Ютілова Ксенія Сергіївна

Ютілова Ксенія Сергіївна

старший викладач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет у 2015 р. за спеціальністю «Хімія». Навчалась в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2015-2018 рр. за спеціальністю «Органічна хімія».

Педагогічна діяльність: викладає загальні дисципліни: «Фізичні методи дослідження речовин», «Основи хімічної технології», спецкурси з методів моделювання в органічній хімії та теоретичних основ будови органічних речовин.

 Наукові інтереси: ацидоліз оксиранових сполук, каталітична активність органічних основ, регіоселективний органічний синтез, квантовохімічне моделювання органічних реакцій, вплив розчинника на реакційну здатність оксиранів.

Науково-дослідна робота:

 1. НДР 16-1вв/28, 0116U002519, «Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології» – держбюджетна тематика МОН України 01.01.2016-31.12.2018, виконавець.
 2. НДР 14-1вв/13, 0115U003099, «Одержання модифікованих мономерів для епоксидних смол та поліоксовольфраматів для створення новітніх матеріалів» – держбюджетна тематика МОН України 01.01.2015–31.12.2015, виконавець.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Yutilova K., Shved E., Shuvakin S. Behavior of epichlorohydrin catalytic acidolysis reaction with the variation of solvent polarity. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2018. Vol. 125, Iss. 1. P. 15-24. DOI: 10.1007s11144-018-1408-y.
 2. Ютілова К. С., Бахтін С. Г., Швед О. М., Беспалько Ю. М. Нуклеофільність третинних амінів в реакції кватернізації бензилхлоридом. Вісник Дніпропетровського університету. Серія ХІМІЯ. Т. 23, № 2. С. 16-22.
 3. Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Кислотно-основні рівноваги у системах «карбонова кислота основа оксиран». Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. № 2. С. 9-16.
 4. Ютілова К. С., Швед О. М. Еволюція кондуктометричного підходу до встановлення поведінки іонів четвертинних амонієвих солей у розчинах. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. № 1. С. 4-13.
 5. Марценюк Н. С., Ютілова К. С., Швед О. М. Дослідження поведінки карбоксилатів у реакції ацидолізу 2-(хлорметил)оксирану квантово-хімічними методами. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. № 1-2. С. 37-43.
 6. Бахтин С. Г., Ютилова К. С., Беспалько Ю. Н., Швед Е. Н. Кватернизация третичных аминов бензилхлоридом в нитробензоле. Сб. докл. Пятой Международной научной конференции «Химическая термодинамика и кинетика». Великий Новгород, 2015. С. 19-20.
 7. Бахтін С. Г., Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Поведінка третинних амінів у реакції ацетолізу хлорметилоксирану. Тези доп. VIІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання-2015». Харків, 2015. С. 259.
 8. Ютілова К. С., Бахтін С. Г., Шувакін С. І., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Нітрогенвмісні органічні основи як нуклеофільні реагенти в реакції з бензилхлоридом. Тези доп. IX української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». Вінниця, 2016. С.
 9. Сінельникова М. А., Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Розанцев Г. М., Швед О. М. Моделювання поведінки солей тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу карбоновими кислотами. Матеріали XXIV Української конференції з органічної хімії. М 314 (Полтава, 19-23 вересня 2016 р.). Полтава, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2016. С. 177.
 10. Ютілова К. С., Шувакін С. І., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Вплив природи катіону на взаємодію бромідів лужних металів з епіхлоргідрином. Хімічні проблеми сьогодення: збірник тез доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, 27-29 березня 2017 р., м. Вінниця. Вінниця, 2017. С. 63.
 11. Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Реакційна здатність ацетат-аніона у реакції розкриття оксиранового циклу. Збірник наукових праць: XVI наукова конференція «Львівські хімічні читання-2017», Львів, 28-31 травня 2017 року. Львів, 2017. С. У46.
 12. Ютилова К. С., Шувакин С. И., Швед Е. Н., Беспалько Ю. М. Каталитическое нуклеофильное замещение в оксирановом цикле в системе тетрагидрофуран:эпихлоргидрин. Сборник докладов: Седьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика», г. Великий Новгород, 29 мая-2 июня 2017 г. Великий Новгород, 2017. С. 366.
 13. Ткач А. Р., Ютілова К. С., Швед О. М. Кінетика реакції ацетолізу епіхлоргідрину в присутності третинних амінів у бінарному розчиннику. Хімічні проблеми сьогодення: збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27-29 березня 2018 р., м. Вінниця. Вінниця, 2018. С. 167.
 14. Шувакін С. І., Ютілова К. С., Швед О. М. Вплив полярності розчинника на швидкість каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину оцтовою кислотою. Хімічні проблеми сьогодення: збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27-29 березня 2018р., м. Вінниця. Вінниця, 2018. С.
 15. Yutilova K., Shved E. Solvent effect on ring-opening reaction of epichlorohydrin with acetic acid in presence of organic bases. Book of abstracts of the Conference of Young Scientists at EastWest Chemistry Conference-2018, Lviv, October 10-11 2018. Lviv, 2018. P. 50.