Лосєва Наталія Миколаївна

Лосєва Наталія Миколаївна

професор кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, доктор педагогічних наук, професор

 

Досягнення

Закінчила Донецький державний університет (1980), спеціальність «Математика», кваліфікація «Математик. Викладач».

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Здобула звання доцента у 1991 році.

У 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Самореалізація викладача вищого навчального закладу як загальнопедагогічна проблема» та отримала ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». У 2010 році отримала звання професора кафедри вищої математики і методики викладання математики.

Член редакційної колегії наукових журналів, у тому числі закордонних «Zeszyty naukowe szkoly wyzszej w Warszawe», м. Варшава, Польща та «Paideia» Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, а також членом співтовариства Філософії освіти ім. Броніслава Тренковського, Польща (Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej). З 2016 року є рецензентом міжнародного журналу «Social Studies: Theory and Practice» (Польща, м. Слупськ).

Має нагороди від МОН України: почесне звання Відмінника освіти України,  іменний годинник від Верховної Ради України та почесну медаль «Василь Сухомлинський».

Основні наукові інтереси: навчання протягом життя (lifelong learning), застосування інтерактивних технологій в освіті, дистанційна освіта, загальні проблеми викладання у ЗВО та викладання математики зокрема, змішане навчання (blended learning) математики, підготовка абітурієнтів до вступу в університет, самореалізація викладачів і студентів вищих навчальних закладів у навчально-виховному процесі, особистісно-орієнтований підхід в освіті, гуманізація освіти, а також дослідження стійкості руху динамічних систем.

 

Наукометричні бази даних

 • Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=mJMALUcAAAAJ&hl=ru

 

Наукові публікації

 1. Losyeva Game Frame of Reference as a of Preconditions for Students and Teachers Self-Realization/ Natalie Losyeva // Journal of Research in Innovative Teaching. Publication of National University. Volume 2, Issue 1, March 2009. – La Jolla, CA USA.
 2. Losjeva N. Model samorelisazie osobowosci wykladowcy we wspolczesnych warunkach / Natalia Losjeva // Miedzynarodowa konferencja naukowa “Edukacja w kontekscie potrzeb – mozliwosci – rozwiazan”. – Ustka, 14-16.10.2009 roku.
 3. Losiewa N. Samoregulacja osobowosci wykladowcy w kontekscie wymogow stawianych w procesie dydaktycznym / Natalia Losiewa // Przestrzen edukacyjna wobec wyzwan i oczekiwan spolecznych. – Krakow, 2010. S. 345-350.
 4. Natalia Losewa Tworcza samorealizacja podmiotu procesu pedagogicznego // Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Zeszyt 5-6 . Seria Pedagogiczna, Numer serii 2-3, Warszawa 2011, p.35-46.
 5. Losyeva N. Helping child to learn mathematics/ N. Losyeva, D. Gubar // FAMA – Family Math for Adult Learners/ Family and communities in and out of classroom: Ways to improve mathematics’ achievement – Barcelona, 2011. – P. 98-105.
 6. LosewaN. Hymanistyczne idée rosyjskich i ukrainskich pedagogow w XIX i XX wieku/ Natalia Losewa, Daria Gubar // Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Zeszyt Seria Pedagogiczna, Numer serii 4, Warszawa 2012, p. 29-49.
 7. LosewaN. Rozwoj idei samorealizacji osobowosci na przykladzie  tworczosci naukowej ukrainskich pedagogow z okresu XIX i XX wieku / Nataliya Losewa // Metamorfozy filizofii wychowania od antyku po wspolczesnosc.  Wydawnictwo uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz, 2012. P.133-143.
 8. Losyewa N. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim jako kluczowy warunek dla rozwoju Narodowego Uniwersytetu Donieckiego w edukacji Europejskiej // Nataliya Losyewa, Daria Termenzhy // EASTERN REVIEW, Lodz, Poland – T. 3. – 2014. – P.97-107.
 9. LosewaN Organizacja kształcenia na odległość na Uniwersytecie Narodowym w Doniecku na Ukrainie) / Н. Лосєва, Д. Терменжи, В. Пузирьов // Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie № 14. Seria Pedagogiczna, Numer serii 7. – Warszawa, 2015. – p.75-98.
 10. Losyewa N. Distance technologies in action: E-learning in exile (the experience of Donetsk National University, Ukraine) / Nataliya Losyeva, Daria Termenzhy / Educación y Sociedad en Red. Los desafíos de la era digital. – USAL, Buenos Aires, 2016. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://p3.usal.edu.ar/index.php/supsignosead/issue/current
 11. Awrejcewicz J. Gyroscopic forces and asymptotic stability for mechanical systems with partial energy dissipation / Jan Awrejcewicz, Nataliya Losyeva, Volodymyr Puzyrov // ZAMM, 2019.
 12. Losyeva N. Supporting student development through active and interactive learning methods / N. Losyeva, S. Medvedieva // Paideia: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin №1-2019. С. 253-270.

