Швед Олена Миколаївна

Швед Олена Миколаївна

професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, в. о. директора навчально-наукового центру експериментальної хімії факультету хімії, біології і біотехнологій, доктор хімічних наук, професор, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення»

Досягнення

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2019–по теперішній час – професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, в. о. директора навчально-наукового центру експериментальної хімії факультету хімії, біології і біотехнологій

2018 – присвоєння вченого звання професора кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.

2018–по теперішній час – професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, в. о. директора навчально-наукового центру експериментальної хімії ННІХ

2015 – захист докторської дисертації на тему «Ацидоліз та феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами» у спеціалізованій вченій раді Д 08.078.03 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

2014 –2018– в.о. завідувача кафедри органічної хімії.

1992–2014 –доцент кафедри органічної хімії ДонНУ.

1988–1992 – асистент кафедри органічної хімії ДонДУ.

1980–1988 – старший науковий співробітник НДЧ ДонНУ.

1982 – захист кандидатської дисертації «Закономерности передачи электронных влияний в протяженных ароматических системах» у спеціалізованій вченій раді К 016.21.01 Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР, м. Донецьк.

1979–1980 – асистент кафедри органічної хімії ДонДУ.

1976–1979 – аспірант кафедри органічної хімії ДонДУ.

1971–1976 – студентка Донецького державного університету (ДонДУ).

Педагогічна діяльність

Стаж наукової та педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 42 роки.

Підготувала та читає загальні курси «Органічна хімія», «Основи стереохімії» та спецкурси з кінетики та термодинаміки неорганічних та органічних реакцій, механізмів неорганічних та органічних реакцій, сучасних методів синтезу органічних речовин.

З 2000 р. є членом методичної комісії та журі Міжнародної Менделєєвської олімпіади, з 1991 р. – Всеукраїнської олімпіади студентів з хімії. Була членом методичних комісій та членом журі Соросівської, Всеукраїнських та Обласних олімпіад школярів з хімії. Її випусники працюють у провідних університетах світу.

 1. Дистанційний лекційно-практичний курс «Основи стереохімії» на платформі Moodle. https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=1817
 2. Дистанційний лекційно-практичний курс «Органічна хімія. Вуглеводні» на платформі Moodle. https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=755
 3. Дистанційний лекційно-практичний курс «Термодинамічні та кінетичні аспекти перебігу реакцій. Вплив температури» на платформі Moodle.https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2545
 4. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник (друге видання, доповнене). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 68 с. (3,9 д.а./ о.в. 1.3 д.а.)
 5. Швед О. М. Закономірності перебігу хімічних процесів: вплив температури: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 64 с. ( 3,7 д.а./  3,7 д.а.)
 6. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Номенклатура органічних сполук: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 68 с. (рекомендовано Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса протокол №1 від 27.09.2019 р.).
 7. Швед О. М., Ютілова К.С., Богза С.Л., Розанцев Г.М.,  Термодинамічні та кінетичні аспекти хімічних реакцій: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 149 с. (рекомендовано Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса протокол №18 від 25.06.2021 р.).
 8. Швед О. М., Богза С.Л., Бахалова Є.А., Ситник Н. С., Практикум з органічної хімії. Реакційна здатність органічних сполук: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 145 с. (рекомендовано Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса протокол №18 від 25.06.2021 р.).
 9. Електронний конспект-лекцій «Кінетика та каталіз складних реакцій». Портал факультету.

