Мельниченко Василь Іванович

Мельниченко Василь Іванович

доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

кандидат хімічних наук, доцент

Досягнення

  • Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Хімія».
  • Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення кінетики вільнорадикальної полімеризації стиролу з використанням методів математичного моделювання» та отримав ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія» (1976 р.).
  • Здобув звання старшого наукового співробітника у 1981 р. та доцента у 1984 р.
  • Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії фізичну хімію, прикладну колоїдну та електрохімію, а також дисципліни, що стосуються полімерних матеріалів, їх синтезу, структури, властивостей, застосування й утилізації.

 

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Полімери на основі фторакрилатів. Монографія. В. І. Мельниченко, К. І. Манько, О. М. Шендрик. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 114 с.
  2.  Патент України на корисну модель, № 91059. Полімерна композиція, що знижує гідродинамічний опір. Манько К. І., Дмитренко М. О., Асланов П. В., Михальчук В. М., Мельниченко В. І. Заявка № u2013 13286 від 15.11.2013, МПК C08K 5/00, дата публікації 25.06.2014, Бюл. № 12. 5 с.
  3. Батиг С. М., Мельниченко В. И. Кинетические параметры сополимеризации метилметакрилата с метакриловой кислотой в присутствии растворителей разной полярности. Вісник Донецького національного університету. Серія А. Природничі науки. 2014. № 1. С. 140–143.
  4. Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Экологические проблемы синтеза и переработки полимеров: учеб. пособ. Донецк: ДонНУ, 2010. 85 с.
  5. Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Високомолекулярнi сполуки: навч.-метод. посiб. для студ. вузiв, якi навчаються за напрямом “Хiмiя” 6.040101. Вид. 2-ге. Донецьк: ДонНУ, 2009. 127 с.