Марчук Лілія Сергіївна

Марчук Лілія Сергіївна

лаборант кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса у 2019 році, здобула ступінь освіти «Бакалавр» за спеціальністю 102 «Хімія». Проводить лабораторні заняття з загального курсу «Органічна хімія». Займається науковою роботою на кафедрі неорганічної, органічної та аналітичної хімії під керівництвом д-р хім. наук, проф. Швед О. М. Основним напрямом наукової діяльності є дослідження кінетики розкриття оксиранового циклу під дією карбонових кислот.

Наукові публікації

  1. Марчук Л. С., Калінський О. М., Бахалова Є. А., Швед О. М. Ацидоліз епіхлоргідрину гексановою кислотою в присутності тетра-n-бутиламоній йодиду. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. 2018 № 1–2. С. 44–50
  2. Марчук Л. С., Бахалова Є. А., Калінський О. М., Швед О. М. Гексанова кислота як нуклеофільний реагент каталітичного розкриття циклу хлорметилоксирану. Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018) : зб. тез доп. І Міжнар. (ХI Українській) наук. конф., м. Вінниця, 27-29 берез.2018 р. Вінниця, 2018. С. 154.
  3. Марчук Л. С., Бахалова Є. А., Мальцева Т. Ю., Кулібаба І. І., Швед О. М. Ацедоліз хлорметилоксирану бензойною кислотою в присутності тетрабутиламоній йодиду. Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2019) : зб. тез доп. ІІ Міжнар. (ХІI Українській) наук. конф., м. Вінниця, 19-21 берез.2019 р. Вінниця, 2019. С. 91. (Диплом ІІ ступеня за усну доповідь у секції органічної хімії).