Розанцев Георгій Михайлович

Розанцев Георгій Михайлович

завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії факультету хімії, біології і біотехнологій, доктор хімічних наук, професор, Заслужений вчитель України, Відмінник народної освіти УРСР

Досягнення

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2019 – дотепер – завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії факультету хімії, біології і біотехнологій.

2018 – 2019 — завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, ННІ хімії.

2013 —2018 — завідувач кафедри неорганічної хімії, хімічний факультет.

2013 — захист докторської дисертації «Поліоксометалат-аніони d—елементів V і VI груп в розчині та в складі солей» у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2011 — 2013 — в.о. зав. кафедри неорганічної хімії ДонНУ.

2000 — 2011 — доцент кафедри неорганічної хімії ДонНУ.

1989 — 2000 — доцент кафедри неорганічної хімії ДонДУ.

1982 — 1989 — асистент кафедри неорганічної хімії ДонДУ.

1980 — захист кандидатської дисертації «Синтез та властивості вольфраматів цинку, кадмію та рідкісноземельних елементів» у спеціалізованій вченій раді К 053.22.04 Університету дружби народів імені Патриса Лумумби, м. Москва.

1978 — 1982 — старший науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

1976 — 1978 — молодший науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

1973 — 1976 — аспірант кафедри неорганічної хімії ДонДУ.

1972 — 1973 — молодший науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

1967 — 1970 — студент Донецького державного університету (ДонДУ).

1964 — 1966 — студент Московського інституту тонкої хімічної технології ім. Ломоносова, м. Москва.

Педагогічна діяльність

Стаж педагогічної роботи Г.М. Розанцева у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 39 років. За цей час він підготував та читає загальні курси «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Координаційна хімія», «Методологія наукових досліджень» та спецкурси — «Спектральні методи в неорганічній хімії» та «Моделювання рівноваг у розчинах».

Дистанційно-лекційні курси:

 1. Дистанційний лекційно-практичний курс «Координаційна хімія» на платформі Moodle https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2221
 2. Дистанційний лекційно-практичний курс «Неорганічна хімія» на платформі Moodle https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=1602
 3. Дистанційний лекційно-практичний курс «Кристалохімія» на платформі Moodle https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=916 ; https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=923

Г. М. Розанцев був членом методичних комісій та членом журі Соросівських, Всесоюзних, Всеукраїнських й Обласних олімпіад школярів з хімії. З 1994-1997 рр. був науковим керівником команди України на International Chemistry Olympiad. З 1992 р. він є членом методичної комісії та журі Міжнародної Менделєєвської олімпіади, а з 1991 р. — Всеукраїнської олімпіади студентів з хімії. Його учні працюють у провідних лабораторіях світу.

Наукові інтереси

Г.М. Розанцев очолює один із напрямків наукової школи, заснованої ще першим деканом хімічного факультету М.В. Мохосоєвим, з дослідження поліоксометалатів. Розробивши інноваційний підхід, він впровадив нову фундаментальну школу — дослідження стану іонів поліоксометалатів d-елементівV-VI груп у водних та водно-органічних розчинах, яке є одним із найскладніших розділів фізико-хімії розчинів. Розроблена комплексна методика математичного моделювання процесів комплексоутворення ізо- та гетерополіаніонів, що дозволяє отримати діаграми розподілу цих іонів, визначити їх концентраційні та термодинамічні константи утворення, розрахувати термодинамічні функції, створити оптимальні умови синтезу солей з цими аніонами.

Під керівництвом Г. М. Розанцева виконано та захищено 6 кандидатських дисертацій, велика кількість магістерських та дипломних робіт. Г.М. Розанцев є автором більше 300 публікацій, з яких — більше за 200 наукового характеру, зокрема 46 статей, які входять до наукометричної бази Scopus та багато у фахових виданнях;  двох навчальних посібників з грифом МОН України; монографії (Розанцев Г. М., Радио С. В., Игнатьева В. В., Гумерова Н. И., Марийчак А. Ю. Комплексообразование в растворе и периодичность термодинамических характеристик поливольфрамолантанидатов. Винница: Нилан Лтд., 2018. 220 с.). Він регулярно бере участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, входить до складу організаційних комітетів конференцій. Був членом спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 02.00.01 — неорганічна хімія, входити до складу секції «Хімія» Наукової ради МОН України та Наукової  ради НАН України з проблеми «Неорганічна хімія».