 

Статті в наукових фахових виданнях України

 1. Активні методи навчання в курсі аналітичної геометрії / Н.М. Лосєва // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник робіт. Вип. 29. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2008. – С.29-34.
 2. Лосєва Н.М. Нові підходи до навчання математики у вищій школі / Н.М. Лосєва // Вища освіта України. – додаток 3, том V(12) – 2008. – С.353-359.
 3. Лосєва Н.М. Спеціальні комунікативні конструкції як засіб розвитку особистості учня при вивченні основ комбінаторики і теорії ймовірностей / Н.М. Лосєва, Т.В. Непомняща // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник робіт. Вип. 30. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2008. – С.190-193.
 4. Лосєва Н. Виховання прагнення учнів до саморозвитку при вивченні теми „Правильні многогранники” (Розробка уроку для 11 класу) / Н. Лосєва, К. Луковська  // Математика в школі. – 2009. –№ 6. – С. 25-30.
 5. Лосєва Н.М. Гуманізація педагогічної діяльності – шлях до самореалізації суб’єктів навчального процесу // Н.М.Лосєва // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.5. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С.120-124.
 6. Лосєва Н.М. Сучасний підхід до вивчення особистості керівника освіти / Н.М. Лосєва, Е.К. Степаненко // Педагогіка і психологія – № 3(68). – 2010. – С. 64-73.
 7. Лосєва Н.М. Роль навчальної лабораторії в методичному забезпеченні професійного зростання викладачів і студентів вишу/ Н.М. Лосєва, Д.О. Бовт // Педагогіка і психологія – № 4 (69). – 2010. – С. 57-65.
 8. Лосєва Н.М. Інтерактивні методи навчання математики на традиційних заняттях і заняттях з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Н.М. Лосєва, А.Ю. Панова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця – № 2. – 2011. – С.182-187.
 9. Лосєва Н.М. Прикладна спрямованість навчання аналітичної геометрії як основа формування професійної компетентності викладача математики / Н.М.Лосєва, О.А.Ніколаєва // Дидактика математики: проблеми і  дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. –  Вип. 38. –  Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. –  С. 46-50.
 10. Лосєва Н.М. Розкриття резерву творчого потенціалу особистості як головний напрям методології сучасної освіти // Інноваційні підходи до підготовки фахівців. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. –  С. 22-35.
 11. Лосєва Н.М. Навчання майбутніх викладачів математики у контексті ідей «Пандейя від Сократа до Зенона»/ Н.М. Лосєва // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк: «ДоноблІППО», 2013. – №2 (15). – С. 7-11.
 12. Лосєва Н.М. Формування гуманістично орієнтованої інформаційної культури майбутніх фахівців/ Н.М. Лосєва, А.І. Дзундза // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 28. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Вид-во Національного університету ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 113-118.
 13. Jan Awrejcewicz, Nataliya Losyeva, Volodymyr Puzyrov. Gyroscopic forces and asymptotic stability for mechanical systems with partial energy dissipation 14th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems – Theory and Applications December 11-14, 2017.Lodz, POLAND
 14. Losyeva N. Applying of the distance learning technologies in Donetsk National University // Nataliya Losyeva, Darya Termenzhy // GUIDELINES Digital Universities: International best practices and applications, Brasil, 2016.
 15. Losyeva N. Blended learning in action: up-to-date teaching mathematics // Nataliya Losyeva, Darya Termenzhy, Volodymyr Puzyrov // GUIDELINES Digital Universities: International best practices and applications, Vienna, 2016.

 

Навчальні посібники та монографії

 1. Лосєва Н.М. Саморозвиток викладача вищої школи: Навчальний посібник. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2003. – 336 с.
 2. Лосєва Н.М. Самореалізація викладача: теоретичні основи. Монографія. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2004. – 387 с.
 3. Лосєва Н.М. Геометричні тіла: Навчальний посібник. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2001. – 231 с.
 4. Лосєва Н.М. Самореалізація викладача-куратора: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2004. – 227 с.
 5. Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2004. – 300 с.
 6. Лосева Н., Скафа Е. Разнообразие моделей организации и проведения практических занятий по математическим курсам. – Донецк: Донецький нац. ун-т, 2005. – 120 с. Лосєва Н.М. Вектори в елементарній математиці: Навчально-методичний посібник. Вид.2-е, випр. / Н.М. Лосєва, Г.В. Горр, З.О. Брусило. – Київ: Освіта України, 2009. – 209 с. (гриф МОН України)
 7. Лосєва Н.М. Інтерактивні технології навчання математики: навч.-метод. посіб. для студ.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лосєва, Т.В. Непомняща, А.Ю. Панова. – К.: Кафедра, 2012. – 227 с. (гриф МОН України)
 8. Лосєва Н. М. Аналітична геометрія в інтерактивній формі: практичний курс: навч. посіб. для студентів / Н. М. Лосєва, Д. Є. Губар. – К.: Кафедра, 2014. – 236 с. (гриф МОН України).
 9. Скафа О.І. Наукові засади методичного забезпечення кредитно-модульної системи навчання у вищій школі : монографія / О.І. Скафа, Н.М. Лосєва, О.В. Мазнєв. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2009. – 379 c.
 10. Лосєва Н.М. Чудові криві: навчальний посібник для студентів математичного факультету / Н.М.Лосєва, А.Ю. Панова – Донецьк: ДонНУ. – 2009. – 51 с.
 11. Методические рекомендации к изучению курса «Основы педагогического мастерства учителя математики» / Сост.: Н. Н. Лосева, З. А. Брусило. – Донецк: ДонНУ, 2011. – 76с.
 12. Лосєва Н. М. Аналітична геометрія в інтерактивній формі: практичний курс: навч. посіб. для студ. напрямів підготов. “Математика” і “Статистика” / Н. М. Лосєва, Д. Є. Губар. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 208 с.
 13. Лосєва Н.М. Педагогічні технології. Їх застосування до навчання математики: курс лекцій (для магістрів напряму «Освіта» / Н. М. Лосєва, З. О. Брусило. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 164 с.
 14. Лосєва Н.М. Індивідуальні завдання до курсу «Аналітична геометрія»: навч. пос. для студентів // Н.М. Лосєва, Д.Є. Терменжи – Вінниця: ДонНУ, 2018. – 68 с.