Радіо С.В. виступив з докладом на тему «Polyoxotungstates: Routes for Synthesis and Crystal Structures» в Університеті Тулузи ІІІ – Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція) в рамках програми Erasmus+ Mobility of Credits Programme for Training.

15 травня 2018 р. відбулася зустріч студентів з представниками міжнародного офісу Університету Тулуза ІІІ Роз-Марі Дюшен (Rose-Mary DUCHESNE) та Лорою Бешераз (Laura BECHERAS) і координатором проекту Стефаном Мазьєром (Stephane MAZIERES). Вони презентували свій університет, розповіли про його структуру та міжнародні проекти, які реалізуються і є доступними в тому числі для студентів з України. Стефан Мазьєр надав детальну інформацію про можливості міжнародної академічної мобільності за програмою Erasmus+ та магістерські освітні програми, в яких можуть взяти участь студенти.
В рамках візиту відбулася офіційна зустріч делегації Університету Тулуза ІІІ з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Тетяною Орєховою і ректором ДонНУ імені Василя Стуса Романом Гринюком. Були обговорені як питання поточної співпраці, так і можливості розширення співробітництва й обміну досвідом не тільки для хіміків, а й для представників адміністрації, міжнародних служб та інших підрозділів. Одним із важливих кроків у цьому напрямку є підписання двосторонньої угоди про співпрацю між університетами.
15 травня 2018 р. до ДонНУ імені Василя Стуса завітали гості з Університету Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (Франція). Цей візит відбувся в рамках реалізації програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+ для хіміків із закладів вищої освіти України та Університету Тулуза ІІІ.
Студенти і співробітники навчально-наукового інституту хімії мали нагоду відвідати лекцію професора Ремі Шовена (Remi CHAUVIN) “Stereochemical challenges in pharmaceutical synthesis”. Професор окреслив основні “виклики” і шляхи досягнення поставленої мети при одержанні органічних сполук заданої структури, які можуть бути використані як фармацевтичні препарати.

З 8 по 27 лютого 2018 р. Жильцова Світлана Віталіївна, доцент кафедри біохімії та фізичної хімії навчально-наукового інституту хімії ДонНУ імені Василя Стуса,  проходила ороткострокове наукове стажування в Університеті Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (Université Toulouse III – Paul Sabatier). 

Доц. Жильцова С. В. працювала у науковій групі IDeAS team (Interactions Dynamiques et Assemblages Stimulables) під керівництвом професора J.-D. Marty. Під час стажування французькій команді було представлено доповідь про наукові дослідження Жильцової С. В., а також обговорено питання щодо перспектив співробітництва.

Аспірант 3-ого року навчання з відривом від виробництва за спеціальністю “Неорганічна хімія”  Марійчак Олександра Юріївна                  в 2017 р. двічі стала переможцем Міжнародного конкурсу DoRaPlus та пройшла наукове стажування в науково-дослідній лабораторії факультету хімії і біотехнологій Талліннського технічного університету в Естонській Республіці. Протягом  стажування (09.01-09.11.2017 р.) Марійчак О.Ю. займалась розробкою методик синтезу, одержанням та дослідженням виділених амфіфільних комплексів металів нового типу, що можуть бути використані як каталізатори “зеленої” хімії для органічного синтезу. Вона також виграла грант на участь у роботі літньої школи «CHAOS Summer School in Flow Chemistry, NMR, and Green Chemistry», що відбувся на факультеті хімії та біотехнологій Талліннського технічного університету 22-25 серпня 2017 р. та взяла участь у проведенні Дня Науки в Міжнародній школі Естонії (10.11.2017 р.).

Наукові видання

Науковий журнал «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ №22702–12602ПР від 04.05.2017).
ISSN 2617-0868 (Print версія)
ISSN 2617-0876 (Online версія)

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення»

Щороку навесні на базі ННІ хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса проходить наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення».

Наукові видання

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами»