Шендрик Олександр Миколайович

Шендрик Олександр Миколайович

в. о. декана факультету хімії, біології і біотехнологій,

професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

доктор хімічних наук, професор

Досягнення

1968 р. – закінчив з золотою медаллю середню школу №1 у с.м.т. Новий Світ, Донецька обл.
1973 рр. – закінчив денне відділення хімічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса у 1973 р. за спеціальністю «Хімія», кваліфікація «Хімік. Викладач хімії»
1973 – 1977 рр. – Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ (ІнФОВ), аспірантура у академіка НАНУ Кучера Р.В. за спеціальністю «Хімічна фізика»
1974 – 1975 рр. – строкова служба в Армії
1978 – 1988 рр. – ІнФОВ НАНУ на посадах молодшого, старшого, провідного наукового співробітника
З 1998 р. – ДонНУ імені Василя Стуса на посадах професора (1998 – 2001 рр.), завідувача кафедри біохімії, з 2018 – кафедри біохімії та фізичної, (2001 – 2019 рр.), декана хімічного факультету (2002–2018 рр.); в.о. директора навчально-наукового інституту хімії з 2018 р.
1979 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія»
1996 р. – захист докторської дисертації за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія»
1998 р. – присвоєння вченого звання старший науковий співробітник за спеціальністю «Фізична хімія»
2001 р. – присвоєння вченого звання професора за кафедрою біохімії

Організаційна робота

2002 – 2012 рр. – голова робочої групи МОНУ з розробки галузевих стандартів ВО ОКР спеціаліст, магістр за спеціальністю «Біохімія», напряму «Хімія»
2001 – 2019 – член комісії (з 2016 підкомісії) з хімії Науково-методичної ради Міносвіти і науки України (член, згодом, член президії, заступник голови)
2012 – 2014 рр. – голова НМК з хімії НМР МОНУ
2011 – 2014 рр. – член експертної ради з природничих та математичних наук при ДАК України
З 2016 р. – головний редактор Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса, серія «Хімічні науки»

Відзнаки

 • Почесне звання ВНЗ «Заслужений професор ДонНУ імені Василя Стуса», 2019 р.
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2018 р.
 • Нагрудний знак МОНУ «За наукові досягнення», 2012 р.

Наукові інтереси

 • З 2000 р. на кафедрі біохімії створено нову наукову школу з дослідження радикально-ланцюгових та трансфазно-каталітичних процесів. У цьому ж році відкрито аспірантуру за спеціальністю «Хімічна кінетика та каталіз» і розгорнуто нову наукову лабораторію з дослідження механізмів та кінетичних моделей, короткоживучих інтермедіатів в основному і електронно-збудженому станах іон-радикальних, радикально-ланцюгових реакцій.
 • З 2014 р., по переміщенню університету до м. Вінниця, тематику наукових досліджень було скореговано під можливості лабораторної експериментально-дослідницької бази, яку вдалося сформувати на новому місці. Магістральний напрямок досліджень – радикальні і радикально-ланцюгові процеси для зеленої хімії та ензим-медіаторні системи на основі оксидаз, найперше лакказ.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

Опубліковано більше 300 наукових робіт. Серед них 94 статті у фахових виданнях, у тому числі 37 у журналах, що входять до наукометричної бази «SCOPUS». Видано 3 монографії, 7 навчальних посібників, отримано 3 патенти.

Монографії

 1. Радикали і хемілюмінесценція у реакціях фенолів з киснем у воді / О. М. Шендрик, В. В. Одарюк, І. Д. Одарюк. – Вінниця, 2019. 176 с.
 2. Автоокисление фенольных антиоксидантов в водных средах : монография / [А. Н. Шендрик и др.] ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2013. – 147 с.

Навчальні посібники

 1.  Шендрик А.Н., Каниболоцкая Л.В. Радикальные реакции в клетке. Учебное пособие. Донецк: «Ноулидж», 2010, 152 с.
 2.  Шендрик О. М. Химия белка структура, свойства, методы исследования, Вінниця, ДонНУ 2016 – 312 с.

Патенти

 1. N-м-Метоксибензоил-1-(индолил-3’)-1,2-дигидроизохинолин, обладающий действием, ингибирующим перекисное окисление липидов. АС СССР №1575539 от 01.03.1990 (ДСП). Скоробогатова З.М., Жданюк Ю.И., Сорока В.Р., Шейкман А.К, Шендрик А.Н.
 2. Спосіб хемілюмінесцентного визначення поліфенольних сполук водних екстрактів чаю: патент України №75488 від 10.12.2012. Лебедкова О.С., Каніболоцька Л.В., Шендрик О.М.
 3. 4-(1,3-тіазол-4-іл)бензен-1,2-діоли, що проявляють антирадикальні та антибактеріальні властивості: патент України на корисну модель 87109: МПК C07D 277/02, A61P 17/18, A61P 31/04. Одарюк В.В., Каніболоцька Л.В., Бураков М.І., Шендрик О.М., Одарюк І.Д., Поддубна О.М., Лебедєва Н.Ю., Каніболоцький О.Л.; заявник і власник патенту Донецький національний університет, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України. – u201308588; заявл. 08.07.2013; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2.

Основні реферовані у SCOPUS статті

 1. O. V. Kushch, I. O., Hordieieva, O. O. Zosenko, A. N. Shendrik. Comparison of N-Hydroxy Compounds as Mediators in Laccase-Catalysed Decolorization of Indigo Carmine. Chemistry Select 2019, 4, 3905 –3913
 2.  Emitters of chemiluminescence occurring during autoxidation of substituted hydroquinones in water. Russian Journal of General Chemistry. 2017.
 3.  Rate constants and isotope effects for the reaction of H-atom abstraction from RH substrates by PINO radicals. Russian Journal of Physical Chemistry A. 2016.
 4. Synthesis and Antiradical and Antibacterial Activity of 4-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)Thiazole Derivatives. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2015