Шпанько Ігор Васильович

Шпанько Ігор Васильович

професор кафедри органічної, неорганічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, професор, Заслужений професор Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2019 – присвоєння почесного звання «Заслужений професор Донецького національного університету імені Василя Стуса».

2003 – присвоєння вченого звання професора кафедри органічної хімії.

1999–дотепер – професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії навчально-наукового інституту хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса.

1999 – захист докторської дисертації «Перехресний кореляційний аналіз реакцій нуклеофільного заміщення. Явище ізопараметричності та структура перехідних станів» у спеціалізованій вченій раді Д 11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

1985 ­– присвоєння вченого звання доцента.

1973 – захист кандидатської дисертації «Дослідження кінетики некаталітичних і каталізованих N-оксидом піридину реакцій ацилювання первинних ариламінів. Перехресна кореляція» у спеціалізованій вченій раді хімічного факультету Донецького державного університету.

1969–1998 — асистент, старший викладач, доцент Донецького державного університету.

1966–1969 — аспірант Донецького державного університету — науковий керівник академік Л.М. Литвиненко.

1957–1962 — студент Харківського державного університету, диплом з відзнакою.

Педагогічна діяльність:

Стаж педагогічної роботи І. В. Шпанька в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса становить 50 років. Підготував більше 10 загальних курсів і спецкурсів, розробив їх навчально-методичне забезпечення, Для підготовки магістрів розробив нові актуальні спецкурси «Будова речовини як основа реакційної здатності», «Методологія та методи дослідження речовин та реакцій», «Сучасна хімія та розвиток суспільства». Має 12 навчально-методичних публікацій, до яких входять навчальні посібники, методичні вказівки, тези доповідей, тощо.

Наукові інтереси:

І. В. Шпанько очолює перспективний напрямок наукової школи, заснованої першим ректором Донецького державного університету академіком Л. М. Литвиненком, зі створення кількісної теорії органічних реакцій. Під його керівництвом проводяться систематичні кількісні дослідження сумісного впливу перехресно варійованих факторів (структура, розчинник, температура) на кінетику і механізми фундаментальних в органічній хімії реакцій нуклеофільного заміщення. На підставі методології перехресного кореляційного аналізу результатів багатофакторного кінетичного експерименту отримано нові, раніше невідомі знання щодо реактивності досліджуваних систем. Ці пріоритетні дослідження мають широке визнання, цитуються у наукових статтях та у монографіях.

