Мужичок Вадим Олександрович

Мужичок Вадим Олександрович

доцент кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Досягнення

У 1991 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове військове навчання і фізичне виховання».

У 2011 захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919-1939 рр.)» за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2013 році присуджено вчене звання доцента по кафедрі фізичного виховання.

Має почесне звання «Відмінник освіти України» (2001 р.).

Викладає студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

  1. Мужичок В.О. Фізична культура як засіб виховання дисциплінованості учнів / В.О. Мужичок // Актуальні проблеми впровадження здоров’язбергіаючих технологій у навчальних закладах. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2014 р., м. Чернівці. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 174-178.
  2. Мужичок В.О. Роль фізичного виховання для дітей дошкільного віку / В.О. Мужичок // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві : мат. нау.-практ. конференції (Чернівці, 24-25 квітня 2015 р.) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 12-14.
  3. Мужичок В.О. Професійна придатність майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності / В.О. Мужичок // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р., м. Чернівці. – Чернівці : Технодрук, 2015. – С. 134-137.
  4. Мужичок В. О. Діяльність фізкультурно-спортивних організацій на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.) / В. О. Мужичок // Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту : мат. наук.-практ. конференції (Чернівці, 6-7 квітня 2016 р.) / за редакцією Я. Б. Зорія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 288-296.
  5. Muzhychok V. The efficiency of the fitball aerobics for the health of hight school age girls of special medical group / Elena Moroz, Yurii Moseichuk, Vadym Muzhychok // Trends and perspectives in physical culture and sports: The VIth Edition international scientific conference (Suceava, 26th-27th of May 2016). – Suceava : University “Ştefan cel Mare”, 2016. – P. 216-219.
  6. Vadym Muzhychok Аnalysis of features of motivational priorities to recreation and recreational activities of different groups of people / Vadym Muzhychok Anna Hakman , Angela Medved , Yuriy Moseychuk // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. – Т.2 (38).– С. 85-90 http://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1654
  7. Мужичок В.О. Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ / В.О. Мужичок, П.А. Слобожанінов// Науковий журнал «Молодий вчений» №3.1 (43.1) березень, 2017. – С. 257-261. (Index Copernicus).
  8. Мужичок В.О. Мотивационные приоритеты рекреационно-оздоровительной деятельности людей разного возраста / А.Н. Медведь, Ю.Ю. Мосейчук, А.В. Гакман, В.О. Мужичок// Congres Stiintific international. «Sport. Olimpism. Sanatate”, editia a II-a. Chisinau, 2017. – С. 100 -101.
  9. Muzhychok V. Analysis trauma problem in sport games /A. Medvid’, Y. Moseychuk, V. Muzhychok// International Conference on the 70 Anniversary of Sports Medicine in the Republic of Moldova (12-14 Оctober, 2017), Chisinau – 2017. – С. 24.
  1. Мужичок В.О. Використання рухливих ігор у формуванні здоров’я збережувальної компетенції молодших школярів загальноосвітньої школи / В.О. Мужичок, А. В. Мосейчук // Науковий журнал «Молодий вчений» №3.3 (55.3) березень, 2018. – С. 105-108.