Наукові інтереси

О. М. Швед очолює один із напрямків наукової школи, заснованої першим ректором Донецького національного університету, академіком АН УРСР Л.М. Литвиненком. Наукова діяльність О.М. Швед дала змогу впровадити новий для кафедри науковий напрям – дослідження каталітичних процесів розкриття оксиранового циклу нуклеофільними реагентами та створення функціональних полімерних матеріалів на основі оксиранових сполук. Розроблена методика комплексних досліджень дозволила встановити уніфікований механізм ацидолізу й фенолізу епіхлоргідрину в присутності органічних основ, цілеспрямовано здійснювати дослідження впливу структурних і температурних факторів на взаємодію у системі «епіхлоргідрин – протонодонорний реагент – основа», створити кінетичні моделі прогнозування реакційної здатності нуклеофілів у реакції розкриття оксиранового циклу. Інноваційні технології для дистанційного навчання, зокрема на основі платформи MOODLE.

Під керівництвом О.М. Швед виконано та захищено 3 кандидатські дисертації, значна кількість магістерських та дипломних робіт. О.М. Швед є автором близько 400 публікацій, із них 301 наукового та 82 навчально-методичного характеру, зокрема 1 монографія, 42 статті у фахових виданнях (20 статей входять до науково-метричних баз даних Scopus), 15 авторських свідоцтв або патентів, 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Регулярно бере участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.

Наукометричні бази даних

Експертна діяльність

 1. Член науково-методичної комісії 6 з біології, природничих наук та математики, підкомісія 102 «Хімія» (галузь знань 10 «Природничі  науки») сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. (наказ МОН № 1451 від 21.11.2019 р.).
 2. Рецензент у журналах «Питання хімії та хімічної технології», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії».
 3. Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Хімічні науки», Україна, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Участь у конкурсних наукових (науково-технічних) проєктах

 1. НДР «Сумісний вплив температури та структури на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину» (№ держреєстрації 0121U110142, 2021 р.,) – керівник проекту.
 2. НДР «Регіоселективність ацидолізу епіхлоргідрину: вплив стеричного фактора та полярності розчинника», № держреєстрації 0120U100324, 2020 р. – керівник проєкту.
 3. НДР «Експериментальна та теоретична оцінка нуклеофільності амінів та солей тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу», № держреєстрації 0119U101104, 2019 р. – керівник проєкту.
 4. НДР «Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології», МОН України, № держреєстрації 0116U002519, 2016 – 2018 рр. – керівник проєкту.

Наукове керівництво здобувачами, що одержали науковий ступінь:

 1. Ютілова К.С. – захист кандидатської дисертації «Солі тетраалкіламонію та третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу хлорметиоксирану» (диплом ДК № 061887, спеціальність 02.00.03 – органічна хімія, рішення Атестаційної колегії від 29 червня 2021 р.)
 2. Беспалько Ю. М. – кандидат хімічних наук, 02.00.03 – органічна хімія, тема дисертації: «Каталітичний ацидоліз і феноліз епіхлоргідрину в присутності основ» (дата захисту– 13 травня 2013 р.).
 3. Усачов В. В. –– кандидат хімічних наук, 02.00.03 – органічна хімія, тема дисертації: «Ацидолиз эпихлоргидрина насыщенными монокарбоновыми кислотами в присутствии органических оснований» (дата захисту– 2 жовтня 2008 р.).
 4. 3 Перепічка І. В. – кандидат хімічних наук, 02.00.03 – органічна хімія, тема дисертації: «Фенолиз эпихлоргидрина в условиях катализа органическими основаниями» (дата захисту– 8 квітня 2002 р.).

Наукові премії, нагороди, інші досягнення

 • 2017 – нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (наказ «119-к від 31.03.2017 р.)
 • 2003 – почесне звання «Заслужений вчитель України» (наказ №1253 від 03.11.2003 р.)
 • 1998 – знак «Відмінник освіти України» (наказ №700-к від  24.09.1998 р.)

