Дуванова Елла Сергіївна

Дуванова Елла Сергіївна

аспірант кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії 

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса за спеціальністю «Хімія» у 2018 році та поступила в аспірантуру на кафедру неорганічної, органічної та аналітичної хімії ННІ хімії, науковий керівник проф. Розанцев Г. М. На сьогоднішній день активно залучається до проведення занять з дисциплін: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія» та «Координаційна хімія» для студентів інституту, є асистентом кафедри. Активно приймає участь у виконанні держбюджетної тематики, працюючи молодшим науковим співробітником Навчально-дослідної частини.

Науковою роботою почала займатися ще під час навчання, її наукові інтереси пов’язані з синтезом та станом іонів поліоксометалатів d- та f-металів. Результати проведених нею досліджень лягли в основі ряду наукових публікацій, серед яких є ті, що входять до наукометричних баз даних.

Наукометричні бази даних:

Наукові публікації

 1. Кристаллическая структура двойного паравольфрамата Б натрия-меди (II) Na2Cu3(CuOH)2[W12O40(OH)2]·32H2O / Журнал структурной химии. –2014. –Т.55 –№ 5. –С. 925-932.
 2. Самарій– та диспрозійвмісні поліоксовольфрамати: синтез, ІЧ‑спектроскопічний аналіз, мікроморфологія поверхні / VI Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2014» (ХКЧ’14), 22-24 квітня 2014 року: Тези доповідей. –Х. –ХНУ ім. В.Н. Каразіна. –2014. –С. 54-55.
 3. Лантаноидсодержащие полиоксовольфраматы: синтез, ИК–спектроскопический анализ, микроморфология поверхности / XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених: Тези доповідей (7-11 вересня 2014 р.). –Одеса: КП «ОМД», 2014. –С. 46.
 4. Синтез и кристаллическая структура двойных паравольфраматов Б натрия–меди (II) Na2Cu3(CuOH)2[W12O40(OH)2]·32H2O и Na2Cu4[W12O40(ОН)2]·22Н2О / XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених: Тези доповідей (7-11 вересня 2014 р.). –Одеса: КП «ОМД», 2014. –С. 195.
 5. Тулій-вмісні гетерополівольфрамолантанідати з аніоном зі структурою Пікока-Уіклі: синтез, властивості, морфологія поверхні / Вопросы химии и химической технологии. -2015. -Т3. -101. (фахове наукове видання України)
 6. Фазообразование в системе Ni2+–K2WO4–H+(Z=1,00) –H2O / Иванцова Э.С., Зюбрицкая Ю. И., Гумерова Н.И., Радио С.В., Розанцев Г.М., // Тези доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 27-29 березня 2017 р. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.– С. 85
 7. Гетерополігексавольфрамонікелати(ІІ) рідкісноземельних елементів з аніоном структури Андерсона та їх термоліз / Розанцев Г.М., Гумерова Н.І., Радіо С.В., Іванцова Е.С., Усачов О.М., Зюбрицька Ю.І // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету імені Василя Стуса за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. –Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – C. 186.
 8. Змішані солі купруму та цинку з паравольфрамат Б – аніоном / Іванцова Е.С., Кравчук Ю.В., Поповська О.Ю., Циба І.О., РадіоС.В., Розанцев Г.М. // Current chemical problems (CCP-2018): book of abstracts of the I International (XI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists, March 27–29, 2018, Vinnytsia / Vasyl’ Stus Donetsk National University; editorial board: О. М. Shendrik (editor-in-chief) [et al.]. – Vinnytsia, 2018. – Р. 92.
 9. Синтез подвійних солей кобальту з паравольфрамат Б – аніоном / Іванцова Е.С., Кравчук Ю.В., Розанцев Г.М., Радіо С.В. // Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської конференціі молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, присвяченої 100-річному ювілею Національної академії наук України, 2‑4 травня 2018 р. – Харків: НТК  «Інститут монокристалів»  НАН  України С 49.
 10. Акваполівольфрамати d-металів в розчині з Z = 1,00 / Іванцова Е. С., Радіо С. В., Розанцев Г. М., Швед О. М. // Тези доповідей ХХ Української конференціі з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України, 17‑20 вересня 2018 р. – Дніпро: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» С.38.
 11. Акваполивольфраматы d-металлов в растворе с кислотностью Z=1,00 / Иванцова Э. С., Радио С. В., Розанцев Г. М., Швед О. М. // Вопросы химии и химической технологии. -2018. -№ 6. -34-41.
 12. Солі мангану з паравольфрамат Б – аніоном / Поліщук О. Р., Дуванова Е.С., Кравчук Ю.В., Радіо С.В., Розанцев Г.М. // Current chemical problems (CCP-2019): book of abstracts of the IІ International (XIІ Ukrainian) scientific conference for students and young scientists, March 19–21, 2019, Vinnytsia / Vasyl’ Stus Donetsk National University; editorial board: О. М. Shendrik (editor-in-chief) [et al.]. – Vinnytsia, 2019. – Р. 59.
 13. Дуванова Е.С., Поповська О.Ю., Радіо С.В., Розанцев Г.М. Взаємодії в системі Zn2+– Ni2+ – WO42– (Z = 1,00) – H+/ OH– H2O, (CW = 0,01 моль/л), I(NaNO3)=0,1 моль/л. Третя Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 17 квітня 2019 р. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019. С.