Наукометричні бази даних

Проектна діяльність

 1. НДР «Поліоксометалати елементів V і VI груп в розчині, твердій фазі і медичних композиціях із гідроксиапатитом» (МОН України; № 0113U001530; 2013–2015 рр.) – керівник проекту.
 2. НДР «Поліоксомолібдати та поліоксовольфрамати з одно-, дво- та тризарядними катіонами металів для створення новітніх матеріалів» (МОН України; № 0116U002521; 2016–2018 рр.) – керівник проекту.
 3. НДР «Поліоксометалати, ортованадати та оксіортосилікати перехідних металів і лантанідів для створення новітніх матеріалів» (МОН України; № 0119U100025; 2019–2021 рр.) – керівник проекту.

Експертна діяльність

 1. Експерт з оцінювання ЗВО за науковим напрямом «Математичні та природничі науки» з 2020 року.
 2. Член наукової ради з проблеми «Неорганічна хімія» Національної академії наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського (Протокол № 1, § 8, п.21 засідання Бюро Відділення хімії НАН України від 16 січня 2018 року).
 3. Експерт за секцією «16. Хімія» Наукової ради МОН України з оцінювання проектів наукових досліджень і розробок, які подаються на конкурсний відбір.
 4. Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Хімічні науки».
 5. Рецензент статей в журналах з наукометричної бази Scopus: “Питання хімії та хімічної технології” “Журнал неорганічної хімії”.

Міжнародна діяльність

 1. Робота в методичній комісії та жюрі по організації та проведенню Міжнародних Менделеєвських олімпіад з хімії.
 2. Публікації наукових статей в англомовних виданнях.
 3. Рецензування статей в англомовних журналах.

