Історія кафедри

Історія кафедри біофізичної хімії, фізики і педагогіки

Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки  створена  1 серпня 2021 року в результаті реорганізації  кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій та кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки шляхом їх злиття. Кожна з кафедр має свою давню історію з моменту заснування  Донецького державного університету. В.о. завідувачем кафедри є доцент, кандидат хімічних наук Лесишина Юлія Остапівна. Кафедра має високопрофесійний викладацький склад, до якого входять професори й доценти, старші викладачі та асистенти, переважна більшість з них є випускниками ДонНУ імені Василя Стуса. На кафедрі виконується робота за трьома основними напрямами: навчальний процес, наукові дослідження та навчально-методична робота.
Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами  «Хімія» для здобувачів трьох рівнів вищої освіти (бакалаврського, магістерського, освітньо-наукового) за спеціальностю 102 Хімія.

 

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі працює наукова школа, яка заснована академіком Р. В. Кучером. Основними напрямами досліджень є:
– радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик);
– створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда, д-р хім. наук, ст. наук. співроб. О.В. Кущ);
– синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів і кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

Науково-методична робота кафедри

– підготовка навчальних посібників, розробка лабораторних робіт з курсів кафедри;
– викладацький склад кафедри використовує різноманітні засоби сучасної науки та впроваджує в навчальний процес нові педагогічні технології.

 

Кафедра біохімії

Кафедра біохімії була відкрита на хімічному факультеті в 1965 р. за ініціативи першого ректора університету, академіка АН УРСР, д-ра хім. наук, проф. Л. М. Литвиненка та д-ра біол. наук, проф. Є. Ф. Іваненко. У різні роки завідувачами кафедри були: 1965–1987 рр. – д-р хім. наук, проф. В. А. Дадалі, 1987–1990 рр. – д-р хім. наук, проф. О. Г. Гершиков, 1991–2001 рр. – академік НАН України, д-р хім. наук, проф. А. Ф. Попов, з 2001 р. – д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик.

Дадалі В.А.

Гершиков О.Г.

Попов А.Ф.

Шендрик О.М.

Кафедра була заснована одночасно з перетворенням Донецького педагогічного інституту на Донецький державний університет, але тільки в 1976 році стала самостійним підрозділом в рамках хімічного факультету і університету, хоча вже в 1965 році було здійснено перший набір студентів на спеціальність “Біохімія” і в 1970 році – перший випуск фахівців-біохіміків.

Кафедра біохімії від початку свого існування була унікальною як за напрямом підготовки, так і за своїм викладацьким складом. По-перше, вона є кафедрою біологічної хімії, яка базується на хімічному факультеті університету. Традиційно кафедри біохімії розташовуються на біологічному факультеті. По-друге, цікавий і нетрадиційний якісний склад викладачів: від початку вони є представниками різних наукових шкіл і наукових напрямів. Засновником кафедри є академік Литвиненко Л. М., представник Харківської наукової школи. З перших років утворення кафедри біохімії та в наступні роки на ній працювали: перший завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор Дадалі В. А., випускник фармацевтичного факультету 2-го Московського медичного інституту; доцент, кандидат біологічних наук Пандакова В. Н. і доктор хімічних наук, професор Гершиков О. Г., випускники хімічного факультету Московського державного університету. Доценти – кандидати хімічних наук Малєєва Н. Т. (Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет) і Косминін В. В., випускник хімічного факультету університету в Душанбе; кандидат медичних наук Горбачов А. А., випускник лікувального факультету Донецького медичного університету; кандидат хімічних наук Костін А. І., випускник хімічного факультету Донецького державного університету. З 2015 року на кафедрі працює кандидат хімічних наук Лесишина Ю. О., випускниця хімічного факультету Донецького національного університету.

Кучер Р. В.

Кафедра фізичної хімії

Кафедра фізичної хімії була заснована в 1968 році під керівництвом видатного вченого академіка Романа Володимировича Кучера. Він створив науково-педагогічну школу, в якій підготовлено 76 кандидатів і 7 докторів наук. Фундаментальні і прикладні дослідження, які проведені на кафедрі під керівництвом Р. В. Кучера, зокрема, дослідження рідиннофазного окиснення, полімеризації й кополімеризації вінілових і акрилових мономерів, розкладу пероксидних сполук, відрізнялися оригінальністю і зробили вагомий внесок у науку. Усі зазначені напрямки знайшли продовження і розвиток у роботах послідовників і учнів.