Наукові публікації

 1. Розанцев Г. М., Ніколаєвський А. М, Швед О. М. Конкурсні задачі з хімії та їх розв’язок. Донецьк: Норл-Прес, 2004. 190 с.
 2. Фізичні методи дослідження в хімії: навч. посібник для самостійної роботи. М. М Олійник., М. В Горічко., О. М. Швед. та ін.  Донецьк: ДонНУ, 2013. 182 с. (гриф МОН України).
 3. Швед О. М., Сінельникова М. А., Беспалько Ю. М. Статична та динамічна стереохімія Донецьк: ДонНУ, 2013. 131 с. (гриф МОН).
 4. Perepichka I., Shved E. N. Quantitative regularity in the epoxidation reaction of phenols by epichlorohydrine. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 1996. Vol. 26, Chemistry. Р. 15-19.
 5. Швед Е. Н., Перепичка И.В. Кинетический изотопный эффект и механизм каталитической реакции гидроксибензолов с эпихлоргидрином.  Теорет. и эксперим. химия. 1998. Т. 34, № 5. С. 302-305.
 6. Швед Е. Н., Перепичка И.В., Степаненко З. В. Каталитическая активность и механизм действия пиридинов в реакции фенолиза эпихлоргидрина. Теорет. и эксперим. химия. Т. 35, № 2. С. 89-91.
 7. Швед Е. Н., Петренко Е. Н., Пожидаев М. А. Моделирование механизма и кинетика реакции хлорметилоксирана с фенолами при катализе третичными аминами и производными пиридина. Журнал органической химии. Т. 37, Вып. 12. С. 1804-1806.
 8. Usachov V.V., Shved E. N. Acidolysis of epichlorohydrin by acetic acid in the presence of tetraethylammonium bromide. Mendeleev Commun. Р. 113-114.
 9. Усачев В. В., Швед Е. Н., Козорезова Е. И., Пономарев А. А. Влияние структуры алифатических карбоновых кислот на каталитический ацидолиз эпихлоргидрина. Укр. хим. журн. 2006. Т.72, № 4. С.108-112.
 10. Швед Е. Н., Усачов В. В., Козорезова Е. И. Каталитическое раскрытие оксиранового цикла при ацидолизе эпихлоргидрина уксусной кислотой в присутствии аминов и тетраалкиламмоний галогенидов. Укр. хим. журн. Т. 73, № 12. С.113-117.
 11. Беспалько Ю. Н., Швед Е. Н., Олейник Н. М. Особенности каталитического поведения оснований в реакции алифатических карбонових кислот с α-окисью. Теорет. и эксперим. химия. Т. 44, № 5. С. 292-297.
 12. Швед Е. Н., Олейник Н. М., Синельникова М. А. и др. Кинетическая и квантово-химическая оценка реакционной способности комплексов аминов с трифторидом бора в реакции эпоксидной смолы ЭД-20 с кислотными отвердителями Вопросы химии и химической технологии. -2009. № 1. С. 63-66.
 13. Беспалько Ю. Н., Швед Е. Н., Олейник Н. М. Влияние строения карбоновых кислот на активационные параметры каталитического ацидолиза эпихлоригидрина. Теорет. и эксперим. химия. Т.46, № 3. С. 184-189.
 14. Синельникова М. А., Швед Е. Н., Усачов В. В., Олейник Н. М. Моделирование механизма катализа аминами ацидолиза эпихлоргидрина алифатическими и ароматическими карбоновими кислотами. Теорет. и эксперим. химия, Т.46, № 3. С. 164-170.
 15. Швед Е. Н., Синельникова М. А., Беспалько Ю. Н. и др. Эпоксидные композиции «холодного» ангідридного отверждения на основе ЭД-20. Пластические массы. № 10. С. 8–10.
 16. Швед Е. Н., Синельникова М.А., Беспалько Ю. Н. и др. Вопросы Исследование ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 комплексом с трифторидом бора с помощью кинетических и квантово-химических методов. химии и химической технологии. 2012.  № 1. С. 80­–
