Бахалова Євгенія Анатоліївна

Бахалова Євгенія Анатоліївна

аспірант кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Досягнення

Закінчила з відзнакою Донецький національний університет імені Василя Стуса  за спеціальністю «Хімія». Навчається в аспірантурі на кафедрі неорганічної, органічної та аналітичної хімії Навчально-наукового інституту хімії під керівництвом проф. д.х.н. Швед О.М. Тема дисертації для отримання наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 102 «Хімія»: «Бензойні кислоти як протонодорні нуклеофіли в реакції з 2-хлорметилоксираном в присутності основ».

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Бахалова Є.А., Беспалько Ю.М., Швед О.М. Моделювання поведінки бензоатів тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу 2-(хлорметил)оксирану карбоновими кислотами. Вісник Дніпропетровського університету. Серія хімія.   Том. 25. №2. С. 66-72.
 2. Марчук Л. С., Калінський О. М., Бахалова Є. А., Швед О. М. Ацидоліз епіхлоргідрину гексановою кислотою в присутності тетра-n-бутиламоній йодиду. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сер. хімічні науки. 2018 № 1–2. С. 44–50
 3. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 64 с.
 4. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник (друге видання, доповнене). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 68 с.
 5. Сінельникова М. А. Швед О. М., Бахалова Є.А. Оксірани як синтони в синтезі епоксидних сполук. VIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2015” (ХКЧ’15)
 6. Бахалова Є.А., Беспалько Ю.М., Сінельникова М.А. Регіоселективне розкриття оксиранового циклу хлорметилоксирону бензоат-аніоном. ХІV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії (Дніпропетровськ 2016), 2016. С. 31.
 7. Беспалько Ю.М., Калінський О.М., Сінельникова М.А.,  Швед О. М., Бахалова Є.А. Регіоселективне розкриття оксиранового циклу бензойною кислотою. ХХІV Українська конференція з органічної хімії (Полтава 2016), 2016. – С. 176
 8. Бахалова Є.А., Беспалько Ю.М., Сінельникова М.А. Регіо- та стереоселективне розкриття оксиранового циклу 2-(хлорметил)оксирану бензоат-аніоном. Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2016), Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 98.
 9. Бахалова Є.А., Беспалько Ю.М., Ситник Н.С. Стереоселективність реакції розкриття оксиранового циклу епіхлоргідрину бензоат-аніоном за правилом Красуського. Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2017), Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 111
 10. Беспалько Ю.М., Швед О.М., Ситник Н.С., Бахалова Є.А. Регіоселективність реакції розкриття оксиранового циклу епіхлоргідрину бензоат-аніоном. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015-2016 рр, Вінниця, 2017.  С.1.
 11. МарчукЛ.С., Бахалова Є.А., Калінський О.М., Швед О.М. Гексанова кислота як нуклеофільний реагент каталітичного розкриття циклу хлорметилоксирану.  І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2018), Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 154
 12. Марчук Л.С., Бахалова Є.А., Мальцева Т.Ю., Кулібаба І.І., Швед О.М. Ацидоліз хлорметилоксирану бензойною кислотою в присутності тетрабутиламоній йодиду. IІ Міжнародна (ХІI Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2019), Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. С. 91
 13. Бахалова Є.А., Швед О.М., Марчук Л.С. Бензойна кислота як протоновмісний нуклеофіл в реакції розкриття оксиранового циклу в присутності тетраалкіламонієвих солей. XVII наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019», Львів, 2019. С. О38.