Наукові публікації

 1. Конкурсні задачі з хімії та їх розв’язок / Розанцев Г.М., Ніколаєвський А.М, Швед О.М — Донецьк: Норл-Прес, 2004. — 190 с.
 2. Розанцев Г.М., О.И. Доценко, Г.В. Тарадина Математическое моделирование и анализ равновесий в растворах Nb (V) / Коорд. химия. — 2000. —Т. 26, № 4. — С. 264–270. (Scopus)
 3. Розанцев Г.М., О.И. Сазонова Термодинамические характеристики взаимных переходов изополианионов в растворах вольфрама (VI) / Коорд. химия. — 2005. — Т. 31, № 8. — С. 583-589. (Scopus)
 4. Розанцев Г.М., О.И. Сазонова Анионы изополиванадовольфраматов при соотношении V : W = 4 : 2 в водных растворах и в кристаллических солях / Журн. неорган. химии. — 2006. — Т. 51, № 8. — С. 1410–1415. (Scopus)
 5. G.M. Rozantsev, S.V. Radio, T.L. Kozlova Investigation of heteropoly niobotungstolantanidate ions equilibria in the aqueous solutions at different ionic strengths / Polish J. Chem. — 2006. — Vol. 80. — С. 235–245. (Scopus)
 6. Г.М. Розанцев, В.В. Игнатьева Моделирование равновесий при изучении состояния ионов гетерополивольфраматов неодима 10-го ряда / Коорд. химия. — 2007. — Т. 33, № 9. — С. 653–659. (Scopus)
 7. Г.М. Розанцев, С.М. Вавилова, Е.Е. Белоусова Изучение равновесий в водных растворах изополиниобовольфраматов 6-го ряда с соотношением CNb : CW = 1:5 / Журн. неорган. химии. — 2007. —Т. 52, № 9. — С. 1577–1584. (Scopus)
 8. G.M. Rozantsev, S.V. Radio, N.I. Gumerova Strontium Isopoly Tungstates: Synthesis and Properties / Polish J. Chem. — 2008. — Vol. 82, № 11. — С. 2067–2080. (Scopus)
 9. Г.М. Розанцев, С.В. Радио, Н.И. Гумерова [и др.] Фазообразование в системе Ni2+—WO42——H+—H2O (Z = 1,00). Кристаллическая структура и свойства гетерополигексавольфрамо-никелата (+2) натрия Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O / Журн. структ. химии. — 2009. — Т. 50, № 2. — С. 311–319. (Scopus)
 10. S.M. Vavilova, M.A. Kryuchkov, G.M. Rozantsev [et al.] Isopolyniobotungstate HxNb2W4O19(4-x)‑ ions: analysis of the state of the ions in aqueous solutions,formation constants calculation and thallium salts synthesis / Acta Chim. Slov. — 2010. —Vol. 57, № 2. — С. 341‑349. (Scopus)
 11. Г.М. Розанцев, С.В. Радио, Н.И. Гумерова [и др.] Синтез и кристаллическая структура кислого паравольфрамата стронция, Sr4,5H[W12O40(OH)2]·30H2O / Журн. неорган. химии. — 2010. — Т. 55, № 5. — С. 737–745. (Scopus)
 12. S.V. Radio, M.A. Kryuchkov, G.M. Rozantsev [et al.] Equilibrium in the acidified aqueous solutions of tungstate-anion: synthesis of Co(II) isopoly tungstates. Crystal structure of Co(II) paratungstate B Со5[W12O40(OH)2]∙37H2O / J. Coord. Chem. — 2010. —Vol. 63, № 10. — С. 1678–1689. (Scopus)
 13. С.В. Радио, Г.М. Розанцев, В.Н. Баумер [и др.] Кристаллическая структура паравольфрамата Б никеля Ni5[W12O40(OH)2] · 37H2O / Журн. структ. химии. — 2011. — Т. 52, № 1. — С. 115–121. (Scopus)
 14. G.M. Rozantsev, V.V.Ignatyeva Study of ionic equilibria and computation of thermodynamic characteristics of heteropoly anion formation in GdW10O369— solution / Russian Journal of Inorganic Chemistry. — 2014. — Vol. 59, № 9. — Р 1045–1054. (Scopus)
 15. Будова атома та періодичність: навчальний посібник (для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Хімі”) / Г.М. Розанцев, С.А. Неділько, С.В. Радіо — Донецьк: ДонНУ, 2014. — 172 с.
 16. O.Yu. Poimanova, S.V. Radio, K.Ye .Bilousova, V.N. Baumer, G.M. Rozantsev Equilibria in the acidified aqueous-dimethylformamide solutions of tungstate-anion. Synthesis, crystal structure and characterization of novel decatungstate [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 / J. of Coord. Chem. ‑2015. Vol. 68, № 1, Р. 1–17. (Scopus)
 17. N.I. Gumerova, K.V. Kasyanova, G.M. Rozantsev, V.N. Baumer, S.V. Radio Synthesis and crystal structure of potassium-nickel heteropoly hexatungstonickelate (II) K3Ni0,5[Ni(OH)6W6O18]∙12H2O with Anderson-type anion and potassium-nickel paratungstate B K6Ni2[W12O40(OH)2]∙22H2O / J. of Cluster Science. ‒ 2015. ‒ Vol. 26, № 4. — P. 1171-1186 (Scopus)
 18. Nadiia I. Gumerova, Georgiy M. Rozantsev, Serhii V. Radio, Andrii V. Notich. pH-Metric Studies on the Interaction of Ni-Containing Anderson Type Heteropolyanions in Aqueous Solution. Journal of Solution Chemistry. – 2016. –Vol. 45, № 6. – Р. 849-860. (Scopus)
 19. Розанцев Г.М., Радио С.В., Гумерова Н.І., Борисова К.В., Єрошина К.В. Координаційна хімія: навчальний посібник для студентів спеціальності «Хімія» денної і заочної форм навчання Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса 2017
 20. Будова атома та періодичність: навчальний посібник (для студентів хімічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки «Хімія»); видання друге / Г.М. Розанцев, С.В. Радіо, С.А. Неділько / Київ: ЦП «Компринт», 2017. ― 162 с.
 21. Розанцев Г.М., Гумерова Н.И., Марийчак А.Ю., Радио С.В., Усачов О.М. Вторичная периодичность характеристических полос поглощения в ИК-спектрах гетерополигексавольфрамоникелатов(ІІ) лантанидов. Вопросы химии и химической технологии. – 2017. – № 3 (112). – С. 25–32. (Scopus)