 17. Швед Е. Н., Синельникова М. А., Беспалько Ю. Н., Олейник Н.М. Комплексы аминов с трифторидом бора как катализаторы «холодного» ангидридного отверждения эпоксидной смолы ЭД–20. Журнал прикладной химии. 2012. Т. 85, № 10. С. 1709–
 18. Синельникова М. А., Швед Е. Н. Региоселективность ацидолиза хлорметилоксирана ароматическими кислотами в присутствии органических оснований. Журнал органической химии. 2014. Т. 50, №. 3. С. 343–
 19. Швед Е. Н., Беспалько Ю. Н., Синельникова М. А. Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность: монография. Донецк: ДонНУ, 2013–139 с.
 20. Серебряков І. М., Швед О. М., Олійник М. М. Патент на винахід № 24708 Епоксидна композиція ангідридного затвердіння. Заявл. 04.01.95.  № 95010082.  опубл. 30.10.98., бюл. № 5.
 21. Деклараційний патент на винахід № 63212 Епоксидна композиція . М. М. Олійник, Л. А. Колодіна, О. М. Швед, Н. Д. Щепіна, М. А. Сінельникова, І. В. Скуратова. Заявл. 28.02.2003. № 2003021818. опубл. 15.01.2004., бюл. № 1.
 22. Патент на корисну модель № 67454 Епоксидна композиція для покриття. М. М. Олійник, О. М. Швед, Л. А. Колодіна, М. А. Сінельникова, Ю. М. Беспалько, О.М. Затірка. Заявл. 29.06.2011. № u2011 08141. опубл. 27.02.2012., бюл. № 4.
 23. Патент на корисну модель № 80304 Епоксидна нанокомпозиція для клеїв та покрить. Ю. М. Беспалько, А. П. Бебешко, О. М. Швед, М. А. Сінельникова, М. М. Олійник, О. О. Горбань, С. А. Синякіна. Заявл. 12.11..2012. № u2012 12820. опубл. 27.05.2013., бюл. № 10.
 24. Rozantsev G. , Shved E. N. Problems of Higherand Secondary School Interaction. Russian Journal of General Chemistry, 2013, Vol. 83, No. 6, pp. 1252–1256.
 25. Sinel’nikova M. A. and Shved E. N. Regioselectivity of the Acidolysis of 2-(Chloromethyl) oxirane with Aromatic Acids in the Presence of Organic Bases. Russian Journal of General Chemistry. Vol. 50, No. 3. Р. 332–336. (Scopus)
 26. Ютілова К. С., Бахтін С. Г., Швед О. М., Беспалько Ю. М. Нуклеофільність третинних амінів в реакції кватернізації бензилхлоридом. Вісник Дніпропетровського університету. Серія ХІМІЯ. 2015. Т. 23, №2. С. 16-22.
 27. Швед Е. Н., Бепалько Ю. Н., Синельниковой М. А. Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность: монография, 2-е изд. Винница: ДонНУ, 2015. 129 с.
 28. Bakhtin S. G., Shved E. N., Bespal’ko Yu. N. Are Amines or Nucleophilic Catalysts for Oxirane Ring Opening by Proton-Donating Nucleophiles. Kinetics and Catalysis. 2016. Vol.57, No.1. P. 47–51. (Scopus)
 29. Швед Е. Н., Синельникова М. А., Беспалько Ю. М. Кинетические аспекты реакции гомополимеризации эпоксидной смолы ЭД-20 под действием комплексов аминов с трифторидом бора. Вопросы химии и химической технологии. 2016. Т. 3, №107. С. 36–39.
 30. Bakhtin S.,Bespal’ko , Shved E. Catalytic activity of tertiary amines with antisymbatic change of basic and nucleophilic properties in the chloroxypropylation reaction of acetic acid. Reac. Kinet. Mech. Cat. 2016. Vol. 119, No 1. P. 139–148. (Scopus)
 31. Bakhtin G., Shved E. N., Bespal’ko Yu. N. Nucleophile‐electrophile interactions in the reaction of oxiranes with carboxylic acids in the presence of tertiary amines. J. Phys. Org. Chem. 2017. Vol. 30, No 6. P. 3717–3725. (Scopus)
