Зарішняк Інна Миколаївна

Зарішняк Інна Миколаївна

доцент кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Досягнення

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Островського за спеціальністю «Російська мова і література». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови емоційної взаємодії «викладач-студент» у процесі навчання у класичному університеті» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнонаукових гуманітарних дисциплін.

Викладає такі дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка та методика виховної роботи», «Педагогіка та психологія», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Освітні технології».

 

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

 1. Зарішняк І. М. Тьюторське заняття як альтернативний вид навчального заняття у ВНЗ України / І. М. Зарішняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Вип. 39. – К.-Вінниця: Планер, 2014. – С. 224-229.
 2. Заришняк И. Н. Влияние ИКТ и WEB-технологий на адаптацию студентов первого курса высших экономических учебных заведений / И. Н. Заришняк, Н. Ю. Ищук // Technika a vzdelávanie. – Ročnik 3. – No.1. – Banska Bystrica. 2014. – С. 9-13.
 3. Зарішняк І. М. Аналіз підходів щодо визначення поняття «самовдосконалення особистості» / І. М. Зарішняк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 35. – Т. VIII (59): Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 92-100.
 4. Зарішняк І. М. Самовдосконалення особистості як проблема / І. М. Зарішняк, Л. Г. Мовчан // Гуманітарний вісник. Сер. Психологія. – 2015. – №37. – С. 76-86.
 5. Зарішняк І. М. Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів / І. М. Зарішняк, Л. Г. Мовчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 131. – С. 88-92.Зарішняк І. М. Теоретична модель самовдосконалення особистості студента-економіста / І. М. Зарішняк // Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. – Вип. 147. – Кіровоград, 2016. – С. 69-73.
 6. Зарішняк І. М. Особливості самовдосконалення особистості студента-економіста / І. М. Зарішняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Вип. 46. – Київ-Вінниця: Планер, 2016. – С. 182-187.
 7. Zarishniak Inna, Movchan Larysa. The role of elective courses professional in students development: foreign experience // Порівняльна професійна педагогіка. №2 (Т.7), 2017. К.-Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 20-27.
 8. Зарішняк І. М. Проблема формування безперервного професійного самовдосконалення майбутнього педагога // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Вип. 51 / редкол. – Київ-Вінниця: Планер, 2018. –С.243-247.
 9. Зарішняк І. М. Складові психологічної компетентності викладача // Досягнення сучасної психологічної науки та практики: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір, і молод. вчених з міжнар. участю (м. Вінниця, 28 березня 2019 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. О. В. Бацилєвої. Вінниця, 2019. С. 91-96.
 10. Зарішняк І. М. Кейс-метод як інструмент організації самостійної роботи студентів // Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса., [S.l.], p. 60-62, july 2019. Доступно за адресою: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/7213/7241. Дата доступу: 29 sep. 2019.

 

Навчальні посібники

 1. Зарішняк І. М. Психологія і педагогіка: навч. посіб. для студ. екон. спец. / І. М. Зарішняк. – Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2011. – 167 с.
 2. Зарішняк І. М. Тести з психології і педагогіки: навч.-метод. посіб. / І. М. Зарішняк. – Тернопіль: Крок, 2013. – 132 с.
 3. Зарішняк І. М. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. / І. М. Зарішняк. – Вид. 2-ге, виправ. і допов. – Тернопіль: Крок, 2013. – 232 с.
 4. Соціологія: конспект лекцій: навч. посіб. / укл. І. М. Зарішняк. – Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – 194 с.
 5. Зарішняк І. М. Соціологія та психологія: навч. посіб. / ВННІЕ ТНЕУ. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 308 с.