Під керівництвом І.В. Шпанька виконано та захищено 4 кандидатських дисертації. Він є автором та співавтором понад 70 наукових публікацій у провідних рецензованих фахових виданнях України, Росії, Угорщини, Великобританії, Естонії, Республіки Корея. Результати наукової роботи доповідалися на Всесоюзних, Українських та Міжнародних нарадах, симпозіумах, конференціях. Опубліковано більше 100 тез та матеріалів доповідей. Протягом наукової діяльності приймає активну участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт. Пройшов річне наукове стажування в університеті Inha, Республіка Корея. Активно залучає до наукової роботи студентів при виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт. За їх участю опубліковано більше 40 наукових статей та тез доповідей.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Shpanko I. The isoparametrisiti phenomenon in the reactions of benzoyl halides and benzyl bromides with anilines. Mendeleev Communications. 1991. P. 119-120..
 2. Shpanko I. , Oleinik N. M, Serebryakov I. M. Effect of polarity of aprotic solvents on rate of bimolecular reactions of benzhydryl bromides with primary ami­nes at different temperatures. Organic Reactivity. 1993. Vol. 28, № 1. P.12-17.
 3. Shpanko I. , Kim S. I., Koh H. J., Lee I. The isoparametricity and non-interaction phenomena in the reactions of benzylbenzenesulfonates with anilines. Bull.Korean Chem. Soc. 1995. Vol. 16, № 6. P. 533-538.
 4. Shpanko I. Cross correlation analysis of reactions of benzyl bromides with imidazoles аnd pyridines in nitrobenzene. Mendeleev Communications. 1997. N 6. P. 237–238.
 5. Шпанько И.В. Перекрестные корреляции структура – реакционная способность в процессах нуклеофильного замещения: явление изопараметричности и структура переходных состояний. Теорет. и эксперим. химия. 1999. Т.35. С. 67–
 6. Shpanko I. , Sadovaya I. V., Kitaigorodskii A.M. Cross correlation analysis of the reactions of 4-nitropheniloxirane with arylsulfonic acids in dioxane. Mendeleev Communication. 2001. N 2. P. 83 — 84.
 7. Шпанько И. В. Эффекты совместного влияния структуры, среды и температуры в реакциях ароилхлоридов с анилинами: количественная оценка и механистическая интерпретация. Теорет. и эксперим. химия. 2002.Т. 37. С.265- 280.
 8. Шпанько И. В., Садовая И. В. Влияние структуры и температуры на скорость реакции арилоксиранов с 3,5-динитробензойной кислотой в ацетонитриле. Журн. орган. хим. Т. 41, вып. 7. С. 1011–1014.
 9. Шпанько И. В, Садовая И. В., Куликова Н. В. Неаддитивные эффекты структурных факторов в реакциях арилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами. Наблюдение феномена изопараметричности. Журн. орган. химии, Т. 47. С. 685–693.
 10. Шпанько И.В., Садовая И.В. Совместное влияние структуры и температуры на скорость реакций 3,5-динитрофенилоксирана с аренсульфоновыми кислотами. Компенсационный эффект. Явление изопараметричности. Кинетика и катализ. T. 52, № 5. С.662–669.
 11. Шпанько И. В., Садовая И. В. Полилинейная регрессионная модель для учета перекрестных эффектов структуры и температуры в катализируемых пиридинами реакциях фенилоксирана с бензойными кислотами: доказательство феномена изопараметричности. Журн. прикладной химии. 2013. Т. 86, вып. 8. С. 1282–
 12. Шпанько И. В., Садовая И. В. Парадокс изопараметричности в катализируемой пиридинами реакции фенилоксирана с 3-NO2-бензойной кислотой. Журн. физической химии. Т. 87, № 12. С. 1994–1999.
 13. Шпанько И. В., Садовая И. В. Совместные эффекты структуры и температуры в реакциях фенилоксирана с N-ароиларенсульфонамидами. Перекрестный корреляционный анализ. Укр. хим. журн. 2015. Т. 81, № 10. С. 124–
 14. Шпанько И. В., Садовая И. В. Явление изопараметричности и кинетический энтальпийно-энтропийный компенсационный эффект. Экспериментальные доказательства, полученные при изучении катализируемых пиридинами реакций фенилоксирана с бензойными кислотами. Кинетика и катализ. 2014. Т. 55, № 1. C. 59–66. (Scopus)
 15. Шпанько И. В. Совместные эффекты структуры и температуры в реакциях фенилоксирана с N-ароиларенсульфонамидами. Перекрестный корреляционный анализ. Український хімічний журнал. 2015. Т.81, №9/10. С.124–128.
 16. Шпанько И. В, Садовая И. В. Компенсационный эффект в реакциях транс-4.4r- динитростильбеноксида с аренсульфоновыми кислотами. Журнал физической химии. 2016. Т. 86, №11. С. 146–154. Scopus
 17. Шпанько И. В, Садовая И. В. Феномен изопараметричности в реакциях транс-2,3-диарилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами. Механическая интепретация. Журнал физической химии. 2016. Т. 90, №12. С. 1-8. (Russian Journal of Physical Chemistry A, 2016, Vol. 90, No. 12, pp. 2332–2338). (Scopus)
 18. Шпанько И. В, Садовая И. В. Перекрестные эффекты структуры и температуры в реакциях транс-2,3,- диарилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами. Журнал общей химии. 2017. Т.87, №11. С.1810–1816. (Scopus)
 19. Shpan’ko I., Sadovaya I. Enthalpy-entropy compensation effect and other aspects of isoparametricity in reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2018. Vol. 123. P. 473–484. (Scopus)
 20. Shpan’ko I. V, Sadovaya I. V. Combined effects of structure and temperature on kinetics of reactions between 4-nitriphenyloxirane and arenesulfinic acids in dioxane. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. 2017. № 1. С. 15–19.