 32. Бахалова Є. А., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Моделювання поведінки бензоатів тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу 2-(хлорметил)оксирану карбоновими кислотами. Вісник Дніпропетровського університету. Серія хімія. 2017. Т. 25, №2 . С.58–65.
 33. Yutilova K., Shved E., Shuvakin S. Behavior of epichlorohydrin catalytic acidolysis reaction with the variation of solvent polarity. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2018. Vol. 125, Iss. 1. P. 15–24. DOI: 10.1007/s11144-018-1408-y. (Scopus)
 34. Bakhtin S., Shved E., Bespal’ko Y., Stepanova Y. Behaviour modelling of organic bases in the oxyalkylation reaction of proton-containing nucleophiles. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism. Vol. 43, № 15. P. 121–135. (Scopus)
 35. Bespalko Yuliia N., Shved Elena N. Experimental and theoretical study on the kinetics and mechanism of the amine- catalyzed reaction of oxiranes with carboxylic acids. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2019. ((Scopus)
 36. Беспалько Ю. Н., Синельникова М. А., Швед Е. Н. Механизм отверждения эпоксидной смолы карбоновыми кислотами и их ангидридами в присутствии комплексов аминов с трифторидом бора. Voprosy khimii i khimicheskoi technologii. No. 1. P. 11–17 (Scopus)
 37. Yutilova, Yu. Bespal’ko, E. Shved. A computational study of 2-(chloromethyl)oxirane ring opening by bromide and acetate anions considering electrophilic activation with cations of alkali metals. Croatica Chemica Acta. 2019. Vol. 125, Iss. 3. P. 1-17. (Scopus)
 38. Бахалова Э.А., Калінський О. М., Швед О.М., Ютілова К.С., Марчук Л.С., Завідовський О.І., Діденко Н.О. Карбонові кислоти як протонoвмісні нуклеофіли в реакції з хлорметилоксираном. Voprosy khimii i khimicheskoi technologii. 2019. No. 6. P. 17–23. (Scopus)
 39. Bakhtin S., Shved E., Bespal’ko Yu., Tyurina T., Palchykov V. Detailing the elementary stages in the oxirane ring opening reactions with carboxylic acids catalyzed by tertiary amines. J. Phys. Org. Chem. 2020. Vol. 30, No 9. P. e4071. DOI: 10.1002/poc.4071 (Scopus)
 40. Ютілова К.С., Бахалова Є.А., Швед О.М., Марценюк Н.С., Марчук Л.С. Структурні ефекти та вплив полярності розчинника на каталітичний ацидоліз 2-(хлорметил)оксирану. Voprosy khimii i khimicheskoi technologii. 2020. No. 2. P. 148–154. (Scopus)

  Посібники:

 41. Швед О. М., Сінельникова М. А., Беспалько Ю. М. Механізми органічних реакцій: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ, 2016. 60 с. ( 3,5 д.а./ о.в. 2 д.а.)

 42. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 64 с. ( 3,7 д.а./ о.в. 1.5 д.а.)\

 43. Швед О. М. Закономірності перебігу хімічних процесів: вплив температури: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 64 с. ( 3,7 д.а./  3,7 д.а.)

 44. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Номенклатура органічних сполук: навчальний посібник. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 68 с. ( 3,9 д.а./ о.в. 2 д.а.)

 45. Швед О. М., Ютілова К.С., Богза С.Л., Розанцев Г.М., Термодинамічні та кінетичні аспекти хімічних реакцій: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 149 с. (. ( 8,7 д.а./ о.в. 6 д.а.)

 46. Швед О. М., Богза С.Л., Бахалова Є.А.,Ситник Н. С., Практикум з органічної хімії. Реакційна здатність органічних сполук: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 145 с. ( 8,5 д.а./ о.в. 6 д.а.)