 22. Марийчак А. Ю., Розанцев Г. М., Радио С. В. Синтез и исследование гетерополи декавольфрамосамаратов(ІІІ) с анионом со структурой Пикока–Уикли. Вопросы химии и химической технологии. – 2017. – № 6. – С. 23–31. (Scopus)
 23. Poimanova E. Y., Medved’ A. O., Radio S. V., Baumer V. N., Arzumanyan G. M., Doroshkevich N. V., Khomutova E. V., Belousova E. E., Rozantsev G. M., Panyushkin V. T. Nickel Decatungstate [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32]: Synthesis from a Water-Dimethylsulfoxide Solution, Crystal Structure Determination, IR and Raman Spectroscopic Analysis, Surface Micromorphology. Journal of Structural Chemistry.  2018. Vol. 59, No. 1. P. 145–153. (Scopus)
 24. Пойманова Е. Ю., Радио С. В., Белоусова Е Е., Розанцев Г. М., Панюшкін В Т. Изополивольфрамат-анионы в водно-диметилсульфоксидных растворах. Журнал неорганической химии. 2018. Т. 63. № 9. С. 1243-1250. (Scopus)
 25. Иванцова Э. С., Радио С.В., Розанцев Г.М., Швед Е. Н. Акваполивольфраматы d- металлов в растворе с кислотностью Z=1,00. Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii, 2018. No. 6, pp. 34-41 (Scopus)
 26. Usachev, O.M., Rysich, A.V., Velichko, M.P., Rozantsev, G.M., Radio, S.V. State of isopoly tungstate anions in aqueous-glycerine solutions. Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii. 2019. No. 2, pp.47-54. (Scopus).
 27. Mariichak O. Yu. Ignatyeva V. V. · Baumer V. N. · Rozantsev G. M. · Radio S. V. Heteropoly Decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley Type Anion: Synthesis and Crystal Structure of Isostructural Salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er). Journal of Chemical Crystallography. 26 June No. 50, рр. 255-266 https://link.springer.com/article/10.1007/s10870-020-00845-2
 28. Марійчак О. Ю., Олексій Ю. А., Розанцев Г. М., Радіо С. В. Синтез, ІЧ–спектроскопічний аналіз і мікроморфологія поверхні Нo(ІІІ)–вмісних поліоксовольфраматів. Вісник Одеського національного університету. Хімія.2020 Том 25, вип.3 (75) ст. 63-75.
 29. Ella, D., Serhii, R., Georgiy, R., Natalia, D. Synthesis and Surface Micromorphology of Double Potassium-Cadmium Paratungstate KCd4[W240(OH)]·28HO. Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties”, NAP 2020, 2020, 9309555.
 30. Mariichak O. Yu. Ignatyeva V. V. Baumer V. N. Rozantsev G. M. · Radio S. V. Heteropoly Decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley Type Anion: Synthesis and Crystal Structure of Isostructural Salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er). Journal of Chemical Crystallography. 26 June 2020. No. 50, рр. 255-266.https://link.springer.com/article/10.1007/s10870-020-00845-2
 31. Mariichak, O.Y.; Kaabel, S.; Karpichev, Y.A.; Rozantsev, G.M.; Radio, S.V.; Pichon, C.; Bolvin, H.; Sutter, J.-P. Crystal Structure and Magnetic Properties of Peacock–Weakley Type Polyoxometalates Na9[Ln(W5O18)2] (Ln = Tm, Yb): Rare Example of Tm(III) SMM // Magnetochemistry. – 2020. – Vol. 6, No. 4. – P. 53.https://doi.org/10.3390/magnetochemistry6040053
 32. S. Duvanova, A.V. Popova, A.V. Rysich, S.V. Radio, G.M. Rozantsev. Synthesis of Mn(II)-containong paratungstate B from aqueous solutions acidified by acetic acid. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2021, No. 2, pp. 39-48. DOI: 10.32434/0321-4095-2021-135-2-39-48 Scopus http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-39-48
 33. Дуванова Э.С., Марийчак А.Ю., Баумер В.Н., Розанцев Г.М., Радио С.В. Кристаллическая стуктура двойного паравольфрамата Б – натрия меди(II) Na2Cu4[W12O40(OH)2]·22H2O и смешанного паравольфрамата Б – гидроксида меди(II) Cu5[W12O40(OH)2]·2Cu(OH)2·30H2O. Журнал структурной химии. 2021. Т. 62, № 3. С. 404-414. DOI: 10.26902/JSC_id69886 Scopus https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44866725

  Посібники:

  • Розанцев Г. М., Борисова К. В., Білоусова К. Є. Основи хімії та біогеохімії: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ,  224 с. (13 д.а./ о.в. 5 д.а.)
  • Розанцев Г. М., Радіо С. В., Неділько С. А. Будова атома та періодичність: навч. посіб. (для студентів хімічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки «Хімія»). 2-ге вид.Київ: ЦП «Компринт», 2017. 162 с. (9,4 д.а./ о.в. 6 д.а.)
  • Розанцев Г. М., Радіо С. В., Гумерова Н. І., Борисова К. В., Князєва А. С. p-ЕЛЕМЕНТИ VIІІ-VII груп: навч.-метод. посіб. з курсу «Неорганічна хімія» (для студентів спеціальності «Хімія»). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 95 с.

  Патент

  • Патент України на корисну модель 121322. Спосіб одержання лантаноїд(ІІІ)-вмісних поліоксовольфраматів. Марійчак О. Ю., Розанцев Г. М., Радіо С. В. Заявка № u2017 07269 від 10.07.2017, МПК (2017.01) C01G 41/00, C30B 29/32 (2006.01), дата публікації 27.11.2017, Бюл. № 22. 5 с. ДонНУ імені Василя Стуса.