Мельниченко Василь Іванович

Мельниченко Василь Іванович

доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

кандидат хімічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Хімія».
 • Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення кінетики вільнорадикальної полімеризації стиролу з використанням методів математичного моделювання» та отримав ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія» (1976 р.).
 • Здобув звання старшого наукового співробітника у 1981 р. та доцента у 1984 р.
 • Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії фізичну хімію, прикладну колоїдну та електрохімію, а також дисципліни, що стосуються полімерних матеріалів, їх синтезу, структури, властивостей, застосування й утилізації.

 

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Полімери на основі фторакрилатів. Монографія. В.І. Мельниченко, К. І. Манько, О. М. Шендрик. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 114 с. https://jmonographs.donnu.edu.ua/issue/view/312
 2. Патент України на корисну модель, № 91059. Полімерна композиція, що знижує гідродинамічний опір. МанькоК. І., Дмитренко М. О., Асланов П. В., Михальчук В. М., Мельниченко В. І. Заявка № u2013 13286 від 15.11.2013, МПК C08K 5/00, дата публікації 25.06.2014, Бюл. № 12. 5 с. https://uapatents.com/5-91059-polimerna-kompoziciya-shho-zmenshueh-gidrodinamichnijj-opir.html
 3. Батиг С. М., Мельниченко В. И. Кинетические параметры сополимеризации метилметакрилата с метакриловой кислотой в присутствии растворителей разной полярности. Вісник Донецького національного університету. Серія А. Природничі науки. 2014. № 1. С. 140–143. http://jvestnik-a.donnu.edu.ua/article/download/44/48
 4. Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Физико-химия эластомеров: учеб. пособие для студентов хим. фак. специализации “Физическая химия”. Донецк: ДонНУ, 2011. 122 с.
 5. Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Экологические проблемы синтеза и переработки полимеров: учеб. пособ. Донецк: ДонНУ, 2010. 85 с.
 6. Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Високомолекулярнi сполуки: навч.-метод. посiб. для студ. вузiв, якi навчаються за напрямом “Хiмiя” 6.040101. Вид. 2-ге. Донецьк : ДонНУ, 2009. 127 с.
 7. Manko K.I., Zajtseva V. V., Melnychenko V. I., Bovkunenko O. P. Structure ot geteroassociates in mixtures of fluorinmethacrylates with a metylmethacrylat e TGT. Journal of physical chemistry. 2009. 83, N 7. P. 1271–1274. https:/doi.org/10.1134/S 0036024409070140 
 8. В. И. Мельниченко, К. И. Манько. Физико-химические свойства сополимеров на основе фторалкилакрилатов и метилметакрилата. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. 2017. Т. 1, № 1. С. 19–24. http://jvestnik-chemistry.donnu.edu.ua/article/download/4960/4994