Єнальєв В. Д.

Зайцев Ю. С.

Ніколаєвський А. М.

З 1971 по 1984 кафедру очолював канд. хім. наук, доцент Єнальєв Всеволод Дмитрович. У цей період особлива увага була приділена дослідженню процесів радикальної полімеризації стиролу і його кополімеризації із синтетичними каучуками до глибоких стадій, встановленню зв’язку між надмолекулярною структурою і фізико-механічними властивостями ударостійких пластиків. Одержані результати впроваджені у неперервний процес синтезу ударостійкого полістиролу на промислових підприємствах України, Росії. Значний внесок у фундаментальні дослідження механізму радикальної кополімеризації зроблено д-р хім. наук, професором кафедри Зайцевим Юрієм Сергійовичем: обґрунтовано й створено новий напрямок – вплив комплексоутворювачів на механізм полімеризації у багатокомпонентних системах.

Наступні 20 років (1984–2005) наукова робота на кафедрі проводилась під керівництвом завідувача кафедри, канд. хім. наук, професора Ніколаєвського Аліма Микитовича. Основним напрямком його досліджень були процеси інгібування радикально-ланцюгових реакцій. Виконано великий цикл досліджень інгібованого окиснення, встановлено загальні закономірності кінетики таких процесів та зв’язок між структурою й ефективністю дії інгібіторів синтетичного і природного походження у процесах окиснення органічних речовин. Створена напівемпірична концепція пошуку ефективних інгібіторів окиснення органічних речовин різної природи (вуглеводні, олій, жирів, полімерів та ін.).

З 2005 по 2014 р. кафедру очолював д-р хім. наук, професор Михальчук Володимир Михайлович. Його наукові дослідження були спрямовані на встановлення закономірностей формування, термоокисної деградації й стабілізації епоксидних сітчастих полімерів, взаємопроникних полімерних сіток і полімер-неорганічних нанокомпозитів.

2011 року було відкрито магістерську програму «Фізична хімія», яка дає досвід дослідницької роботи та забезпечує поглиблену теоретичну підготовку висококваліфікованих фахівців області кінетики та механізму хімічних реакцій, наноструктурованих полімерних систем, прикладної електрохімії та колоїдної хімії, квантово-хімічного моделювання. Це сприяє швидкій адаптації випускників та ефективній роботі в різних сферах діяльності: на підприємствах харчової промисловості, коксохімічних, полімерних, машинобудівельних заводах, у провідних наукових установах, закладах вищої освіти, технікумах і школах тощо.

З ініціативи кафедри фізичної хімії було проведено два наукові міжнародні симпозіуми і одна міжнародна конференція: «Сучасні проблеми каталізу» (2000 р., 2002 р., 2004 р.). Кафедра організувала і провела Українсько-Російський симпозіум з високомолекулярних сполук, присвячений пам’яті проф. Зайцева Ю. С., а також наукові конференції викладачів та студентів хімічного факультету ДонНУ, присвячені 80-річчю від дня народження академіка Л. М. Литвиненка та 75-річчю народження академіка Р. В. Кучера. Спільно з кафедрою біохімії та Інститутом фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України було проведено 4 Міжнародні конференції «Сучасні проблеми фізичної хімії» (2007, 2009, 2011, 2013 рр.), в яких взяли участь учені України, Росії, Білорусі, Казахстану, США, Германії, Польщі тощо.

Після переїзду до м. Вінниця у 2014 р. керівництво кафедрою взяв на себе д-р хім. наук, професор Опейда Йосип Олексійович. У 2016 р. відбулося об’єднання кафедри фізичної хімії з кафедрою біохімії. Відтоді вона мала назву «кафедра біохімії та фізичної хімії», завідував якою д-р хім. наук, професор Шендрик Олександр Миколайович. З вересня 2019 р. кафедра отримала нову назву – кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій. Обов’язки завідувача кафедри виконувала канд. хім. наук, доцент Жильцова Світлана Віталіївна. У 2021 р. в результаті реорганізації кафедри біофізичної хімії і нанотехнологій та кафедри фізики, загальної дидактики і педагогіки була утворена нова кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки.